Uredbe

1. Uredba (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2005/909/EZ

Poveznica na predmetnu Uredbu:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1547201217797&uri=CELEX:32014R0537