Prijava poreza na dohodak za 2011. godinu.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Godišnja prijava poreza na dohodak za 2011. godinu - Upute za ispunjavanje 288.5 KB
EXCEL Stope prireza gradova i općina u 2011. godini 39.75 KB
PDF Obrazac DOH 331.69 KB

Rok za predaju poreznih prijava za 2011. godinu - 29. veljače

Porezna uprava Ministarstva financija produžila je rad Područnih ureda i pripadajućih ispostava kako bi se građanima olakšalo podnošenje godišnjih prijava poreza na dohodak za 2011. godinu u zakonski određenom roku. Godišnje prijave poreza na dohodak za prošlu godinu zaprimat će se u ispostavama Porezne uprave u utorak, 28. veljače i srijedu, 29. veljače 2012. do 19,00 sati.
Skrećemo pozornost da je krajnji rok za podnošenje prijava poreza na dohodak 29. veljače 2012. u ponoć. Porezni obveznici prijave mogu podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu ili poslati poštom - preporučeno.

Do sada je zaprimljeno 512.244 prijava poreza na dohodak za 2011. godinu, od predviđenih 750.000 poreznih prijava.

Također, skrećemo pozornost i na sljedeće:
Kontakt centar Porezne uprave s dva besplatna telefonska broja na koja se mogu dobiti korisne informacije i to:
- broj 0800 66 99 33 - porezna oslobođenja, olakšice i porezno priznati izdaci za građane;
- broj 0800 1001 - prijava utaja poreza, ne izdavanja računa, rad na crno, drugi porezni prekršaji i pritužbe na rad službenika Porezne uprave.

Na Internet stranicama Porezne uprave www.porezna-uprava.hr objavljene su upute za ispunjavanje prijave poreza na dohodak za 2011. i korisne informacije za popunjavanje prijava.