Obavijest poduzetnicima o primjeni Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom

Dana 8. travnja 2011. Hrvatski sabor donio je Zakon o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom, koji je objavljen u „Narodnim novinama" broj 45/11 od 20. travnja 2011.. Zakonom je kao instrument naplate dospjeloga i nepodmirenoga poreznog duga nastalog do 31. prosinca 2010., odnosno kao jednokratna mjera pomoći poduzetnicima s problemima u likvidnosti, uvedeno reprogramiranje poreznog duga pod za to predviđenim uvjetima.

Porezni dug, u smislu Zakona, jest dospjeli i nenaplaćeni porezni dug nastao do 31. prosinca 2010. s osnove poreza, carina, trošarina i doprinosa, osim doprinosa za mirovinsko osiguranje osiguranika pojedinca i doprinosa za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje, a sastoji se od glavnice i kamata.

Reprogramiranje duga obuhvaća: porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na dohodak, porez na promet nekretnina, doprinose, trošarine i carine.

Neće se reprogramirati dug za javna davanja s osnove lokalnih poreza, spomeničke rente, doprinosa komorama, članarine turističkim zajednicama, novčanih kazni i pristojbi.

Zakon se isključivo primjenjuje na naplatu poreznoga duga poduzetnika, koji pisani i obrazloženi zahtjev za reprogramiranje naplate poreznoga duga može ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema sjedištu pravne osobe, odnosno prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu fizičke osobe, podnijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona.

S obzirom da je Zakon stupio na snagu 20. travnja 2011., zadnji dan roka za podnošenje zahtjeva je 19. srpnja 2011..

Zahtjev za reprogramiranje naplate poreznog duga mora sadržavati:

- prijedlog načina reprogramiranja naplate poreznog duga (u cijelosti ili djelomično) i prijedlog razdoblja reprogramirane naplate poreznog duga,
- osobni identifikacijski broj (OIB) poduzetnika,
- poslovni i financijski plan poduzetnika za razdoblje za koje se traži reprogramiranje,
- razloge zbog kojih je nastao porezni dug,
- podatke o strukturi vlasništva poduzetnika,
- podatke o povezanim društvima,
- podatke o sudskim postupcima koji imaju utjecaj na poslovanje poduzetnika,
- prijedlog instrumenata osiguranja naplate poreznoga duga (dobrovoljno založno pravo na dionicama i poslovnim udjelima društva, založno pravo na nekretninama, bankarsku garanciju i dr.).

Radi olakšavanja podnošenja zahtjeva te veće učinkovitosti u provedbi postupka po zahtjevu, kreiran je obrazac Zahtjev za reprogramom poreznog duga. Zahtjev je formom prilagođen potrebama podnošenja zahtjeva posebno pravnih osoba, a posebno fizičkih. Obrazac je kreiran u skladu sa Zakonom, a sadrži i priloge koje poduzetnici ispunjavaju podacima o djelatnosti i poslovanju.

Popunjeni zahtjev za reprogramom poreznog duga u najvećoj mjeri zadovoljava sve osnovne podatke potrebne u smislu rješavanja po zahtjevu. Ako poduzetnik za buduće razdoblje poslovanja raspolaže detaljnijim financijskim planom što može uključivati i mjere restrukturiranja, bilo bi poželjno iste priložiti uz zahtjev za odobrenje reprograma poreznog duga.

Navedeni obrazac može se naći na web stranici www.porezna-uprava.hr, a može se podići i u ispostavi Porezne uprave.

Uvjet za postupanje po navedenom zahtjevu jest uredno izvršavanje novih obveza dospjelih nakon 1. siječnja 2011., a za poduzetnika pravnu osobu, koji je u razdoblju od 1. listopada 2008. imao porezni dug, još i činjenica da u isto vrijeme nije isplaćivao dividende, udjele u dobiti ili predujam dobiti.

Urednim poreznim obveznikom nakon 1. siječnja 2011. smatra se onaj poduzetnik čije su uplate tijekom 2011. s osnove poreznog duga nastalog u 2011. jednake zaduženju toga poreznog duga u 2011. ili koji je do podnošenja zahtjeva u cijelosti podmirio to zaduženje.

Poduzetniku koji je u razdoblju od 1. listopada 2008. isplaćivao dividende, udjele u dobiti ili predujam dobiti, a u isto je vrijeme imao porezni dug, zahtjev će se odbaciti.

U postupku rješavanja po zahtjevu poduzetnici su dužni uskladiti svoje evidencije s Poreznom upravom i Carinskom upravom.

Za dodatne informacije poduzetnici se mogu obratiti nadležnom područnom uredu ili ispostavi Porezne uprave.

 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Zahtjev 62 KB
EXCEL DOCUMENT Zahtjev - obrt 56 KB