Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor

Pomoćnik ministra:
tel: 4591 176, fax: 4591 125
e-mail kontakt 

Financijski inspektorat
Predstojnica Financijskog inspektorata: mr.sc. Slavica Pezer Blečić
Ulica grada Vukovara 72, Zagreb
tel: 6345 317, fax: 6345 320
e-mail kontakt

Ured za sprječavanje pranja novca
Predstojnik Ureda: Ivica Maros
Ulica grada Vukovara 72, Zagreb
tel: 6345 455, fax: 6345 452
e-mail kontakt

Sektor za financijski i proračunski nadzor
tel: 4591 042, fax:
e-mail kontakt

Služba za unutarnju reviziju i unutarnji nadzor
tel: 4591 279, fax: 4585 704
e-mail kontakt

Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara
tel: 4591 - 385, fax: 4591 - 148
e-mail kontakt

Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor obavlja upravne, stručne, inspekcijske i prekršajne poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje devizno poslovanje, platni promet, sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, rad štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji, rad stambenih štedionica, rad dobrovoljnih mirovinskih fondova, obavljanje poslova potrošačkog kreditiranja, rad Financijske agencije uključujući provedbu ovrhe na novčanim sredstvima i drugih financijskih institucija u pogledu primjene zakona i propisa iz područja financijskog poslovanja; poslove središnje nacionalne jedinice odgovorne za primanje i analiziranje prijava sumnjivih transakcija i drugih informacija od važnosti za pranje novca, povezana predikatna kaznena djela ili financiranje terorizma te prosljeđivanje rezultata analize nadležnim tijelima kada postoje osnove sumnje na pranje novca, povezana predikatna kaznena djela i financiranje terorizma; obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor primjene propisa kojima se uređuje zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava, pravodobnost i potpunost naplate prihoda i primitaka iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te inspekcijske poslove pridržavanja i primjene zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini ili obvezama kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuje zakonito i namjensko korištenje proračunskih sredstava koja su doznačena pravnim i fizičkim osobama; inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor primjene propisa kojima se uređuje financijsko poslovanje neprofitnih organizacija; inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor primjene propisa kojima se uređuje materijalno i financijsko poslovanje trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba sa javnim ovlastima koje nisu proračunski i izvanproračunski korisnici; inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu propisa kojima se uređuju rokovi ispunjenja novčanih obveza poduzetnika i osoba javnog prava te poduzima propisane mjere po utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima; sudjeluje u provedbi strateških dokumenata vezanih uz zaštitu financijskih interesa Europske unije i u radu sustava putem kojeg se provodi koordinacija zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije (u daljnjem tekstu: AFCOS) i neposredne suradnje s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (u daljnjem tekstu: OLAF) te s tim u vezi obavlja inspekcijske poslove; koordinira zakonodavne, upravne i operativne aktivnosti između tijela u AFCOS sustavu s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije, surađuje s Uredom Europske komisije za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugim tijelima javne vlasti radi otkrivanja korupcije, prijevara ili nepravilnosti u korištenju sredstava iz fondova Europske unije, osigurava provedbu neposrednih inspekcija i istraga OLAF-ovih stručnjaka na području Republike Hrvatske, vodi registar o utvrđenim nepravilnostima, izvješćuje Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje o nepravilnostima i poduzetim mjerama; obavlja unutarnju reviziju i unutarnji nadzor za uži dio Ministarstva; obavlja upravne i stručne poslove vezane za pripremu i sudjelovanje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Uprave; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.