Osnovna izobrazba

Ministarstvo financija, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole (Središnja harmonizacijska jedinica) provodi izobrazbu za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor kao važan dio razvoja unutarnje revizije na razini tijela koja su obveznici primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru.

Obveznici primjene Zakona o sustavu unutarnjih kontrola su:

• proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika
• jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
• trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti koji objavljuje Ministarstvo financija.

Polaznici koji uspješno završe izobrazbu dobivaju stručno ovlaštenje za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru Republike Hrvatske koje izdaje ministar financija i njime stječu zvanje "ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor".

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Pravilnik o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor 11.87 MB
EXCEL Prijavnica za pohađanje izobrazbe 17.33 KB
EXCEL Prijavnica za pohađanje pismenog ispita 15.48 KB
EXCEL Prijavnica za polaganje usmenog ispita 16.52 KB
EXCEL Obavijesti o nazivima revizija i mentoru 19.25 KB
PDF Uputa za praktičnu izobrazbu 1.29 MB
PDF Odluka o visini troškova izobrazbe, načinu i oslobođenju od podmirenja troškova izobrazbe za zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora u javnom sektoru 117.79 KB

Uvjeti

U skladu s Pravilnikom o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor pravo pohađanja izobrazbe imaju osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

Obavijesti o datumu početka izobrazbe uključujući i rok do kojega treba dostaviti potrebnu dokumentaciju objavljuju se na http://www.mfin.hr/hr/shj-novosti .
a) imaju završen odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i
b) kojima je stjecanje stručnog ovlaštenja ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta na koje su raspoređeni.
Osobe koje se prijavljuju za pohađanje izobrazbe dostavljaju redovnom poštom na adresu Središnje harmonizacijske jedinice sljedeću dokumentaciju:
a) obrazac prijavnice za pohađanje izobrazbe
b) dokaz da je stjecanje stručnog ovlaštenja uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta u unutarnjoj reviziji:
 presliku rješenja o rasporedu na radno mjesto/ugovora o radu ili
 u izvorniku, izjavu poslodavca o ispunjavanju uvjeta za pohađanje izobrazbe
c) dokaz o nekažnjavanju (izvornik koji ne smije biti stariji od šest mjeseci od datuma podnošenja prijavnice za pohađanje izobrazbe)

Obavijesti o datumu početka izobrazbe uključujući i rok do kojega treba dostaviti potrebnu dokumentaciju objavljuju se na http://www.mfin.hr/hr/shj-novosti .

Troškovi izobrazbe

Troškovi izobrazbe iznose 5.000,00 kn i uplaćuju se tek nakon pismenog poziva Središnje harmonizacijske jedinice u kojem će biti naznačeni podaci potrebni za izvršenje uplate i rok za dostavu dokaza o izvršenoj uplati. Obveznici plaćanja su svi polaznici koji se prijave na izobrazbu, osim onih koji su zaposlenici ministarstava i drugih korisnika državnog proračuna.

Temelj za plaćanje troškova izobrazbe je Odluka o visini troškova izobrazbe, načinu i oslobođenju od podmirenja troškova izobrazbe koju je donio ministar financija (KLASA: 131-01/10-01/76, URBROJ: 513-10/01-1 od 1. lipnja 2010. godine).

Izobrazba se sastoji od dvije razine:

• Teoretska izobrazba
provodi se u obliku predavanja i vježbi. Sastoji se od pet modula kojima polaznici moraju obavezno prisustvovati. Iznimno, u opravdanim slučajevima, mogu po jednom modulu, uz prethodnu obavijest pisanim podneskom Središnjoj harmonizacijskoj jedinici, opravdati izostanak od jednoga radnog dana ili sedam školskih sati. Po završetku ovog dijela izobrazbe polaznik pristupa pismenom ispitu.

Praktična izobrazba sastoji se od dvije uspješno obavljene unutarnje revizije. Rad polaznika tijekom obavljanja praktičnog dijela izobrazbe nadzire mentor. Praktična izobrazba obavlja se u instituciji u kojoj je polaznik zaposlen. Nakon uspješno obavljenog praktičnog dijela izobrazbe polaznik je dužan prijaviti usmeni ispit u roku od deset dana od datuma izdavanja Potvrde o uspjehu polaznika u obavljanju praktičnog dijela izobrazbe.

Za polaganje usmenog ispita polaznik je dužan Središnjoj harmonizacijskoj jedinici redovnom poštom dostaviti sljedeće:

• pisanu prijavu na Obrascu prijavnice za polaganje usmenog ispita
• potvrdu o uspjehu polaznika u obavljanju praktičnog dijela izobrazbe
• dva konačna revizijska izvješća s obveznim potpisanim/ovjerenim obrascima (za svaku reviziju po jedan primjerak), u pisanom obliku i na CD-u
• dokaz o nekažnjavanju, u izvorniku koji ne smije biti stariji od šest mjeseci od datuma podnošenja prijavnice za polaganje usmenog ispita.

Polaznici koji obavljaju revizije vezano uz sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava iz fondova EU traženo dostavljaju na hrvatskom jeziku.

U slučaju da nije dostavljena sva gore navedena dokumentacija ili da ista nije valjano potpisana/ovjerena polaznik ne može pristupiti usmenom ispitu dok isto ne kompletira/regulira.

Sve detalje o Programu izobrazbe; uvjetima, obvezama i odgovornosti uz pohađanje izobrazbe; uvjetima i načinu polaganju pismenog i usmenog ispita; provođenju praktične izobrazbe polaznici mogu pronaći u Pravilniku o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor.

Dokumenti u nastavku primjenjuju se samo na polaznike koji su započeli praktičnu izobrazbu prema Programu stručne izobrazbe za zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora u javnom sektoru i Naputku o provođenju stručne izobrazbe i polaganju ispita za zvanje ovlatšenoga unutarnjeg revizora u javnom sektoru koje je ministar financija donio 31. svibnja 2010. 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Uputa o provođenju mentorstva u okviru praktične izobrazbe za zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora u javnom sektoru 489.79 KB
PDF Napomene i preporuke za mentore 1.52 MB
TEXT DOCUMENT Dodatni dokumenti uz prijavu za polaganje usmenog ispita - Obrazac C-200, C-300 i C-400 207.5 KB
TEXT DOCUMENT Potvrda o obavljenim unutarnjim revizijama uz mentorstvo 245 KB
TEXT DOCUMENT Terminski plan provođenja praktične unutarnje revizije 112.5 KB
TEXT DOCUMENT Podaci o temama unutarnjih revizija i mentoru 58 KB

Dokumenti u nastavku primjenjuju se na polaznike koji su započeli praktičnu izobrazbu prema Pravilniku o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor (Narodne novine, 108/15).

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Uputa za praktičnu izobrazbu 1.28 MB
EXCEL Prilog 2 21.76 KB
EXCEL Prilog 3 17.13 KB

Polaznici koji su započeli praktičnu izobrazbu u razdoblju prije donošenja Upute o obavljanju pojedinačne unutarnje revizije čija je primjena započela 01. srpnja 2018. koristiti će Uputu o provođenju praktične izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor (KLASA: 131-01/16-01/15, URBROJ: 513-08-03-16-1 od 9. ožujka 2016.).

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Uputa za praktičnu izobrazbu 1.28 MB