Odobrenje za rad revizorskom društvu

Privremeno rješenje revizorskom preddruštvu ili trgovačkom društvu koje upisuje djelatnost revizije

U skladu s odredbama članka 17. Zakona i članaka 8., 9. i 10. Pravilnika, Ministarstvo financija izdat će privremeno rješenje revizorskom preddruštvu, odnosno trgovačkom društvu koje upisuje djelatnost revizije, radi upisa osnivanja revizorskog društva u sudski, odnosno odgovarajući poslovni registar ili upisa djelatnosti revizije, ukoliko zadovoljava uvjete iz članka 17. stavka 2. Zakona.

Zahtjev za izdavanje privremenog rješenja podnosi se na obrascu II. koji se može preuzeti ovdje.

Za izdavanje privremenog rješenja i odobrenja za rad plaća se naknada u iznosu od 4.000,00 kuna.

Uz zahtjev za izdavanje privremenog rješenja revizorskom preddruštvu osnivač ili uprava, odnosno upravni odbor revizorskog preddruštva ili trgovačkog društva koje upisuje djelatnost revizije prilaže sljedeću dokumentaciju:

  1. izjavu o osnivanju ili društveni ugovor ili statut
  2. dokaz o ispunjenju uvjeta iz članka 17. stavka 2. točaka 1. i 2. Zakona
  3. potvrdu o plaćenoj naknadi.

Obrasci upitnika u vezi svih okolnosti koje bi mogle utjecati na dobar ugled fizičke i pravne osobe koji su osnivači društva, stvarnog vlasnika te člana uprave, odnosno upravnog odbora koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje privremenog rješenja, mogu se preuzeti ovdje:

Prilog I. - Upitnik za fizičku osobu
Prilog II. – Upitnik za pravnu osobu
Prilog III. – Upitnik za stvarnog vlasnika

Zahtjev s odgovarajućim prilozima se može dostaviti i u obliku elektroničke isprave na adresu: e-mail kontakt

U skladu s odredbama članka 17. stavka 8. Zakona, u sudski registar ne može se upisati tvrtka koja sadrži riječi „revizorsko društvo“, „revizorske usluge“, „revizija“ ili izvedenice tih riječi ako pravna osoba nema privremeno rješenje o odobrenju za rad.

Odobrenje za rad revizorskom društvu

Nakon upisa revizorskog društva ili djelatnosti obavljanja revizorskih usluga u sudski, odnosno odgovarajući poslovni registar, podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad revizorskom društvu za obavljanje revizorskih usluga prilaže sljedeću dokumentaciju:

  1. dokaz o osiguranju odgovornosti za štetu koju bi trećim osobama moglo počiniti revizorsko društvo obavljanjem revizorskih usluga (preslika police osiguranja)
  2. popis i uvjerenje o radnom statusu ovlaštenih revizora u revizorskom društvu i njihov registarski broj. 

Trgovačko društvo ne smije započeti obavljati djelatnost revizorskih usluga prije nego mu Ministarstvo financija izda rješenje o odobrenju za rad iz članka 17. stavka 10. Zakona.

Sukladno odredbama članka 5. Zakona, revizorsko društvo mora imati zaposlenog najmanje jednog ovlaštenog revizora.

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za rad revizorskom društvu podnosi se na obrascu III. koji se može preuzeti ovdje.

Zahtjev s odgovarajućim prilozima se može dostaviti i u obliku elektroničke isprave na adresu: e-mail kontakt

Odobrenje za rad samostalnom revizoru

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad za obavljanje revizorskih usluga u obliku samostalne djelatnosti ovlašteni revizor podnosi na obrascu IV. koji se može preuzeti ovdje.

Za izdavanje odobrenja za rad za obavljanje revizorskih usluga u obliku samostalne djelatnosti plaća se naknada u iznosu od 1.200,00 kuna.

Uz zahtjev se prilaže:

  1. dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju bi trećim osobama mogao počiniti ovlašteni revizor samostalnim obavljanjem revizorskih usluga (preslika police osiguranja)
  2. potvrda o plaćenoj naknadi.

Zahtjev s odgovarajućim prilozima se može dostaviti i u obliku elektroničke isprave na na adresu: e-mail kontakt