Raspodjela poreza na dohodak temeljem Zakona o financiranju JLP(R)S

Člankom 45. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15) propisano je da jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave pripadaju zajednički porezi u postocima utvrđenima Zakonom koji su ostvareni na njihovu području.

Temeljem izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz 2008. godine, gradovima i općinama je pripadalo 55% prihoda od poreza na dohodak dok je županijama pripadalo 15%. Udio za decentralizirane funkcije je bio 10,7%, a udio pozicije izravnanja u državnom proračunu je bio 17,5%. U međuvremenu su donesene još tri izmjene predmetnog Zakona kojim se mijenjao raspored sredstava od poreza na dohodak i to 2012., 2014. i 2015. godine.

Posljednje izmjene Zakona (Narodne novine, br. 100/15) propisuju raspored prihoda od poreza na dohodak koji se primjenjuje od 1. siječnja 2016. godine na način da općinama i gradovima pripada 60% prihoda od poreza na dohodak ostvarenih na njihovom području, županijama pripada 16,5%, udio za decentralizirane funkcije je 6% (osnovno i srednje školstvo 1,9% i 1,3%, socijalna skrb 0,8%, zdravstvo 1% i vatrogastvo 1%) udio pozicije izravnanja u državnom proračunu je 16%, a kao novina je uveden i udio koji se koristi za pomoć za projekte koji se sufinanciraju sredstvima europskih fondova te taj udio iznosi 1,5%.

Raspodjela poreza na dohodak (osnovna)

grad/općina

  60,0%

županija

16,5%

decentralizirane funkcije (ukupno)

 6,0%

osnovno školstvo

  1,9%

srednje školstvo

 1,3%

socijalna skrb

  0,8%

zdravstvo

1,0%

vatrogastvo

1,0%

pozicija izravnanja (planirano u DPRH*)

   16,0%

pozicija pomoći za sufinanciranje EU projekata (planirano u DPRH*)

 1,5%

Uz navedene udjele, posljednja izmjena Zakona uključuje i posebne rasporede za Grad Zagreb, za jedinice koje imaju status potpomognutog područja, jedinice na otocima te posebne rasporede za jedinice na brdsko-planinskim područjima.

Udio Grada Zagreba u rasporedu poreza na dohodak predstavlja i gradski i županijski udio 76,5% (60% + 16,5%) zbog statusa Grada Zagreba kao grada i kao županije.

Općine, odnosno gradovi koji prema posebnom propisu imaju status potpomognutog područja (indeks razvijenosti ispod 75% prosjeka Republike Hrvatske) imaju 88% udjela u porezu na dohodak, a županiji se raspoređuje preostalih 12%. Općine i gradovi sa navedenim statusom ne raspoređuju porez na dohodak za druge namjene.

Općine i gradovi na otocima koji međusobno zaključe sporazum o zajedničkom financiranju kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka ne izdvajaju sredstva za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije od 16%, već se taj iznos slijeva u poziciju za pomoći za financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka. Ostali udjeli u rasporedu poreza na dohodak su identični standardnoj (osnovnoj) raspodjeli.

Općine i gradovi sa statusom brdsko-planinskog područja, a koji su istovremeno razvrstani u III. i IV. skupinu razvijenosti jedinica lokalne samouprave, odnosno čiji je indeks razvijenosti između 75% i 125% prosjeka Republike Hrvatske imaju udio od 70,5% u porezu na dohodak naplaćenom na svom području koji se uvećava za preuzete decentralizirane funkcije. Udio županije je 12% koji se također uvećava za najviše 6% (6% ako općina ili grad na području županije nije preuzela niti jednu decentraliziranu funkciju). Udio pozicije za pomoći za projekte sufinancirane iz fondova Europske unije je 1,5%, dok se 10% iznosa naplaćenog poreza na dohodak na području lokalne jedinice raspoređuje za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj jedinica na brdsko-planinskom području.

Prihodi ostvareni od udjela pozicije pomoći za projekte sufinancirane sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova čiji su nositelji općine, gradovi i županije, odnosno pravne osobe u njihovu većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanovama čiji su osnivači, raspodjeljuju se sukladno kriterijima utvrđenim od strane ministarstva nadležnog za koordinaciju europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Sredstva za pokriće rashoda za preuzete decentralizirane funkcije (školstvo, socijalna skrb, zdravstvo i vatrogastvo) osiguravaju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak, te s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u državnom proračunu ako sredstva iz dodatnog udjela poreza na dohodak nisu dovoljna za pokriće rashoda do iznosa utvrđenog minimalnim financijskim standardima za pojedinu decentraliziranu funkciju. Sredstva ostvarena od dodatnog udjela u porezu na dohodak u iznosu većem nego je to utvrđeno minimalnim financijskim standardima prihod su državnog proračuna.

Raspodjela poreza na dohodak primjenjuje se i na uplate i na povrate poreza na dohodak.