Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor

Pomoćnik ministra:
tel: 4591 176, fax: 4591 125
e-mail kontakt 

Financijski inspektorat
Predstojnica Financijskog inspektorata: mr.sc. Slavica Pezer Blečić
Ulica grada Vukovara 72, Zagreb
tel: 6345 317, fax: 6345 320
e-mail kontakt

Ured za sprječavanje pranja novca
Predstojnik Ureda: Ivica Maros
Ulica grada Vukovara 72, Zagreb
tel: 6345 455, fax: 6345 452
e-mail kontakt

Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole
tel: 4585 901, fax: 4585 903
e-mail kontakt

Sektor za financijski i proračunski nadzor
tel: 4591 026, fax: 4591 123
e-mail kontakt

Sektor za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza
tel: 4591 035, fax: 4591 321
e-mail kontakt

Služba za unutarnju reviziju
tel: 4591 279, fax: 4585 704
e-mail kontakt

Služba za unutarnji nadzor
tel:
e-mail kontakt

Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara
tel: 4591 - 385, fax: 4591 - 148
e-mail kontakt

Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na nadzor obveznika primjene propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, propisa kojima se uređuje mjenjačko poslovanje, prekogranično poslovanje, poslovanje sa stranim sredstvima plaćanja u zemlji te drugih propisa iz područja nadležnosti Financijskog inspektorata, vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju za prekršaje iz nadležnosti Financijskog inspektorata; poslove u vezi sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma; koordinaciju uspostave i razvoja sveobuhvatnog sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske koji obuhvaća financijsko upravljanje i kontrole te unutarnju reviziju, a razvija se u skladu sa standardima i praksom Europske unije; obavlja inspekcijski nadzor zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava kod središnjih tijela državne uprave, ustanova i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna te kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; nadzire potpunu i pravodobnu naplatu prihoda iz nadležnosti proračunskih korisnika i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; obavlja proračunski nadzor kod izvanproračunskih fondova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima država ima odlučujući utjecaj na upravljanje, kod pravnih i fizičkih osoba koje primaju sredstva iz proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika; poduzima mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti; vodi i ažurira očevidnik osoba zaduženih za nepravilnosti; na temelju dostavljenih izvješća nadležnih ministarstva i drugih tijela državne uprave, kao i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavlja zbirno izvješće o broju i vrsti utvrđenih nepravilnosti u prethodnoj godini i postupanju po nepravilnostima iz prethodnih razdoblja; prati i izvještava nadležna tijela i institucije o provedbi antikorupcijskih mjera na razini Ministarstva financija; sudjeluje u provedbi strateških dokumenata vezanih uz zaštitu financijskih interesa Europske unije i u radu AFCOS mreže te s tim u vezi obavlja inspekcijski nadzor; obavlja poslove praćenja plaćanja naknade za koncesije; organizira i provodi financijski nadzor zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata koncesija te poduzima mjere po utvrđenim nepravilnostima; planira, priprema i organizira građenje, opremanje, rekonstrukciju i davanje na uporabu novih graničnih prijelaza te investicijsko i tekuće održavanje novoizgrađenih i postojećih graničnih prijelaza te s tim u vezi provodi postupke nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi; provodi odluke Vlade Republike Hrvatske i usklađuje potrebe ostalih ministarstava i tijela državne uprave koja državnu službu obavljaju na graničnim prijelazima; sudjeluje u radu mješovitih povjerenstava i radnih skupina s predstavnicima susjednih zemalja; nadzire naplatu i korištenje terminala; organizira izradu kontrolnih blokova za naplatu terminala i o tome vodi evidenciju; daje oslobađanja od plaćanja usluga terminala; obavlja unutarnju reviziju za cjelokupno Ministarstvo te daje stručna mišljenja i savjete u cilju poboljšanja gospodarenja, upravljanja rizicima i sustava unutarnjih kontrola. Unutarnja revizija samostalna je u svom radu te za svoj rad odgovara ministru i zamjeniku ministra.

U Upravi za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, ustrojavaju se:

• Financijski inspektorat
• Ured za sprječavanje pranja novca
Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole
• Sektor za financijski i proračunski nadzor
• Sektor za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza
• Služba za unutarnju reviziju
• Služba za unutarnji nadzor
• Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara