Zaduživanje JLP(R)S

ZAKONODAVNI OKVIR:

- Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)
- Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 55/09 i 139/10)

Dugoročno zaduživanje moguće je samo za investiciju, odnosno za rashode za nabavu nefinancijske imovine - Razred 4 računskog plana proračuna (osim prijevoznog sredstva u cestovnom prometu - osobnog automobila).

Ukupna godišnja obveza jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. Navedeno ograničenje ne odnosi se na projekte koji se sufinanciraju iz pretpristupnih programa i fondova Europske unije i na projekte iz područja unapređenja energetske učinkovitosti.

Zaduživanje te davanje jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Što

Tko

Kome

Za što

Potrebna dokumentacija iz članka 10. Pravilnika 

Suglasnost Vlade RH ili Ministra financija 

Kratkoročno zaduživanje 

općina/grad/županija

 

za premošćivanje jaza

 

nije potrebna

Dugoročno zaduživanje

općina/grad/županija

 

za nabavu nefinancijske imovine

1.-5. i 7.-13.

Vlade RH

Davanje jamstva

županija

gradu/općini

za nabavu nefinancijske imovine

3., 5. i 7.-13.

Vlade RH

općina/grad/županija

pravnoj osobi/ustanovi

za nabavu nefinancijske imovine

3., 5. i 7.-13.

Ministra financija

Davanje suglasnosti

županija

ŽUC-u

zaduženje za nabavu nefinancijske imovine i davanje jamstva

3., 5. i 7.-13.

Ministra financija

općina/grad/županija

pravnoj osobi/ustanovi

za nabavu nefinancijske imovine

 

nije potrebna

Davanje jamstva/ suglasnosti

općina/grad/županija

pravnoj osobi/ustanovi

zaduženje za nabavu nefinancijske imovine kod međunarodne financijske institucije

3., 5. i 7.-13.

Ministra financija

Refinanciranje duga

općina/grad/županija

 

za ostatak duga po postojećem zaduženju

1., 3., 5. i 7.-13.

Vlade RH

Obvezni prilozi i dokumentacija uz dopis i zahtjev za zaduženje (čl. 10. Pravilnika)

1. usvojeni plan proračuna za godinu u kojoj se zadužuju, u skladu s člankom 16. Zakona o proračunu. Opći dio plana proračuna, uz račun prihoda i rashoda, sadrži i račun financiranja s planiranim iznosima primitaka od financijske imovine i zaduživanja te s izdacima za financijsku imovinu i otplatu zajmova. U posebnom dijelu plana proračuna trebaju biti razvidni rashodi za nabavu nefinancijske imovine za koju se županija, grad ili općina zadužuju;

Napomena: Kapitalni projekt za koji se jedinica namjerava zadužiti treba biti planiran u proračunu jedinice na način da bude vidljiv i prepoznatljiv.

2. financijski plan projekta (investicije) na Obrascu FPP u kojem je navedena investicija za koju se zadužuju, iskazani svi rashodi vezani uz investiciju koji će teretiti proračune sljedećih godina i izvori financiranja za izvedbu investicije;

Napomena: Prilikom popunjavanja FPP obrasca valja pripaziti na sljedeće:
- broj računa mora biti na trećoj razini
- naziv računa mora odgovarati onome iz računskog plana proračuna
- naziv i šifra projekta moraju odgovarati onima navedenima u proračunu jedinice
- iznosi moraju odgovarati onima navedenima u proračunu jedinice.

3. odluka o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za proračunsku godinu u kojoj je utvrđen iznos novoga duga i/ili jamstva u tijeku proračunske godine, te očekivani iznos ukupnoga duga na kraju proračunske godine;
4. ugovor o sufinanciranju ako neku investiciju financira više subjekata;

5. odluka predstavničkog tijela o zaduženju, davanju jamstva i suglasnosti. Odluka sadržava namjenu investicije i naziv kreditora/davatelja zajma u skladu s točkom 7.;

Napomena: Pripaziti da odluka sadržava:
- namjenu investicije,
- naziv kreditora/davatelja zajma,
- iznos kredita/zajma,
- rok otplate,
- kamatnu stopu,
- razdoblje počeka,
sredstva osiguranja i druge troškove.

6. odluka o odabiru ponude za nabavu financijskih sredstava/zajma u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi;
Napomena: stupanjem na snagu Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16), jedinice više nisu obvezne dostaviti odluku o odabiru ponude za nabavu financijskih sredstava/zajma
7. prijedlog ugovora ili pismo namjere kreditora/davatelja zajma s uvjetima kreditiranja, te plan otplate sa svim nabrojenim uvjetima (iznos kredita/zajma, rok otplate, kamatna stopa, razdoblje počeka, sredstva osiguranja i drugi troškovi);
8. ovjereni Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za prethodnu godinu na Obrascu PR-RAS, razina: 22, u skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu;
9. izračun iznosa ostvarenih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS, razina: 22) za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca godine koja prethodi godini u kojoj se zadužuju, umanjeni za prihode:
- od domaćih i stranih pomoći i donacija,
- iz posebnih ugovora: sufinanciranje granana za mjesnu samoupravu, te
- ostvarene s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija;
10. izvješće o otplati prethodnih zaduženja, danih jamstava i suglasnosti na Obrascu IZJS u trenutku podnošenja zahtjeva;

11. stanje dospjelih, a nepodmirenih obveza iz godina koje prethode godini u kojoj se zadužuju na dan podnošenja zahtjeva

Napomena: - stanje dostaviti u obliku dopisa navodeći jedan iznos
- ne dostavljati Bilancu ili računovodstvene kartice

12. zadnje konačno izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja;
13. izjava načelnika, gradonačelnika ili župana da pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S - pročišćeni tekst 46.83 KB
TEXT DOCUMENT Obrazac ZJS 51 KB
TEXT DOCUMENT Obrazac IZJS 55.5 KB
EXCEL DOCUMENT Obrazac FPP 34.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazac FPP - Uputa za popunjavanje 103 KB

Napomene

• Prilikom podnošenja zahtjeva za zaduženje, uz ZJS obrazac je uputno dostaviti i dopis kojim se traži suglasnost za zaduženje te ukratko obrazlaže za što se jedinica namjerava zadužiti, u kojem iznosu, na koliko godina i kod koje financijske institucije

• Naziv kapitalnog projekta za koji se jedinica zadužuje treba biti isti u cijeloj dokumentaciji, odnosno naziv projekta koji je naveden u proračunu jedinice, trebao bi biti naveden u FPP obrascu, u odluci o zaduživanju i u nacrtu ugovora banke.