Ovrha na novčanim sredstvima

Od 1. siječnja 2011. u primjeni je sustav provedbe ovrhe na novčanim sredstvima koji je uređen Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, broj 91/10 i 112/12) i pripadajućim podzakonskim propisima koje donosi ministar financija.

Ovrha na novčanim sredstvima ovršenika provodi se na novčanim sredstvima po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama, prema osobnom identifikacijskom broju ovršenika, bez njegove suglasnosti i bez obzira ako u osnovi za plaćanje nije određena ovrha na novčanim sredstvima po svim računima i oročenim novčanim sredstvima.

Osnove za plaćanje jesu:

  • ovršna odluka i nagodba domaćeg suda ili upravnog tijela koje glase na ispunjenje određene novčane obveze i koje imaju potvrdu ovršnosti,
  • obračun poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine,
  • rješenje o ovrsi,
  • rješenje o osiguranju,
  • zadužnica,
  • nalog Ministarstva financija za naplatu po aktiviranom državnom jamstvu,
  • nalog za pljenidbu u postupku prisilnog izvršenja pravomoćno izrečene novčane kazne u kaznenom i prekršajnom postupku i
  • svaka druga odluka nadležnog tijela kojom se u cijelosti ili djelomice prihvaća prijedlog za provedbu ovrhe.

Ovrhovoditelj je dužan uz ovršnu odluku i nagodbu domaćeg suda ili upravnog tijela koja glasi na ispunjenje određene novčane tražbine po osnovi radnog odnosa koja je utvrđena u bruto iznosu i koja ima potvrdu o ovršnosti, dostaviti izvornik zahtjeva za izravnu naplatu i izvornik potvrde Porezne uprave o obračunu poreza, prireza i doprinosa, uključujući i doprinos za individualnu kapitaliziranu štednju.
Ovrhovoditelji i nadležna tijela uz osnovu za plaćanje dostavljaju Financijskoj agenciji (dalje u tekstu: FINA) i zahtjev s podacima potrebnim za provedbu ovrhe prema odredbama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. FINA obračunava zatezne kamate određene u osnovi za plaćanje te daje naloge banci da u roku propisanom pravilnikom izvrši nalog u visini potrebnoj za izvršenje osnove za plaćanje. Banka izvršava nalog u visini raspoloživih novčanih sredstava po računima do iznosa određenog u nalogu FINA-e i o tome obavještava FINA-u.
Raspoloživim novčanim sredstvima po računima ne smatra se odobreno novčano prekoračenje na računu ovršenika na temelju kredita banke. Međutim, potrebno je napomenuti kako se priljev novčanih sredstava sukladno članku 9. stavku 7. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima koristi isključivo za izvršenje naloga zbog kojeg je ovršenikov račun blokiran, sve do izvršenja osnove za plaćanje. Dakle, za izvršenje osnove za plaćanje ne koristi se odobreno prekoračenje na računu ovršenika na temelju kredita banke, no o svakom priljevu novčanih sredstava na račun ovršenika banka je dužna obavijestiti FINA-u te se priljev novčanih sredstva koristi za izvršenje naloga, odnosno osnove za plaćanje zbog kojeg je ovršenikov račun blokiran.
FINA vodi Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje i daje podatke o stanju izvršenosti osnove za plaćanje po pojedinom ovršeniku.
FINA vodi Jedinstveni registar računa koji sadrži račune poslovnih subjekata i građana, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te račune obveznika dostave odnosno Hrvatske narodne banke, banaka, stambenih štedionica i kreditnih unija. Također sadrži i podatke o oročenim novčanim sredstvima, ugovorima o stambenoj štednji i depozitima u kreditnim unijama, poslovnih subjekata i građana.

Korisni linkovi:

Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima 

Tumačenje primjene članka 26. Pravilnika

Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke

Pravilnik o Jedinstvenom registru računa

Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Pravilnik o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima