Revizija

Samostalni sektor za izdavanje odobrenja za rad i nadzor ovlaštenih revizora i revizorskih društava
tel: 01/4591 286
e-mail kontakt

 • ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavlja poslove koji se odnose na nadzor i druge postupke nad ovlaštenim revizorima i revizorskim društvima te ostalim subjektima nadzora utvrđenim Zakonom o reviziji i Uredbom (EU) br. 537/2014 o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2005/909/EZ (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 537/2014);
 • izriče nadzorne mjere i poduzima druge radnje usmjerene ka uklanjanju utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti; 
 • obavlja poslove koji se odnose na izdavanje i ukidanje odobrenja za rad ovlaštenim revizorima, revizorskim društvima i drugim subjektima utvrđenim Zakonom o reviziji i Uredbom (EU) br. 537/2014; 
 • obavlja poslove koji se odnose na izdavanje drugih odobrenja, suglasnosti i registracije sukladno Zakonu o reviziji, Uredbi (EU) br. 537/2014 i drugim propisima; 
 • vodi registar revizorskih društava, registar samostalnih revizora, registar ovlaštenih revizora, registar revizorskih vježbenika, registar revizorskih društava i registar ovlaštenih revizora iz drugih država članica, registar ovlaštenih revizora iz trećih zemalja, registar subjekata za obavljanje revizije u trećoj zemlji i registar revizora u trećoj zemlji; 
 • vodi druge evidencije u skladu s odredbama Zakona o reviziji i Uredbe (EU) br. 537/2014; 
 • izdaje potvrde; procjenjuje i obavlja ostale poslove u vezi s dobrim ugledom;
 • surađuje s drugim nadzornim tijelima; surađuje s Hrvatskom revizorskom komorom i obavlja upravni nadzor nad radom Hrvatske revizorske komore u dijelu obavljanja povjerenih javnih ovlasti; 
 • odlučuje o žalbama protiv upravnih akata Hrvatske revizorske komore i daje potrebne prethodne suglasnosti; 
 • obavlja poslove koji se odnose na stručno osposobljavanje za polaganje revizorskog ispita te stalno stručno usavršavanje; 
 • obavlja poslove vezane uz ispit osposobljenosti;
 • sudjeluje u izradi zakonom propisanih pravilnika; izrađuje godišnji program rada i godišnje izvješće o radu; 
 • procjenjuje jednakovrijednost uvjeta propisanih za treće zemlje do stupanja na snagu odluke o jednakovrijednosti koju donese Europska komisija; 
 • sudjeluje u postupcima Europske komisije u vezi s usvajanjem Međunarodnih revizijskih standarda; 
 • obavlja poslove koji se odnose na članstva u međunarodnim tijelima i organizacijama; 
 • izrađuje upute, smjernice i druge objave kojima se obavještavaju određene skupine subjekata nadzora i drugi adresati o objašnjenju ili načinu primjene određenih propisa; 
 • priprema sadržaje za objavu na internetskim stranicama za koje je Zakonom o reviziji propisana obveza javne objave; razmjenjuje informacije o nadzornim mjerama; 
 • surađuje, dostavlja izvješća i skupne informacije Odboru europskih tijela za nadzor revizije (CEAOB-u) i ostalim nadležnim tijelima Europske unije; 
 • obavlja poslove koji se odnose na uspostavu Jedinstvene kontaktne točke za usluge;
 • pruža stručnu pomoć i surađuje u postupcima nadzora i provodi druge oblike suradnje s nadležnim tijelima drugih država članica i trećih zemalja odgovornih za odobrenje, registraciju, nadzor osiguranja kvalitete rada i nadzora ovlaštenih revizora i revizorskih društava glede zakonske revizije;
 • obavlja poslove u vezi s prikupljanjem i dostavljanjem radne dokumentacije revizorskih društava; 
 • vodi evidenciju sklopljenih ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koje sklapaju i obnavljaju revizorska društva; 
 • obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga propisane zakonom kojim se uređuje revizija i Uredbom (EU) br. 537/2014.

Prema nadležnostima koje Ministarstvo financija ima u smislu Zakona o reviziji (Narodne novine, broj 127/17) i provedbe Uredbe (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2005/909/EZ (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 537/2014), u svrhu prikupljanja podataka od revizorskih društava i obrade podataka za potrebe nadzornih aktivnosti, daje se Godišnji upitnik revizorskog društva za 2017. i 2018. godinu u elektroničkom formatu. Upute za popunjavanje godišnjeg upitnika revizorskog društva možete naći ovdje:

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Upute za popunjavanje godišnjeg upitnika 5.93 MB
EXCEL Prilog 1 - Potvrda o točnosti i potpunosti podataka 2017. 12.97 KB
EXCEL Prilog 2 - Popis klijenata za ugovorene revizije za 2017. godinu 13.36 KB
EXCEL Prilog 1 - Potvrda o točnosti i potpunosti podataka 2018 12.98 KB
EXCEL Prilog 2 - Popis klijenata za ugovorene revizije za 2018. godinu 13.45 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Nabava usluge zajedničke ravizije - mišljenje 17.86 KB