Planiranje i izvješćivanje

Planiranje

Planiranje unutarnje revizije zahtjeva kompetentnost i znanje o širokom rasponu područja kao što su dobro poznavanje upravnog područja i funkcionalnih aktivnosti korisnika proračuna te poznavanje područja upravljanja rizicima i unutarnjih kontrola.

Osnova za obavljanje poslova unutarnje revizije jesu strateški i godišnji plan unutarnje revizije.

Strateški plan unutarnje revizije se izrađuje primjenom metodologije strateškog planiranja, temeljem procjene rizika za trogodišnje razdoblje. Strateškim planom se iznose ciljevi unutarnje revizije i strateško usmjerenje jedinice za unutarnju reviziju u pogledu resursa i budućeg razvoja.

Godišnji plan unutarnje revizije se izrađuje na temelju strateškog plana za jednu kalendarsku godinu u skladu s postojećim resursima. Godišnji plan sadrži opće i specifične ciljeve i predlaže revizije koje će se obaviti u idućoj godini.

Odgovorna osoba institucije dužna je donijeti strateški i godišnji plan unutarnje revizije do kraja tekuće godine, za naredno razdoblje.

Uputa za izradu strateskog i godisnjeg plana unutarnje revizije 

Izvještavanje o aktivnostima unutarnje revizije

Odgovorna osoba institucije o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije izvještava na godišnjoj razini sukladno propisima kojima se uređuje davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Podaci iz obrasca "Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini" koje se predaje uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti, unose se i u elektronički upitnik u svrhu obrade podataka i analize.

Obveznici dostave Mišljenja unutarnje revizije Ministarstvu financija su rukovoditelji unutarnje revizije u institucijama na razini ministarstva, ostalih tijela državne uprave razine razdjela organizacijske klasifikacije, županija i gradova.

Mišljenje unutarnje revizije se dostavlja elektroničkim putem prijavom korisnika na link: https://e-upitnik.gov.hr/index.php/746145/lang-hr

Ostali rukovoditelji unutarnje revizije (tijela razine glave organizacijske klasifikacije (agencije), izvanproračunski korisnici državnog proračuna, sveučilišta, ustanove u zdravstvu i dr.) će obavijestiti Ministarstvo financija o aktivnostima unutarnje revizije u 2016. po pozivu, a temeljem Pravilnika o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije (Narodne novine, br. 35/16).