Ured za sprječavanje pranja novca

Predstojnik: Ivica Maros

Ulica grada Vukovara 72, 10 000 Zagreb
tel: 6345 455, fax: 6345 452
e-mail kontakt


ULOGA, NADLEŽNOST, OVLASTI I RESURSI UREDA

Sukladno međunarodnim standardima hrvatski Ured je središnje nacionalno tijelo za prikupljanje, analizu i dostavljanje nadležnim tijelima slučajeva sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma koje primarno ima zadaću:

  • analitičko-obavještajno obrađivati sumnjive transakcije zaprimljene od obveznika, te nakon što ocijeni da u vezi s transakcijom ili određenom osobom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma u zemlji ili inozemstvu, Ured slučajeve, u pisanom obliku, dostavlja na daljnje postupanje i procesuiranje nadležnim državnim tijelima;

  • međuinstitucionalno surađivati u sprječavanju i otkrivanju pranja novca i financiranja terorizma sa svim nadležnim državnim tijelima u RH (DORH, USKOK, MUP, SOA, HNB, HANFA, Porezna uprava, Carinska uprava, Financijski inspektorat);

  • razmjenjivati podatke, informacije i dokumentaciju sa stranim financijsko-obavještajnim jedinicama i drugim stranim tijelima i međunarodnim organizacijama nadležnim za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma;

  • preventivno djelovati u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma uključujući neizravni (administrativni) nadzor i izobrazbu obveznika (banaka, brokera, investicijskih fondova, casina, javnih bilježnika, odvjetnika i drugih), te izobrazbu državnih tijela;

  • objavljuje statističke podatke s područja pranja novca i financiranja terorizma i na odgovarajuće načine obavještava javnost o tehnikama, metodama i tipologijama pranja novca i financiranja terorizma.

Ured je osnovan Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, ustrojen je u okviru Ministarstva financija kao posebna ustrojstvena jedinica i potpuno je operativno neovisan i autonoman u svome postupanju.

Ministarstvo financija podnosi godišnje izvješće o radu Ureda za sprječavanje pranja novca Vladi Republike Hrvatske.

U svome radu Ured koristi pro-aktivan pristup kad je riječ o:

  • analitičko obavještajnom radu – analizom gotovinskih transakcija po učestalosti nalogodavca, po iznosima, po svrsi i načinu obavljanja transakcija;

  • međuinstitucionalnoj suradnji u rješavanju konkretnih slučajeva pranja novca i financiranja terorizma;

  • suradnji s nadzornim tijelima vezano za tumačenje odredbi Zakona i provođenje edukacija.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

1. Služba za financijsko-obavještajnu analitiku
    a. Odjel za sumnjive transakcije
    b. Odjel za strategijske analize i informacijski sustav

2. Služba za prevenciju i nadzor obveznika
    a. Odjel za financijske i nefinancijske institucije
    b. Odjel za međuinstitucionalnu i međunarodnu suradnju

SUSTAV SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA U RH

Zakon i međunarodni standardi određuju da sustav sprječavanja pranja novca i financiranje terorizma nije u nadležnosti samo jedne institucije nego je to sustav u kojem su zakonski definirane uloge svakog sudionika i njihova međusobna interakcija i suradnja.

Ured je samo jedna karika u lancu u sustavu suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma koja tek u interaktivnoj suradnji s drugim nadležnim tijelima (DORH, USKOK, MUP, SOA, HNB, HANFA i nadzornim službama Ministarstva financija) i stranim financijsko-obavještajnim jedinicama može u potpunosti dati svoj puni doprinos u cilju sprječavanja korištenja financijskog sustava RH za pranje novca i financiranje terorizma.

1.1. Tijela prevencije:

Obveznici: banke, štedne banke, kreditne unije, ovlašteni mjenjači, osiguravajuća društva, priređivači igara na sreću, brokeri, odvjetnici, javni bilježnici, porezni savjetnici i drugi.

Ključni element preventivnog sustava je obveza banaka i drugih Zakonom određenih obveznika obavješćivati Ured o:

  • sumnjivim (gotovinskim i negotovinskim) transakcijama kada banke i drugi obveznici utvrde sumnju na pranje novca i financiranje terorizma bez obzira na visinu transakcije (režim sumnjivih transakcija) (čl. 42. Zakona),
  • banke  i  drugi  obveznici  su  o sumnjivoj transakciji dužni Ured obavijestiti prije izvršenja sumnjive  transakcije  i  obvezni  su  navesti  razloge  za sumnju  na pranje novca i financiranja terorizma.

