Upiti i mišljenja

Tko je stvarni vlasnik

Sukladno odredbama članka 4. točke 42. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine" br. 108/07 i 39/19, u daljnjem tekstu: Zakon) stvarni vlasnik stranke jest svaka fizička osoba (osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, i/ili fizička osoba (osobe) u čije ime se provodi transakcija, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koje izvršavaju krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem.

Nadalje, člankom 28. stavkom 1. Zakona propisano je da se stvarnim vlasnikom pravne osobe smatra svaka fizička osoba (osobe) koja je u konačnici vlasnik ili kontrolira stranku ili u čije ime se provodi transakcija i uključuje barem:
1. fizičku osobu (osobe) koja je vlasnik pravne osobe te koja kontrolira pravnu osobu izravnim vlasništvom preko dovoljnoga postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi
2. fizičku osobu (osobe) koja kontrolira pravnu osobu neizravnim vlasništvom preko dovoljnoga postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi ili
3. fizičku osobu (osobe) koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava.

Slijedom navedenog, stvarni vlasnik je uvijek fizička osoba.

Pojam stvarnog vlasnika nije isti kao pojam pravnog vlasnika. Ista fizička osoba može (i često će) biti pravni i istodobno stvarni vlasnik pravnog subjekta, ali to nije nužno slučaj. Tako, na primjer u slučajevima neizravnog vlasništva, stvarni vlasnik može biti fizička osoba koja nije (izravno) pravni vlasnik pravnog subjekta za kojega se utvrđuje stvarni vlasnik, nego je pravni vlasnik pravnog subjekta u čijem se pravnom vlasništvu nalazi pravni subjekt za kojega se utvrđuje stvarni vlasnik.

Tko je dužan utvrditi stvarnog vlasnika

Stvarnog vlasnika dužni su utvrditi:

1. obveznici (banke i dr.) provedbe mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kada provode mjere dubinske analize stranke
2. pravni subjekti, koji su pored utvrđivanja svog stvarnog vlasnika dužni podatke o stvarnom vlasniku upisati u Registar stvarnih vlasnika na način i u rokovima propisanima Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika te
3. upravitelji trustova, koji su pored utvrđivanja stvarnog vlasnika trusta dužni podatke o stvarnom vlasniku upisati u Registar stvarnih vlasnika na način i u rokovima propisanima Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika.

Obveznici provedbe mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma iz članka 9. Zakona dužni su u slučajevima propisanima člankom 16. Zakona provesti dubinsku analizu stranke, što sukladno članku 15. Zakona obuhvaća i utvrđivanje identiteta stvarnoga vlasnika stranke i poduzimanje odgovarajućih mjera za provjeru identiteta stvarnoga vlasnika stranke, uključujući poduzimanje mjera potrebnih za razumijevanje vlasničke i kontrolne strukture stranke kada je stranka trgovačko društvo, druga pravna osoba i s njome izjednačen subjekt ili trust i s njime izjednačen subjekt stranoga prava.

Također, člankom 30. stavkom 2. Zakona propisano je da je stranka dužna obvezniku, uz podatke o svome pravnom vlasniku, predočiti dokumentaciju na temelju koje je moguće utvrditi vlasničku i kontrolnu strukturu stranke i prikupiti podatke o stvarnome vlasniku stranke.

Međutim, sukladno obvezama koje proizlaze iz Direktive (EU) 2015/849 od 20. svibnja 2015. o sprječavanju korištenja financijskoga sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma, izmijenjene i dopunjene Direktivom (EU) 2018/843 od 30. svibnja 2018., člankom 33. stavcima 1. i 3. propisane su i obveze pravnim subjektima i upraviteljima trustova iz članka 32. stavka 1. Zakona u pogledu posjedovanja i čuvanja odgovarajućih, točnih i ažuriranih podataka o stvarnom vlasništvu.

Slijedom navedenog, pravni subjekti koji su dužni utvrditi svoga stvarnog vlasnika su:
1. trgovačka društva
2. podružnice stranih trgovačkih društava
3. udruge
4. zaklade
5. fundacije
6. ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Uz navedene pravne subjekte, upravitelj trusta također je dužan, ukoliko je trust kojim upravlja obveznik osobnog identifikacijskog broja, imati i čuvati odgovarajuće, točne i ažurirane podatke o stvarnim vlasnicima trusta (osobama iz članka 31. stavka 1. Zakona) i te podatke upisati u Registar stvarnih vlasnika na način i u rokovima propisanima Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika.

