Odobrena sredstva

Iznos namijenjen Republici Hrvatskoj u proračunu Europske Unije1 za 2005. godinu je ukupno 105 milijuna eura (80 milijuna eura za Phare program i 25 milijuna eura za ISPA program) te 140 milijuna eura u proračunu za 2006. godinu (80 milijuna eura za Phare program, 35 milijuna eura za ISPA program i 25 milijuna eura za SAPARD program). Preduvjet za korištenje prethodno navedenih sredstava također uključuje i sufinanciranje iz nacionalnih sredstava.

  • U sklopu programa CARDS za razdoblje 2001.-2004. Hrvatskoj je odobreno 113 projekata vrijednosti 262 milijuna eura;
  • U sklopu programa PHARE za razdoblje 2005.-2006. Hrvatskoj su odobrena 43 projekta vrijednosti 167 milijuna eura. Početna alokacija za 2005. godinu od 80 milijuna uvećana je za dodatnih 7 milijuna kako bi se financirao veći broj kvalitetno pripremljenih projekata;
  • U sklopu programa ISPA za razdoblje 2005.-2006. Hrvatskoj je odobreno 60 milijuna eura za provedbu 2 infrastrukturna projekta na području zaštite okoliša, 1 infrastrukturnog projekta na području prometa i 3 projekta tehničke pomoći;
  • U sklopu programa SAPARD 2006 Hrvatskoj je odobreno 25 milijuna eura, a završen je treći natječaj za dodjelu sredstava.

Kroz program IPA u proračunu EU Republici Hrvatskoj namijenjena su sijedeća sredstva po komponentama kroz četiri godine:

KOMPONENTA 2007. 2008. 2009. 2010. UKUPNO
Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija 47,6 45,4 45,6 39,5 178,1
Prekogranična suradnja 9,7 14,7 15,9 16,2 56,5
Regionalni razvoj
44,6 47,6 49,7 56,8
198,7
Razvoj ljudskih potencijala
11,1
12,7
14,2
15,7
53,7
Ruralni razvoj
25,5
25,6 25,8 26,0 102,9
UKUPNO:
138,5
146,0
151,2
154,2
589,9

Za planiranje proračuna Republike Hrvatske važno je naglasiti da se sredstva predviđena proračunom EU u pojedinoj godini ne iskorištavaju u istoj godini, nego implementacija traje tri do pet godina, ovisno o programu.

Tako se npr. sredstva koja su za nas alocirana u proračunu EU u 2005. godini - PHARE 2005. mogu koristiti i plaćanja izvršavati sve do 30. 11. 2010. godine te će se do tada i vidjeti u našem proračunu koji se još uvijek temelji na novčanom pristupu i rashodi se planiraju u godini kada se plaćaju, a ne kada su nastali.U skladu s tim potrebno je rasporediti alocirana sredstva iz jedne godine proračuna EU u nekoliko godina proračuna RH, a prema predviđenoj dinamici trošenja sredstava po godinama.