Uprava za makroekonomske analize, gospodarstvo, financijski sustav, EU i međunarodne financijske odnose


Pomoćnik ministra: Ante Matijević

tel: 4591 479, fax: 4591 248
e-mail kontakt

Zavod za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije
fax: 4591 393
e-mail kontakt

Sektor za gospodarstvo
tel: 4591 402, fax: 4591 297
e-mail kontakt

Sektor za financijski sustav 
tel: 4591 171, fax: 4591 101
e-mail kontakt

Sektor za Europsku uniju 
tel: 4591 258, fax: 4922 598
e-mail kontakt

Sektor za međunarodne financijske odnose
tel: 4591 258, fax: 4922 598
e-mail kontakt

U Upravi za makroekonomske analize, gospodarstvo, financijski sustav, Europsku uniju i međunarodne financijske odnose obavljaju se poslovi izrade godišnjih i višegodišnjih projekcija i prognoza makroekonomskih i proračunskih agregata; prate se i analiziraju makroekonomska kretanja u Republici Hrvatskoj i svijetu, posebice se analizira i planira fiskalna politika na razini državnog proračuna, izvanproračunskih korisnika te lokalne i područne (regionalne) samouprave; koordinira ekonomske politike u sklopu suradnje s domaćim i inozemnim institucijama te sudjeluje u aktivnostima državne suradnje s međunarodnim institucijama; sudjeluje u poslovima u vezi s nastupom Republike Hrvatske na međunarodnom financijskom tržištu i pred agencijama za ocjenu kreditne sposobnosti Republike Hrvatske; izrađuje fiskalna izvješća prema međunarodnim statističkim standardima, sudjeluje u izradi i razvoju nacionalnih računa opće države; priprema statistička izvješća Ministarstva; obavlja poslove koordinacije i upravljanja vlastitim sredstvima Europske unije; vodi Registar koncesija i prati sustav koncesija; analizira dinamiku prikupljanja koncesija i prihoda od naknada za koncesiju i poduzima mjere efikasnije naplate naknada po koncesijama; obavljaju se poslovi analize i provedbe projekata javno-privatnog partnerstva; unaprjeđuje se sustav prikupljanja neporeznih prihoda; analizira financijsko stanje trgovačkih društava u državnom vlasništvu; obavljaju se poslovi u vezi s restrukturiranjem i konsolidacijom poslovnih subjekata; prati i analizira politiku državnih potpora; sudjeluje u izradi zakonskih propisa u području koncesija i državnih potpora; analizira stanja vezana za oštećenja imovine i prava uzrokovana elementarnim nepogodama; Uprava izrađuje, odnosno sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja bankarskog sustava, platnih sustava, sustava osiguranja, obveznog osiguranja i reosiguranja, financijskih tržišta, uključujući tržište kapitala, investicijskih i alternativnih fondova, financijskih konglomerata, propisa vezanih uz preuzimanje dioničkih društava, financijskih usluga, uključujući leasing, propisa vezanih za osiguranje depozita i ulagatelja, propisa o sustavu financijskog izvještavanja, računovodstva i revizije, propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske narodne banke, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Financijske agencije, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatske banke za obnovu i razvitak te propisa koji uređuju financijske instrumente, uključujući mjenicu i ček; obavlja poslove vezane za isplatu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju i dobrovoljnu mirovinsku štednju; obavlja poslove vezane uz koordinaciju zaštite potrošača u financijskom sustavu; obavlja nadzor Financijske agencije vezano uz poslove provedbe ovrhe na novčanim sredstvima; obavlja nadzor štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji; obavlja nadzor isplate državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju i dobrovoljnu mirovinsku štednju; sudjeluje u pripremi i provedbi aktivnosti Ministarstva vezanih uz poslove europskih integracija i suradnju s međunarodnim financijskim institucijama; koordinira pripremu prijedloga stajališta i ostalih dokumenata o pojedinim politikama Europske unije; koordinira pripremu i provedbu programa Europske unije; razvija i provodi suradnju s međunarodnim financijskim institucijama na temelju politike Vlade Republike Hrvatske u cilju ostvarivanja održivoga razvoja; izvršava financijske obveze koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama i obveze na temelju sklopljenih ugovora o zajmovima, državnim jamstvima i darovnicama; priprema nacrte prijedloga zakonskih i drugih propisa kojima se uređuju financijski odnosi s međunarodnim financijskim institucijama; daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja financijskih odnosa s inozemstvom; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Upravi za makroekonomske analize, gospodarstvo, financijski sustav, Europsku uniju i međunarodne financijske odnose, ustrojavaju se:

• Zavod za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije
• Sektor za gospodarstvo 
• Sektor za financijski sustav
• Sektor za Europsku uniju
• Sektor za međunarodne financijske institucije