Regulatorni okvir

Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Nar. nov. 78/15.) uređuje se sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske, odgovornosti, odnosi i nadležnosti u razvoju sustava unutarnjih kontrola te unutarnja revizija kao dio sustava unutarnjih kontrola.

Osim Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, temeljni propisi koji uređuju ovo područje jesu Zakon o proračunu i Zakon o fiskalnoj odgovornosti.

U nastavku se daje pregled najvažnijih propisa i dokumenata vezanih za sustav unutarnjih kontrola koje je pripremila Središnja harmonizacijska jedinica:

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru 8.07 MB
PDF Priručnik za financijsko upravljanje i kontrole 1.68 MB
PDF Uputa o suradnji između jedinica lokalne i područne samouprave 86.47 KB
PDF Upute o suradnji između ministarstava i proračunskih korisnika 68.29 KB
PDF Smjernice za upravljačku odgovornost 2.3 MB
PDF Smjernice za troškovno i upravljačko računovodstvo 3.67 MB
PDF Smjernice za obavljanje kontrola na licu mjesta kod primatelja transfera iz proračuna 6.26 MB
TEXT DOCUMENT Obrasci za obavljanje kontrola na licu mjesta 166 KB

Upitnici za samoprocjenu sustava unutarnjih kontrola

Odgovorna osoba institucije i rukovoditelji unutarnjih ustrojstvenih jedinica su odgovorni za praćenje i procjenu učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola. Pored Upitnika o fiskalnoj odgovornosti kojim se provodi samoprocjena rada sustava po područjima planiranja, izvršavanja, javne nabave, računovodstva i izvještavanja na temelju propisanog zakonodavnog okvira, rukovodstvo može procjenjivati sustav putem dodatnih Upitnika za analizu.

Upitnici za analizu mogu poslužiti rukovoditeljima institucije za periodične interne samoprocjene sustava unutarnjih kontrola. Upitnikom za analizu sustava unutarnjih kontrola obuhvaćena su sljedeća područja: organizacijske pretpostavke za sustav unutarnjih kontrola, stanje i uloga ustrojstvenih jedinica za financije, sustav unutarnjih kontrola u proračunskim procesima (planiranja, programiranja, izrade i realizacije financijskog plana, proces nabave i ugovaranja), sustavi evidencija i izvještavanja - računovodstveni sustavi. Razlika je u pristupu i načinu grupiranja pitanja na temelju kojih se obavlja samoprocjena sustava unutarnjih kontrola.


Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Upitnik za analizu financijskog upravljanja i kontrola - ministarstva 373 KB
PDF Upitnik za analizu financijskog upravljanja i kontrola - Izvanproračunski korisnici 144.85 KB


Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Upitinik za analizu financijskog upravljanja i kontrola za JLP(R)S 360.5 KB
TEXT DOCUMENT Dodatak upitiniku za analizu financijskog upravljanja i kontrola za JLP(R)S 125.5 KB