Otvorena savjetovanja

Zakon o procjeni učinaka propisa (Narodne novine br. 90/11) stupio je na snagu 1. siječnja 2012., a njime se uređuje postupak procjene učinaka propisa, dokumenti za procjenu učinaka propisa, način godišnjeg planiranja normativnih aktivnosti, tijela nadležna za procjenu učinaka propisa, način savjetovanja s javnošću i zainteresiranom javnošću u tom postupku, obvezu stručnog osposobljavanja i usavršavanja vezano za procjenu učinaka i izradu propisa te druga pitanja s tim u vezi.

Postupak procjene učinaka propisa temelji se na šest koraka:

prethodna analiza stanja,
utvrđivanje ciljeva koji se propisom nastoje postići,
sudjelovanje javnosti,
pribavljanje mišljenja za područja gospodarstva, socijalne skrbi i zaštite okoliša,
izrada propisa s prijedlogom iskaza,
upućivanje tih dokumenata Uredu za zakonodavstvo.
Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ureda za zakonodavstvo, donosi Godišnji plan normativnih aktivnosti. Stručni nositelji izrade propisa, svaki u okviru svog djelokruga, dužni su utvrditi Prijedlog plana propisa koje treba obuhvatiti Godišnjim planom te unutar toga Prijedloga predložiti propise za koje treba provesti postupak procjene učinaka propisa.

Za procjenu učinaka propisa u Republici Hrvatskoj nadležni su:

Ured za zakonodavstvo,
Stručni nositelj izrade propisa,
nadležna tijela (središnja tijela državne uprave nadležna za područja gospodarstva, zdravstva i socijalne skrbi, zaštite okoliša i financija).
Stručni nositelj izrade propisa dužan je o Nacrtu prijedloga iskaza provesti savjetovanje s javnošću i zainteresiranom javnošću. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana, a po ocijenjenoj potrebi Stručnog nositelja izrade propisa, ovisno o složenosti materije, i duže.

Nakon provedenog savjetovanja i pribavljenog mišljenja nadležnih tijela na Nacrt prijedloga iskaza, Stručni nositelj izrade propisa pristupa izradi propisa i Prijedloga iskaza.

Nakon što stručni nositelj izrade propisa izradi propis i Prijedlog iskaza, dužan ih je staviti na javnu raspravu javnosti i zainteresiranoj javnosti u trajanju od najmanje 15 do najviše 30 dana.

Nakon provedene javne rasprave propis i Prijedlog iskaza dostavljaju se na mišljenje mjerodavnim i nadležnim tijelima, te na suglasnost Uredu za zakonodavstvo, sukladno ovom Zakonu i Poslovniku Vlade Republike Hrvatske.

Iskaz je konačan nakon što su na Prijedlog iskaza pribavljena pozitivna mišljenja nadležnih tijela i suglasnost Ureda za zakonodavstvo.

U lipnju 2012. Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o provedbi postupka procjene učinaka propisa (Narodne novine br. 66/12) kojom je pobliže propisan postupak provedbe procjene učinaka propisa. Ključni ciljevi procjene učinaka propisa su poticanje suradnje i međuresorne koordinacije stručnih nositelja izrade propisa radi jednostavnijeg i bržeg integriranja zajedničkih ciljeva te jačanje transparentnosti predlaganja propisa.

Plan savjetovanja o nacrtima zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva financija za 2017. g.

Obrazac prijedloga plana normativnih aktivnosti Ministarstva financija za 2017. godinu

Plan savjetovanja o nacrtima zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva financija za 2016. g.

Obrazac prijedloga plana normativnih aktivnosti Ministarstva financija za 2016. godinu

Plan savjetovanja o nacrtima zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva financija za 2015. g.

Obrazac prijedloga plana normativnih aktivnosti Ministarstva financija za 2015. godinu

Plan savjetovanja o nacrtima zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva financija za 2014. g.  

Obrazac prijedloga plana normativnih aktivnosti Ministarstva financija za 2014. godinu

Postupak procjene učinaka propisa