Pitanja - Registar koncesija

Što je Registar koncesija?
Tko je obveznik prema Registru koncesija?
Subjekti upisa
Kako se vrši upis ugovora u Registar koncesija?
Što je specifikacija i kako se ispunjava?
Što je UK obrazac?
Što je UPK obrazac?
Kako se ispunjava UK/UPK?
Gdje mogu pronaći broj uplatnog računa?
Tko je obvezan dostavljati specifikaciju, UK i UPK obrazac?
Na što je potrebno obratiti pozornost kod korištenja uplatnog računa?
Čemu služi Obavijest o upisu u Registar koncesija?
Što je ID broj?
Kako se dodjeljuje ID broj?
Što je SMART kartica?
Kako se dobiva SMART kartica?
Što su javni podaci u Registru koncesija?
Gdje mogu pronaći propisane obrasce (UK, UPK, Specifikaciju ugovora o koncesijama)?
Zašto se u Registru koncesija evidentira dug, ako je pravovremeno uplaćena koncesijska naknada?
Što treba davatelj koncesije poduzeti ako koncesionar ne uplati koncesijsku naknadu sukladno dodijeljenom ID broju?
Što je kontrolni broj FINA-e?
Što znači „varijabilni dio naknade"?P: Što je Registar koncesija?
O: Registar koncesija jedinstvena je elektronička evidencija ugovora i središnji izvor informacija o svim vrstama koncesija danima na području Republike Hrvatske.

Registar koncesija jedinstvena je elektronička evidencija ugovora i središnji izvor informacija o svim vrstama koncesija danima na području Republike Hrvatske.


Vrh stranice

P: Tko je obveznik prema Registru koncesija?
O: Obveznici prema Registru koncesija su mjerodavna ministarstva, izvršno tijelo županije odnosno gradovi i općine (davatelji koncesija).
Vrh stranice

P: Subjekti upisa
O: Subjekti upisa u Registar koncesija su obje strane potpisnice ugovora o koncesiji (davatelj i korisnik koncesija).
Vrh stranice

P: Kako se vrši upis ugovora u Registar koncesija?
O: Upis u Registar koncesija obavlja se na temelju ispunjenog obrasca UK - Prijava za upis ugovora o koncesiji, koju je dužan dostaviti davatelj koncesije. Uz UK obrazac prilaže se ugovor o koncesiji u izvorniku ili kao ovjeren preslik.
Vrh stranice

P: Što je specifikacija i kako se ispunjava?
O: Specifikacija ugovora o koncesiji je obrazac propisan Pravilnikom o ustroju i vođenju Registra koncesija (Narodne novine br. 164/04) u kojem se iskazuje ukupno uplaćeni iznos naknade i iznos ukupno utvrđene obveze za varijabilni dio naknade od dana sklapanja ugovora o koncesiji do dana slanja ili dostave specifikacije u Registar koncesija, te iznos tekuće obveze za varijabilni dio naknade ako su u vrijeme podnošenja specifikacije ispunjeni uvjeti iz ugovora za njezino utvrđivanje.
Vrh stranice

P: Što je UK obrazac?
O: Prijava za upis ugovora o koncesiji u Registar koncesija - UK obrazac ispunjava se kod dostave ugovora radi upisa u Registar koncesija (ili dostave promjena podataka). UK obrazac dužan je popuniti, ovjeriti i potpisati davatelj koncesija.
Vrh stranice

P: Što je UPK obrazac?
O: Prijava za upis promjena - UPK obrazac davatelj koncesija dužan je dostaviti radi utvrđivanja varijabilnog dijela naknade ili utvrđivanja naknade ako se naknada određuje na temelju podataka o ostvarenom ukupnom prihodu ili odbiti.
Vrh stranice

P: Kako se ispunjava UK/UPK?
O: UK/UPK obrazac potrebno je popuniti točno, čitko i sa svim elementima koji su važni radi unosa podataka u Registar koncesija.
Vrh stranice

P: Gdje mogu pronaći broj uplatnog računa?
O: Broj uplatnog računa tiskan je na Obavijesti o upisu u Registar koncesija koje Ministarstvo financija dostavlja davatelji i korisniku koncesija.
Vrh stranice

