Regulatorni okvir

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Zakonom se uređuje sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske te odgovornosti, odnosi i nadležnosti u razvoju sustava unutarnjih kontrola i unutarnja revizija kao dio sustava unutarnjih kontrola. Obveznici primjene ovoga Zakona su:

• proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika
• jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
• trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge pravne osobe kojima je osnivač

Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti koji objavljuje Ministarstvo financija.

Ovim Zakonom naglašena je uloga sustava unutarnjih kontrola u proračunskom sustavu u cilju osiguranja fiskalne odgovornosti.

REGISTAR JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Registar jedinica za unutarnju reviziju je elektronička evidencija svih uspostavljenih unutarnjih revizija u javnom sektoru Republike Hrvatske. Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja registra jedinica za unutarnju reviziju i registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektoru propisano je da se podaci upisani u registar ovlaštenih unutarnjih revizora u javnom sektoru objavljuju na mrežnoj stranici Ministarstva financija, kao izvadak iz registra te sadrži sljedeće podatke: a) naziv institucije, b) osobni identifikacijski broj institucije, c) način uspostave unutarnje revizije, d) naziv unutarnje revizije, e) broj institucija iz nadležnosti za koje se obavljaju poslovi unutarnje revizije, f) broj zaključenih sporazuma o obavljanju poslova unutarnje revizije i naziv institucija za koje se obavljaju poslovi unutarnje revizije temeljem sporazuma i g) podaci o institucijama za koje poslove unutarnje revizije obavlja zajednička jedinica za unutarnju reviziju.

U svrhu ažuriranja i nadopune podataka u Registru jedinica za unutarnju reviziju za javni sektor, rukovoditelji unutarnje revizije obvezni su redovito dostavljati podatke koji se upisuju u navedeni Registar putem elektroničkog obrasca Zahtjev za upis podataka u Registar jedinica za unutarnju reviziju.

 

Elektronički obrazac je dostupan na: https://e-upitnik.gov.hr/index.php/741617/lang-hr 

Registar jedinica za unutarnju reviziju za javni sektor

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Registar jedinica za unutarnju reviziju za javni sektor 548.75 KB

REGISTAR OVLAŠTENIH UNUTARNJIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU

Registar ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor je elektronička evidencija svih osoba koje su stekle stručno ovlaštenje za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru koje dodjeljuje ministar financija. Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja registra jedinica za unutarnju reviziju i registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektoru propisano je da se podaci upisani u registar ovlaštenih unutarnjih revizora u javnom sektoru objavljuju na mrežnoj stranici Ministarstva financija, kao izvadak iz registra te sadrži sljedeće podatke: a)  ime i prezime ovlaštenog unutarnjeg revizora u javnom sektoru, b) oznaka i datum izdavanja stručnog ovlaštenja za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru koje dodjeljuje ministar financija te c) napomenu obavlja li osoba poslove unutarnje revizije u javnom sektoru.

U svrhu ažuriranja i nadopune podataka u Registru ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor, unutarnji revizori u javnom sektoru obvezni su redovito dostavljati podatke koji se upisuju u navedeni Registar putem elektroničkog obrasca Zahtjev za upis podataka u registar ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor.

Elektronički obrazac je dostupan na: https://e-upitnik.gov.hr/index.php/764744/lang-hr

Registar ovlaštenih unutarnjih revizora u javnom sektoru

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Registar ovlaštenih unutarnjih revizora u javnom sektoru 486.85 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru 907.03 KB
EXCEL Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji - predložak za ministarstva, županije, gradove i ostale razdjele 54.93 KB
EXCEL Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji - predložak za institucije iz nadležnosti 51.56 KB
PDF Arhiviranje i čuvanje revizijske dokumentacije 1.16 MB
PDF Ustrojstveni položaj jedinice za unutarnju reviziju u JLPRS 208.06 KB
TEXT DOCUMENT Sporazum o obavljanju poslova unutarnje revizije-predložak 67 KB
PDF Priručnik za unutarnje revizore 1.24 MB
PDF Uputa za obavljanje pojedinačne unutarnje revizije – primjena od 1.7.2018. 9.24 MB
PDF Priručnik za unutarnje revizore – primjena do 30.6.2018. 1.47 MB
TEXT DOCUMENT Sporazum o obavljanju poslova unutarnje revizije u zajedničkoj službi za unutarnju reviziju - predložak 77.5 KB
EXCEL Odluka o uspostavljanju zajedničke jedinice za unutarnju reviziju u zdravstvenim ustanovama - predložak 13.57 KB

Kodeks strukovne etikeunutarnjih revizira u javnom sektoru

Dodaci uz priručnik

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Pojmovnik 181 KB
TEXT DOCUMENT Sustav referenci 102.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrasci 37.5 KB
PDF Dijagram tijeka procesa unutarnje revizije 53.87 KB
PDF Uputa za izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije 886.81 KB
TEXT DOCUMENT Pregled potpisanih sporazuma vezanih za postupak izvješćivanja 40 KB
TEXT DOCUMENT Sadržaj i struktura Programa osiguranja kvalitete i unapređenja - PREDLOŽAK 53 KB
EXCEL DOCUMENT Upitnik za ocjenjivanje - PREDLOŽAK 115 KB
TEXT DOCUMENT Upitnik za revidirani subjekt - PREDLOŽAK 116 KB

Prilozi uz Uputu o obavljanju pojedinačne unutarnje revizije - primjena od 01.07.2018.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Obrazac - Izjava o neovisnosti 36.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazac C -100 52.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazac C - 200 90.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazac C - 300 48.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazac C - 400 60 KB
EXCEL DOCUMENT Obrazac C -500 34 KB
PDF Metode i tehnike revizijskih postupaka 567.17 KB
PDF Prikaz simbola za izradu dijagrama tijeka 181.58 KB

Obrasci uz priručnik -primjena do 30.6.2018.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT C-100 - Nalog za pokretanje unutarnje revizije 46 KB
TEXT DOCUMENT C-100-I Izjava o neovisnosti 35.5 KB
TEXT DOCUMENT C-100-II Plan revizije 101 KB
TEXT DOCUMENT C-200 - Uvodna izjava 50 KB
TEXT DOCUMENT C-300 - Obrazac za ocjenjivanje kontrola 54.5 KB
TEXT DOCUMENT C-400 - Program i rezultati testiranja 52 KB
TEXT DOCUMENT C-500 - Nalazi i preporuke 63.5 KB
EXCEL DOCUMENT C-600 - Plan djelovanja 26.5 KB
EXCEL DOCUMENT C-700 - Nadzor revizije 16.5 KB