Osigurana štednja

U skladu s obvezom kontinuiranog usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije 2015. godine donesen je novi Zakon o osiguranju depozita (Narodne novine, broj 82/15) radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s Direktivom 2014/49/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o sustavima osiguranja depozita (Tekst značajan za EGP) (SL L EU 173, 12. 6. 2014.).

Sustavom osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj upravlja Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (dalje: DAB). Sve kreditne institucije, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad, te podružnice tih kreditnih institucija u drugoj državi članici, obveze su se uključiti u sustav osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj.

Ključna zadaća sustava osiguranja depozita jest zaštita deponenata od posljedica nastupa osiguranog slučaja, odnosno od posljedice stečaja kreditnih institucija. Svaki deponent kreditne institucije koji je imatelj prihvatljivog depozita, u trenutku nastupa osiguranog slučaja u toj kreditnoj instituciji, odnosno kada je Hrvatska narodna banka donijela rješenje o nedostupnosti depozita ili je sud donio rješenje o otvaranju stečaja, ima pravo na obeštećenje do uključivo visine od 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju HNB-a na dan nastupa osiguranog slučaja.

Najvažnije novosti u Zakonu o osiguranju depozita (Narodne novine, broj 82/15):
 - proširen je opseg pokrića depozita (u prihvatljive depozite sada spadaju i depoziti srednjih i velikih trgovačkih društava)
 - skratit će se rokovi isplate osiguranih depozita (sa današnjih 20 radnih dana, do samo 7 radnih dana od 2024. godine)
 - bolja informiranosti o osiguranim (prihvatljivim) depozitima (kreditna institucija je obvezna informirati svoje deponente o sustavu osiguranja depozita kojeg je član i slično)
 - u iznimnim, točno određenim i propisanim slučajevima povećana je visina pokrića osiguranih (prihvatljivih) depozita iznad 100.000 EUR, tzv. privremeni visoki saldo (sveukupno do 130.000 EUR)

Temeljem Zakona o osiguranju depozita (Narodne novine, broj 82/15) ministar financija donio je tri pravilnika.

1) Pravilnik o obvezama kreditne institucije i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja (Narodne novine broj 25/16).

Navedenim Pravilnikom detaljnije se propisuje:
 - obveza i način vođenja podataka i evidencija o identitetu svakog pojedinog stvarnog vlasnika povjereničkog računa, s ciljem omogućavanja identificiranja stvarnog vlasnika depozita prilikom isplate obeštećenja
-  opseg, oblik i sadržaj dokumentacije koju je kreditna institucija dužna staviti na raspolaganje DAB-u
 - sadržaj zahtjeva za pokriće osnovnih životnih troškova koji je deponent dužan dostaviti DAB-u u slučaju da DAB nije u mogućnosti isplatiti depozite deponentima kreditne institucije u roku od sedam radnih dana
- oblik i sadržaj obrasca Izvješća o stanju ukupnih i osiguranih depozita za obračun premije koji je kreditna institucija dužna dostaviti DAB-u
 - postupak isplate obeštećenja za osigurane depozite.

2) Pravilnik o načinu podnošenju zahtjeva za povećanje solventnosti i likvidnosti kreditne institucije koja posluje s poteškoćama (Narodne novine, broj 71/16)

Navedenim Pravilnikom detaljnije se uređuje:
- mogućnost korištenja sredstava iz fonda osiguranja depozita u svrhu poduzimanja mjera za sprječavanje nastupa osiguranog slučaja
 - uvjeti za poduzimanje mjera za sprječavanje nastupa osiguranog slučaja
 - sadržaj Zahtjeva za povećanje solventnosti i likvidnosti kreditne institucije koja posluje s poteškoćama, sadržaj Plana za povećanje i održavanje kapitala kreditne institucije koja posluje s poteškoćama, sadržaj okvirnog Plana restrukturiranja kreditne institucije koja posluje s poteškoćama i popis dodatne dokumentacije koju kreditna institucija koja posluje s poteškoćama dostavlja Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka prilikom podnošenja Zahtjeva.

3) Pravilnik o načinu plaćanja dijela premije za osigurane depozite u obliku neopozive obveze plaćanja (Narodne novine, broj 3/17)

Navedenim Pravilnikom se propisuje:
-  postupak odobrenja plaćanja dijela premije za osigurane depozite u obliku neopozive obveze plaćanja
 - uvjeti za odobrenje plaćanja dijela premije za osigurane depozite u obliku neopozive obveze plaćanja i
 - kriteriji prihvatljivosti instrumenata financijskog osiguranja.