Propisi

Propisi Republike Hrvatske kojima se uređuju državne potpore:

 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Upitnik potpore male vrijednosti 103.48 KB

Propisi Europske unije kojima se uređuju državne potporemogu se preuzeti na mrežnoj stranici Europske komisije:

Od propisa objavljenih na mrežnoj stranici Europske komisije posebno izdvajamo sljedeće:

- Obavijest Komisije o pojmu državne potpor iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SLEU, C262,19.7.2016.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN

- Obavijest Komisije o povratu nezakonite i nespojive državne potpore (SLEU; C247, 23.7.2019.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0723(01)&from=HR.

- Kodeks najbolje prakse za provedbu postupaka nadzora državnih potpora (SL EU, C253, 19.7.2018.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:52018XC0719(01)

- Uredba Komisije br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 109. Ugovora (SLEU, L187, 26.6.2014.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:187:FULL&from=EN

Uredba Komisije (EU) br. 2017/1084 оd 14. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u vezi s potporama za infrastrukture luka i zračih luka, pragova za prijavu potpora za kulturu i očvanje bašine i za potpore za sportsku i višnamjensku rekreativnu infrastrukturu te regionalnih operativnih programa potpora za najudaljenije regije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 u vezi s izračnavanjem prihvatljivih trošova (Službeni list Europske unije L 156/1, od 20.6.2017.)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1084&from=EN 

- Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora u funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352, 24.12.2013.)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:352:FULL&from=EN

- Smjernice o regionalnim potporama 2014.-2020. (Službeni list Europske unije C 209, 23.7.2013.)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:209:0001:0045:EN:PDF  (na engleskom jeziku)

- Okvir  za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (Službeni list Europske unije C 198, 27.6.2014.)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:198:FULL&from=EN

- Smjernice za državne potpore za zaštitu okoliša i energiju za razdoblje 2014.-2020. (Službeni list Europske unije C 200, 28.6.2014.)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&from=EN

- Smjernice za primjenu pravila o državnim potporama na brzi razvoj širokopojasnih mreža (Službeni list Europske unije C 25, 26.1.2013.)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:EN:PDF  (na engleskom jeziku)

- Smjernice o državnim potporama za promicanje rizičnih financijskih ulaganja (Službeni list Europske unije C 19, 22.1.2014.)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0122(04)&from=EN

- Smjernice o državnim potporama zračnim lukama i zračnim prijevoznicima (Službeni list Europske unije C 99, 4.4.2014.)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:099:FULL&from=EN

- Komunikacija Komisije o državnoj potpori za filmove i ostala audiovizualna djela (Službeni list Europske unije C 332, 15.11.2013.)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:332:0001:0011:HR:PDF

- Priopćenje Komisije o primjeni pravila Europske unije o državnim potporama na naknadu za pružanje usluga od općeg gospodarskog interesa (Službeni list Europske unije C 8, 11.1.2012.)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC0111(02)&from=EN  (na engleskom jeziku)

- Odluka Komisije od 20. prosinca 2011. o primjeni članka 106. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na državne potpore u obliku naknade za pružanje javnih usluga koje se dodjeljuju određenim poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa (Službeni list Europske unije L 7, 11.1.2012.)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0021&from=EN

- Okvir Europske unije za državne potpore u obliku naknade za javne usluge (Službeni list Europske unije C 8, 11.1.2012.)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC0111(03)&from=EN  (na engleskom jeziku)

- Uredba Komisije (EU) br. 360/2012 od 25. travnja 2012. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis koje se dodjeljuju poduzetnicima koji pružaju usluge od općeg gospodarskog interesa (Službeni list Europske unije L 114, 26.4.2012.)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0360&from=EN

Smjernice o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (Službeni list Europske unije C 249, 31.7.2014.)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0731(01)&from=EN

Osnovna referentna stopa:

Osnovne stope izračunate su sukladno Priopćenju (Komunikaciji) Komisije o reviziji načina određivanja referentnih i diskontnih stopa (SL C 14, 19.01.2008, str.6.).

Ovisno o primjeni referentne stope, odgovarajuće marže moraju se pribrojiti osnovnoj stopi kako je utvrđeno u Priopćenju. Za potrebe određivanja referentne stope za određenog poduzetnika, odnosno utvrđivanja predstavlja li određeni zajam odobren poduzetniku državnu potporu, potrebno je na osnovnu stopu nadodati odgovarajuće marže rizika iz tablice marži u Priopćenju, ovisno o kreditnom rejtingu poduzetnika i ponuđenim instrumentima osiguranja. Za izračunavanje diskontne stope, marža od 100 baznih bodova dodaje se na osnovnu stopu. Uredbom Komisije (EZ-a) br. 271/2008 od 30. siječnja 2008 o izmjenama i dopunama provedbene Uredbe (EZ) br. 794/2004 predviđeno je da će se, ako nije drugačije predviđeno u određenoj odluci, stopa povrata također izračunavati dodavanjem 100 baznih bodova na osnovnu stopu.

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html