Planiranje i izvješćivanje

Planiranje
______________________________________________________________________________
Planiranje unutarnje revizije zahtjeva kompetentnost i znanje o širokom rasponu područja kao što su dobro poznavanje upravnog područja i funkcionalnih aktivnosti korisnika proračuna te poznavanje područja upravljanja rizicima i unutarnjih kontrola.

Osnova za obavljanje poslova unutarnje revizije jesu strateški i godišnji plan unutarnje revizije.

Strateški i godišnji plan unutarnje revizije izrađuje voditelj jedinice za unutarnju reviziju, a donosi ih čelnik korisnika proračuna do kraja tekuće godine za slijedeće trogodišnje/godišnje razdoblje.

Strateški plan unutarnje revizije se izrađuje primjenom metodologije strateškog planiranja, temeljem procjene rizika za trogodišnje razdoblje. Strateškim planom se iznose ciljevi unutarnje revizije i strateško usmjerenje jedinice za unutarnju reviziju u pogledu resursa i budućeg razvoja.

Godišnji plan unutarnje revizije se izrađuje na temelju strateškog plana za jednu kalendarsku godinu u skladu s postojećim resursima. Godišnji plan sadrži opće i specifične ciljeve i predlaže revizije koje će se obaviti u idućoj godini.

Voditelj jedinice za unutarnju reviziju je obvezan, uz odobrenje čelnika korisnika proračuna, dostaviti strateški i godišnji plan unutarnje revizije Središnjoj harmonizacijskoj jedinici do 31 siječnja.

Izvješćivanje
_________________________________________________________________________________
Voditelj jedinice za unutarnju reviziju, odnosno unutarnji revizor je dužan pripremiti godišnje izvješće o obavljenim revizijama i o aktivnostima unutarnje revizije (obrazac GI - UR) te ga je obvezan, uz odobrenje čelnika korisnika proračuna, u pisanom i elektroničkom obliku dostaviti Središnjoj harmonizacijskoj jedinici do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Voditelj jedinice za unutarnju reviziju je obvezan podnositi i pojedinačna ili povremena izvješća na zahtjev Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Naputak za izradu GI 40.24 KB
EXCEL DOCUMENT Obrazac GI_UR 140.5 KB