Regulatorni okvir

 Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Zakonom se uređuje sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske te odgovornosti, odnosi i nadležnosti u razvoju sustava unutarnjih kontrola i unutarnja revizija kao dio sustava unutarnjih kontrola. Obveznici primjene ovoga Zakona su:

• proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika
• jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
• trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge pravne osobe kojima je osnivač

Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti koji objavljuje Ministarstvo financija.

Ovim Zakonom naglašena je uloga sustava unutarnjih kontrola u proračunskom sustavu u cilju osiguranja fiskalne odgovornosti.

REGISTAR JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

U svrhu ažuriranja i nadopune podataka u Registru jedinica za unutarnju reviziju, institucije koje su uspostavile unutarnju reviziju sukladno odredbama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/15) i Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (Narodne novine, br. 42/16), obvezne se dostaviti podatke koji se upisuju u navedeni Registar putem elektroničkog obrasca Zahtjev za upis podataka u Registar jedinica za unutarnju reviziju.

Elektronički obrazac je dostupan na: https://e-upitnik.gov.hr/index.php/741617/lang-hr  

 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru 907.03 KB
EXCEL Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji - predložak za ministarstva, županije, gradove i ostale razdjele 54.93 KB
EXCEL Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji - predložak za institucije iz nadležnosti 51.56 KB
PDF Arhiviranje i čuvanje revizijske dokumentacije 1.16 MB
PDF Ustrojstveni položaj jedinice za unutarnju reviziju u JLPRS 208.06 KB
TEXT DOCUMENT Sporazum o obavljanju poslova unutarnje revizije-predložak 67 KB
PDF Priručnik za unutarnje revizore 1.47 MB
TEXT DOCUMENT Sporazum o obavljanju poslova unutarnje revizije u zajedničkoj službi za unutarnju reviziju - predložak 77.5 KB
EXCEL Odluka o uspostavljanju zajedničke jedinice za unutarnju reviziju u zdravstvenim ustanovama - predložak 13.57 KB

Kodeks strukovne etikeunutarnjih revizira u javnom sektoru

Dodaci uz priručnik

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Pojmovnik 181 KB
TEXT DOCUMENT Sustav referenci 102.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrasci 37.5 KB
PDF Dijagram tijeka procesa unutarnje revizije 53.87 KB
PDF Uputa za izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije 886.81 KB
TEXT DOCUMENT Pregled potpisanih sporazuma vezanih za postupak izvješćivanja 40 KB
TEXT DOCUMENT Sadržaj i struktura Programa osiguranja kvalitete i unapređenja - PREDLOŽAK 53 KB
EXCEL DOCUMENT Upitnik za ocjenjivanje - PREDLOŽAK 115 KB
TEXT DOCUMENT Upitnik za revidirani subjekt - PREDLOŽAK 116 KB

Obrasci uz priručnik

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT C-100 - Nalog za pokretanje unutarnje revizije 46 KB
TEXT DOCUMENT C-100-I Izjava o neovisnosti 35.5 KB
TEXT DOCUMENT C-100-II Plan revizije 101 KB
TEXT DOCUMENT C-200 - Uvodna izjava 50 KB
TEXT DOCUMENT C-300 - Obrazac za ocjenjivanje kontrola 54.5 KB
TEXT DOCUMENT C-400 - Program i rezultati testiranja 52 KB
TEXT DOCUMENT C-500 - Nalazi i preporuke 63.5 KB
EXCEL DOCUMENT C-600 - Plan djelovanja 26.5 KB
EXCEL DOCUMENT C-700 - Nadzor revizije 16.5 KB