P: Tko je obvezan dostavljati specifikaciju, UK i UPK obrazac?
O: Davatelj koncesija dužan je dostaviti točno ispunjene obrasce ovjerene pečatom i potpisane od strane ovlaštene osobe.
Vrh stranice

P: Na što je potrebno obratiti pozornost kod korištenja uplatnog računa?
O: Kod uplate koncesijske naknade potrebno je koristiti točan broj koji je upisan na Obavijesti o upisu u Registar koncesija. Kod istog se ne smiju dodavati bilo kakve druge brojčane oznake kao ni matični brojevi koji nisu upisani na obavijesti.
Vrh stranice

P: Čemu služi Obavijest o upisu u Registar koncesija?
O: Obavijest o upisu u Registar koncesija dostavlja se korisniku i davatelju koncesija. U istoj su navedeni svi osnovni podaci o ugovoru kao i identifikacijski broj (ID broj) pod kojim je ugovor uveden u Registar koncesija. Istom se obavještava korisnika i davatelja koncesije o broju žiro računa na koju je korisnik dužan uplaćivati koncesijsku naknadu kako bi se ista evidentirala u Registru koncesija.
Vrh stranice

P: Što je ID broj?
O: Identifikacijski broj (ID broj) je broj pod kojim je ugovor o koncesiji evidentiran u Registru koncesija.
Vrh stranice

P: Kako se dodjeljuje ID broj?
O: Upisom ugovora u Registar koncesija dodjeljuje se ID broj za svaki ugovor za koji je dostavljena sva pravovaljana i točna dokumentacija.
Vrh stranice

P: Što je SMART kartica?
O: SMART karticom osigurava se uvid u podatke iz Registra koncesija putem interneta i korištenjem WEB servisa REGISTRA KONCESIJA.
Vrh stranice

P: Kako se dobiva SMART kartica?
O: Pristup WEB servisu REGISTRA KONCESIJA ostvaruje se na temelju ispunjene pristupnice i dokumentacije za izdavanje digitalnog certifikata na SMART kartici koja se predaju u FINA-i na šalterima Prijavnice za servis. Da biste pristupili podacima potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje poslovnog/osobnog certifikata i potpisati ugovor o izdavanju certifikata, čime ostajete vlasnikom SMART kartice.
Vrh stranice

P: Što su javni podaci u Registru koncesija?
O: Radi se o sljedećim podacima:

  • naziv davatelja koncesije
  • matični broj davatelja koncesije
  • naziv i ime korisnika koncesije
  • datum početka ostvarivanja koncesije
  • datum isteka ostvarivanja koncesije
  • naziv (vrsta) koncesije
  • lokacija korištenja koncesije

Vrh stranice

P: Gdje mogu pronaći propisane obrasce (UK, UPK, Specifikaciju ugovora o koncesijama)?
O: Na stranicama Ministarstva financija - Registar koncesija.
Vrh stranice

P: Zašto se u Registru koncesija evidentira dug, ako je pravovremeno uplaćena koncesijska naknada?
O: Registar koncesija evidentirati će stanje duga ako korisnik koncesije nije koristio ispravan broj žiro računa koji mu je dostavljen putem Obavijesti o upisu u Registar koncesija.
Vrh stranice

P: Što treba davatelj koncesije poduzeti ako koncesionar ne uplati koncesijsku naknadu sukladno dodijeljenom ID broju?
O: Davatelj koncesija dužan je dostaviti ispunjen obrazac Specifikacija u kojem se iskazuje izvršena uplata, te obavijestiti korisnika koncesije o ispravnom načinu uplate koncesijske naknade.
Vrh stranice

P: Što je kontrolni broj FINA-e?
O: U žiro računu dodijeljenom putem Obavijesti o upisu u Registar koncesija uključen je ID broj korisnika koncesije. Uz svaki ID broj dodana je na kraju još jedna znamenka koju je obavezno potrebno upisati kod uplate koncesijske naknade. Dodana znamenka kontrolni je broj FINA-e. U slučaju izostavljanja kontrolnog broja Registar koncesija neće prepoznati uplatu.
Vrh stranice

P: Što znači „varijabilni dio naknade"?
O: Varijabilni dio naknade je naknada koju je korisnik koncesije dužan uplaćivati na temelju podataka o ostvarenom ukupnom prihodu ili dobiti, do ugovorenog roka za plaćanje naknade.
Vrh stranicePostavite pitanje