Vijeće za PIFC..

Vijeće za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru (u daljnjem tekstu: Vijeće) osniva se radi poticanja razvoja sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Vijeće je savjetodavno je tijelo ministra financija i nema upravljačke ovlasti, a njegovo osnivanje temelji se na odredbama članka 40. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru.

Članove Vijeća, na prijedlog ministra financija, imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske. Ministar financija predsjednik je vijeća, a članovi Vijeća imenuju se iz kruga osoba sa znanjem i iskustvom u području financijskog upravljanja, kontrola, unutarnje ili vanjske revizije te iz reda odgovornih osoba institucija. Članovi Vijeća imenuju se na četiri godine.

Zadaće Vijeća su:

• davanje preporuka za razvoj sustava unutarnjih kontrola
• praćenje provedbe preporuka za razvoj sustava unutarnjih kontrola, koje je dalo Vijeće i Ministarstvo financija
• davanje mišljenja o prijedlogu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru prije njegova odobrenja od strane ministra financija i prije podnošenja Vladi Republike Hrvatske

Način rada i odlučivanje te druga pitanja od važnosti za rad Vijeća utvrđuju se poslovnikom o radu Vijeća.

Vijeće se saziva prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Vijeće za PIFC - imenovanje člana 335.31 KB
PDF Vijece za PIFC - razrjesenje clana 341.02 KB
 


Vijeće za PIFC - imenovani članovi

 

Vijeće za PIFC - Zaključak VRH - 2013. godina

Vijeće za PIFC - Zaključak VRH - 2011. godina

Vijeće za PIFC - Zaključak VRH - 2010. godina

Vijeće za PIFC - Zaključak VRH - 2009. godina