1.2. Tijela nadzora:

Nadzorna tijela: obavljaju nadzor nad obveznicima u pogledu primjene mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma temeljem Zakona:

a) Hrvatska narodna banka,
b) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,
c) Financijski inspektorat Republike Hrvatske,
d) Porezna uprava,
e) Carinska uprava.

Hrvatska narodna banka: nadzire provedbu Zakona kod banaka i drugih kreditnih institucija.
 
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga: nadzire provedbu Zakona kod sudionika tržišta kapitala, fondova i osiguranja.

Financijski inspektorat: nadzire provedbu Zakona, kao primarni nadzornik, u sektoru tzv. nebankovnih financijskih institucija (mjenjača, pružatelja usluga transfera novca i dr.), te u sektoru profesionalnih djelatnosti (odvjetnici, javni bilježnici, računovođe, revizori i porezni savjetnici).

Porezna uprava: nadzire provedbu Zakona kod  priređivača igara na sreću. Porezna uprava također provjerava poštuju li domaće pravne i fizičke osobe propisano ograničenje naplate u gotovini u iznosu preko 105.000,00 kn., odnosno u poslovima s nerezidentima u vrijednosti preko 15.000,00 EUR-a.

Carinska uprava: nadzire prijenos gotovine preko državne granice.

1.3. Ured za sprječavanje pranja novca:

Ured kao hrvatska financijsko obavještajna jedinica je posredničko tijelo, s jedne strane, između financijskog i nefinancijskog sektora (banaka i dr.), koji Uredu prijavljuju sumnjive  transakcije i tijela za provedbu zakona (policije i odvjetništva), te sudova, s druge strane.

1.4. Tijela kaznenog progona:

Policija: provodi policijske izvide i financijske istrage kaznenog djela pranja novca postupajući po predmetima iniciranim od strane Ureda, od strane drugih tijela nadzora, i pokrenutih na vlastitu inicijativu.

Državno odvjetništvo: usmjerava rad policije u obradama pranja novca po predmetima Ureda, te po predmetima drugih tijela iz sustava sprječavanja pn/ft, te koordinira rad drugih nadzornih tijela.

1.5. Pravosuđe:

Sudovi: pred sudom se provodi kazneni postupak za kazneno djelo pranja novca i oduzimanje imovinske koristi, koji su inicirani od strane svih nadležnih tijela iz sustava sprječavanja pn/ft.

Slika 1. Sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u RH

Sukladno navedenom Ured, prije svega, predstavlja dio sustava prevencije, kojem je primarna zadaća spriječiti korištenje financijskog sustava za pranje novca i financiranje terorizma. Dakle, Ured nije istražno tijelo nadležno za provođenje financijskih istraga, niti nadzorno inspekcijsko tijelo koje obavlja izravan nadzor kod obveznika provedbe Zakona jer sukladno Zakonu i međunarodnim standardima za provođenje tih radnji nadležna su druga tijela odnosno tijela progona i tijela nadzora iz sustava sprječavanja pn/ft.

Zakoni i pravilnici

EU zakonodavstvo s područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

Provedba projekta „Nabava informatičke i programske opreme za potrebe obavljanja zadaća Ureda za sprječavanje pranja novca"

Akcijski plan za smanjenje identificiranih rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj

Mišljenja, preporuke, smjernice za provedbu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

U svezi stava Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije

Tipologije pranja novca

Tipologije financiranja terorizma

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Godišnje izvješće o radu Ureda za 2017. godinu 2.41 MB
PDF Sažetak Godišnjeg izvješća o radu Ureda za 2017. godinu 1.23 MB
PDF Godišnje izvješće o radu Ureda za 2016. godinu 1.98 MB
PDF Sažetak Godišnjeg izvješća o radu Ureda za 2016. godinu 1.05 MB
PDF Godišnje izvješće o radu Ureda za 2015. godinu 2 MB
PDF Sažetak Godišnjeg izvješća o radu Ureda za 2015. godinu 1.05 MB
PDF Godišnje izvješće o radu Ureda za 2014. godinu 1.06 MB
PDF Sažetak Godišnjeg izvješća o radu Ureda za 2014. godinu 493.87 KB
PDF Godišnje izvješće o radu Ureda za 2013. godinu 785.07 KB
PDF Sažetak Godišnjeg izvješća o radu Ureda za 2013. godinu 442.33 KB
PDF Godišnje izvješće o radu Ureda za 2012. godinu 1.07 MB
PDF Sažetak Godišnjeg izvješća o radu Ureda za 2012 godinu 522.62 KB
PDF Godišnje izvješće o radu Ureda za 2011. godinu 739.78 KB