Odobrenje za rad ovlaštenom revizora iz treće zemlje i registracija revizora u trećoj zemlji i subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji

Odobrenje za rad ovlaštenom revizoru iz treće zemlje

U skladu s odredbama članka 27. Zakona, na osnovi reciprociteta Ministarstvo financija može izdati odobrenje za rad za obavljanje zakonske revizije fizičkoj osobi iz treće zemlje kojoj je odobrenje za rad izdalo nadležno tijelo treće zemlje ako je dostavila zahtjev uz dokaz o ispunjavanju uvjeta jednakovrijednih onima utvrđenima u člancima 7., 10. i 11. Zakona i ako položi ispit osposobljenosti iz članka 23. Zakona.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad za obavljanje zakonske revizije fizička osoba iz treće zemlje podnosi na obrascu VII. koji se može preuzeti ovdje.

Za izdavanje odobrenja za rad fizička osoba iz treće zemlje plaća naknadu u iznosu od 1.200,00 kuna.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad za obavljanje zakonske revizije fizička osoba iz treće zemlje prilaže sljedeću dokumentaciju:

 1. dokaz o državljanstvu
 2. odobrenje za rad ili potvrdu nadležnog tijela, strukovne organizacije ili drugog odgovarajućeg tijela iz treće zemlje o izdanom odobrenju za rad, ne stariju od tri mjeseca
 3. potvrdu o položenom ispitu osposobljenosti u Republici Hrvatskoj
 4. ovjerenu presliku osobne iskaznice ili putne isprave
 5. dokaz o poštivanju etičkih zahtjeva struke odnosno potvrdu nadležnog tijela ili strukovnog udruženja iz treće zemlje da se protiv ovlaštenog revizora u matičnoj zemlji ne vodi disciplinski postupak te da nema privremenu ili trajnu zabranu obavljanja revizorskih usluga, ne stariju od tri mjeseca
 6. dokaz o ispunjavanju uvjeta jednakovrijednih onima utvrđenima u člancima 7., 10. i 11. Zakona
 7. potvrdu o nekažnjavanju ili drugu odgovarajuću potvrdu
 8. potvrdu o plaćenoj naknadi za izdavanje odobrenja za rad.

Obrazac upitnika u vezi svih okolnosti koje bi mogle utjecati na dobar ugled fizičke osobe koji se prilaže uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad za obavljanje zakonske revizije, može se preuzeti ovdje.

Zahtjev s odgovarajućim prilozima se može dostaviti i u obliku elektroničke isprave na adresu: e-mail kontakt 

Registracija revizora u trećoj zemlji i subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji

U skladu s odredbama članka 29. Zakona, Ministarstvo financija će na njegov zahtjev registrirati subjekt za obavljanje revizije u trećoj zemlji kojem je odobrenje za rad izdalo nadležno tijelo treće zemlje ako ispunjava uvjete iz članka 30. stavka 1. Zakona i ako je utvrđena jednakovrijednost iz članka 32. Zakona.

U skladu s odredbama članka 29. Zakona, Ministarstvo financija će registrirati revizora u trećoj zemlji kojem je odobrenje za rad izdalo nadležno tijelo treće zemlje ako ispunjava uvjete iz članka 30. stavka 1. točaka 2., 3. i 4. Zakona, i ako je utvrđena jednakovrijednost iz članka 32. Zakona.

Zahtjev za registraciju revizora u trećoj zemlji odnosno subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji podnosi se Ministarstvu financija na obrascu VIII. koji se može preuzeti ovdje.

Za registraciju revizora i subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji plaća se naknada u iznosu od 4.000,00 kuna.

Prema odredbama članka 19. i 20. Pravilnika, uz zahtjev za registraciju subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji i revizora u trećoj zemlji prilaže se sljedeća dokumentacija:

 1. odobrenje za rad ili potvrda nadležnog tijela, strukovne organizacije ili drugog odgovarajućeg tijela iz treće zemlje o izdanom odobrenju za rad subjektu za obavljanje revizije u trećoj zemlji, ne starije od tri mjeseca
 2. odobrenje za rad ili potvrda o izdanom odobrenju za rad nadležnog tijela, strukovne organizacije ili drugog odgovarajućeg tijela iz treće zemlje revizoru u trećoj zemlji koji obavlja reviziju u ime subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji, ne starije od tri mjeseca
 3. odgovarajući akt o osnivanju subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji iz kojeg je vidljivo da su većina članova uprave ili upravnog odbora subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji ovlašteni revizori i/ili revizorska društva i preslika odobrenja za rad ovlaštenom revizoru izdanog od nadležnog tijela ili strukovne organizacije iz matične zemlje  
 4. popis i uvjerenje o radnom statusu ovlaštenih revizora kod subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji i registarski broj
 5. dokaz da revizor u trećoj zemlji, odnosno subjekt za obavljanje revizije u trećoj zemlji i većina članova uprave ili upravnog odbora subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji imaju dobar ugled iz članka 10. Zakona
 6. uvjerenje nadležnog tijela da nad imovinom revizora u trećoj zemlji, odnosno subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji nije otvoren ili proveden stečajni ili sličan postupak
 7. uvjerenje o nepostojanju nepodmirenog dospjelog duga po osnovi javnih davanja subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji
 8. dokaz o poštivanju etičkih zahtjeva struke odnosno potvrda da se protiv revizora u trećoj zemlji i subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji ne vodi disciplinski postupak i da nema privremenu ili trajnu zabranu obavljanja revizijske djelatnosti, ne starija od tri mjeseca
 9. potvrda o nekažnjavanju ili drugu odgovarajuću potvrdu
 10. odgovarajući dokaz o osiguravanju uvjeta da se revizije godišnjih financijskih izvještaja ili godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja iz članka 29. stavka 1. Zakona obavljaju u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima (ISA), Međunarodnim standardom kontrole kvalitete (ISQC 1) i drugim povezanim standardima koje je izdala Međunarodna federacija računovođa (IFAC) putem Odbora za međunarodne standarde revidiranja i izražavanja uvjerenja (IAASB),   u mjeri u kojoj su oni relevantni za zakonsku reviziju, koje je donijela Europska komisija za potrebe primjene tih standarda u Europskoj uniji te o osiguravanju neovisnosti, ili jednakovrijednim standardima i zahtjevima
 11. dokaz da je subjekt za obavljanje revizije u trećoj zemlji na svojoj internetskoj stranici objavio godišnje izvješće o transparentnosti koje obuhvaća informacije iz članka 13. Uredbe (EU) br. 537/2014 ili ispunjava jednakovrijedne uvjete za objavljivanje
 12. potvrda o plaćenoj naknadi za registraciju subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji, odnosno revizora u trećoj zemlji. 

Obrasci upitnika u vezi svih okolnosti koje bi mogle utjecati na dobar ugled fizičke i pravne osobe koji su osnivači društva, stvarnog vlasnika te člana uprave, odnosno upravnog odbora koji se prilažu uz zahtjev za registraciju subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji, odnosno revizora u trećoj zemlji mogu se preuzeti ovdje:

Prilog I. - Upitnik za fizičku osobu
Prilog II. – Upitnik za pravnu osobu
Prilog III. – Upitnik za stvarnog vlasnika

Zahtjev s odgovarajućim prilozima se može dostaviti i u obliku elektroničke isprave na adresu: e-mail kontakt