PIFC

 

PIFC je koncept koji je razvila Europska komisija kako bi pomogla zemljama kandidatkinjama u reformi njihovih sustava unutarnjih financijskih kontrola. Koncept se temelji na međunarodnim standardima unutarnje kontrole i praksi europskih zemalja.

PIFC predstavlja novu kulturu upravljanja, odnosno prelazak s tradicionalnog, uhodanog administriranja u aktivno upravljanje.

Elementi PIFC-a

1. Financijsko upravljanje i kontrole

• kontrolno okruženje
• upravljanje rizicima
• kontrolne aktivnosti
• informacije i komunikacije
• praćenje i procjena

2. Funkcionalno neovisna unutarnja revizija

• procjena sustava financijskog upravljanja i kontrola
• testiranje i ocjenjivanje sustava
• davanje savjeta i preporuka za poboljšanje poslovanja

3. Središnja harmonizacijska jedinica je organizacijska cjelina u Ministarstvu financija zadužena za koordinaciju PIFC-a u javnom sektoru Republike Hrvatske

PIFC uvodi sustavan pristup upravljanju putem:

• strateškog planiranja
• programskog planiranja
• upravljanja rizicima
• ovlasti i odgovornosti za realizaciju ciljeva i upravljanje proračunskim sredstvima
• sustava evidencija i izvješćivanja
• samoprocjene sustava financijskog upravljanja i kontrola (Izjava o fiskalnoj odgovornosti, Upitnik za samoprocjenu sustava financijskog upravljanja i kontrola)
• unutarnje revizije

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju nastavljen je daljnji razvoj ovog sustava, uvažavajući trenutni razvoj u proračunskom sustavu, ali i praksu zemalja članica Europske unije.

Naime, zemlje članice Europske unije koriste izraz "Sustav unutarnjih kontrola" (eng. Public Internal Control - PIC) kao referencu na sustave unutarnjih kontrola koji su trenutno razvijeni unutar javnog sektora zemalja članica Europske unije.

Uz navedeno, ali i zbog potrebe za jasnijim povezivanjem razvoja sustava unutarnjih kontrola sa Zakonom o proračunu i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti odnosno s proračunskim sustavom, u srpnju 2015. usvojen je novi Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (u daljnjem tekstu: Zakon).

Zakonom se uređuje sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske koji je u funkciji osiguranja primjene načela dobrog financijskog upravljanja i stvaranja preduvjeta za jačanje fiskalne odgovornosti te unutarnja revizija kao dio tog sustava koja je u funkciji neovisne i objektivne procjene sustava unutarnjih kontrola i savjetovanja u cilju poboljšanja poslovanja institucije.

Iako je došlo do terminoloških izmjena, koncept PIFC ostaje temelj i dalje, jer regulatorna svrha ostaje ista.