Tko je dužan podatke o stvarnom vlasniku upisati u Registar stvarnih vlasnika

Na temelju članka 33. stavka 4. Zakona sljedeći pravni subjekti dužni su u Registar upisati podatke o svom stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima):
1. trgovačka društva
2. podružnice stranih trgovačkih društava
3. udruge
4. zaklade
5. fundacije
6. ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.
Uz navedene pravne subjekte, upravitelj trusta također je dužan unijeti podatak o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) trusta kojim upravlja, ukoliko je trust kojim upravlja obveznik osobnog identifikacijskog broja.

Postoje li izuzeća od obveze upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika

Od obveze upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar izuzete su ustanove kojima je Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jedini osnivač.
Također, od obveze upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar izuzete su pravne osobe koje se ne nalaze na popisu pravnih subjekata iz članka 32. stavka 1. Zakona (primjerice ministarstva, tijela državne uprave, komore, sindikati, udruge poslodavaca, političke stranke, zadruge i dr.).

Dionička društva koja kotiraju na uređenom tržištu vrijednosnih papira nisu dužna u Registar upisati podatak o svom stvarnom vlasniku iz razloga što takva dionička društva podliježu zahtjevima za objavljivanje podataka i zahtjevima za osiguranje odgovarajuće transparentnosti podataka o stvarnim vlasnicima, već su u Registar dužna upisati samo podatke o tome na kojoj burzi kotiraju i od kada, te imaju li izdane dionice na donositelja.
Nadalje, dana 1. siječnja 2020. stupa na snagu nova zakonska odredba (izmijenjeni članak 32. stavak 1. Zakona) kojom je propisano da su od obveze upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika izuzeti svi pravni subjekti (trgovačka društva, podružnice stranih trgovačkih društava, udruge, zaklade, fundacije i ustanove) kojima je Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jedini osnivač.

Koje podatke o stvarnom vlasniku je pravni subjekt dužan upisati u Registar stvarnih vlasnika

Pravni subjekti su dužni u Registar stvarnih vlasnika, na način i u rokovima propisanima Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika, upisati odgovarajuće, točne i ažurirane podatke o:
a) stvarnome vlasniku ili stvarnim vlasnicima, koji podaci obuhvaćaju:
1. ime i prezime
2. državu prebivališta
3. dan, mjesec i godinu rođenja
4. identifikacijski broj ili podatak o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu važenja identifikacijske isprave
5. državljanstvo stvarnoga vlasnika i
6. podatke o prirodi i opsegu stvarnoga vlasništva
b) vlasničkoj strukturi, a trgovačka društva i podatke o udjelima, ulozima ili drugom sudjelovanju u vlasništvu društva.

Zakonom je propisano da su pravni subjekti dužni upisati naprijed navedene podatke o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) na način i u rokovima propisanima Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika (od 3. lipnja do 31. prosinca 2019., a za pravne subjekte osnovane nakon 1. prosinca 2019. u roku od 30 dana od dana osnivanja).

Koje podatke o stvarnom vlasniku je upravitelj trusta dužan upisati u Registar stvarnih vlasnika

Upravitelj trusta iz članka 32. stavka 1. točke b) Zakona dužan je imati i čuvati odgovarajuće, točne i ažurirane podatke iz članka 33. stavka 1. točke a) Zakona za osobe iz članka 31. stavka 1. Zakona:
1. sve osnivače
2. sve upravitelje
3. sve zaštitnike, ako postoje
4. sve korisnike ili skupine korisnika imovine kojom upravlja, pod uvjetom da su budući korisnici već određeni ili odredivi, a u slučaju kada se pojedinci koji imaju korist od trusta i s njim izjednačenoga subjekta stranoga prava tek trebaju utvrditi, skupinu osoba u čijem se temeljnom interesu trust i s njim izjednačeni subjekt stranoga prava uspostavlja ili u čijem temeljnom interesu pravni aranžman ili subjekt djeluje
5. sve osobe koje obavljaju funkcije jednakovrijedne ili slične onima opisanima u točkama 1. do 4.
6. sve druge fizičke osobe koje izravnim ili neizravnim vlasništvom ili na drugi način u konačnici provode kontrolu nad trustom ili s njim izjednačenim subjektom stranoga prava.

Podaci iz članka 33. stavka 1. točke a) Zakona su:
1. ime i prezime
2. država prebivališta
3. dan, mjesec i godina rođenja
4. identifikacijski broj ili podatak o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu važenja identifikacijske isprave
5. državljanstvo stvarnoga vlasnika i
6. priroda i opseg stvarnoga vlasništva.
Zakonom je propisano da su upravitelji trustova dužni upisati podatke o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) na način i u rokovima propisanima Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika (od 3. lipnja do 31. prosinca 2019., a za trustove kojima je dodijeljen OIB nakon 1. prosinca 2019. u roku od 30 dana od dana dodjele OIB-a).

Postoje li specifičnosti u pogledu upisivanja podataka o stvarnom vlasniku u Registar stvarnih vlasnika za udruge

Za udruge će se sukladno odredbama Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika iz sustava OIB-a jednokratno do 01.07.2019. preuzeti podaci o osobama ovlaštenima za zastupanje udruge koji će se smatrati stvarnim vlasnikom (vlasnicima) udruge, a naknadne promjene i ažuriranja podataka bit će dužne izvršiti osobe ovlaštene za zastupanje udruge na način propisan Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika.

Postoje li specifičnosti u pogledu upisivanja podataka o stvarnom vlasniku u Registar stvarnih vlasnika za pravne subjekte koji se nalaze u postupku stečaja ili likvidacije

Stvarnim vlasnikom pravnog subjekta koji se nalazi u postupku stečaja ili likvidacije smatra se stečajni upravitelj odnosno likvidator, te je za takve pravne subjekte potrebno u Registar stvarnih vlasnika upisati podatke o stečajnom upravitelju odnosno likvidatoru, na način i u rokovima propisanima Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika.

Što znači pojam „složena vlasnička struktura"

Sukladno članku 2. točki 13) Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika, složena vlasnička struktura jest kada se u vlasničkoj strukturi pravnog subjekta ili trusta nalaze dva ili više pravnih subjekata.

Što znači pojam „jednostavna vlasnička struktura"

Jednostavna vlasnička struktura jest kada se u vlasničkoj strukturi pravnog subjekta ili trusta nalazi samo jedan pravni subjekt ili jedan pravni subjekt i fizička osoba (fizičke osobe) ili samo fizička osoba (fizičke osobe).

 

Što je „priroda stvarnog vlasništva"

Priroda stvarnog vlasništva pojam je koji se koristi za izravno vlasništvo, neizravno vlasništvo ili kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava odnosno za drugi opis prirode stvarnoga vlasništva koji pravni subjekt ili upravitelj trusta upisuje u Registar sukladno odredbama Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika (članak 2. točka 10. Pravilnika).

Što je „opseg stvarnog vlasništva"

Opseg stvarnog vlasništva pojam je koji se koristi za postotak udjela u izravnom ili neizravnom vlasništvu odnosno broj dionica i postotak izravnog ili neizravnog vlasništva iz članka 28. stavaka 5. i 6. Zakona, odnosno za drugi opis opsega vlasništva koji pravni subjekt ili upravitelj trusta upisuje u Registar sukladno odredbama Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika (članak 2. točka 6. Pravilnika).

Što je „pokazatelj izravnoga vlasništva"

Pokazatelj izravnoga vlasništva koje fizička osoba ima u pravnoj osobi vlasništvo je nad preko 25% poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom ili vlasništvo 25% plus jedna dionica (članak 28. stavak 5. Zakona).

Što je „pokazatelj neizravnoga vlasništva"

Pokazatelj neizravnoga vlasništva vlasništvo je ili kontrola iste fizičke osobe (osoba) nad jednom ili više pravnih osoba koje pojedinačno ili zajedno imaju preko 25% poslovnih udjela ili 25% plus jedna dionica u stranci (članak 28. stavak 6. Zakona).

Što znači pojam „kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava"

Kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava može se odnositi i na kriterije kontrole korištene u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja, primjerice sporazuma dioničara, ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja i ovlasti za imenovanje višega rukovodstva (članak 28. stavak 7. Zakona).