O nama

Ministarstvo financija odgovorno je za pripremu i provođenje vladine fiskalne politike. Njegovi su ciljevi pridonositi stabilnom rastu gospodarstva, povećanju prosperiteta, te kvalitete života i zaposlenosti za sve hrvatske građane.

Ministar

Jedan od najvažnijih poslova Ministarstva je priprema državnog proračuna, te upravljanje proračunskim prihodima i rashodima, odnosno novcem poreznih obveznika.

Ministarstvo financija obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

 • analize i prognoze makroekonomskih kretanja koje su temelj za utvrđivanje ekonomske i fiskalne politike i izradu konsolidiranog proračuna države;
 • izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika te lokalnih proračuna;
 • konsolidaciju proračuna, izradu prijedloga sustava financiranja javnih potreba i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • izvršavanje državnog proračuna;
 • planiranje likvidnosti državnog proračuna;
 • upravljanje financijskim tijekovima;
 • proračunski nadzor;
 • razvoj sustava proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja,
 • vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna Republike Hrvatske;
 • upravljanje proračunskim ulaganjima, izradu izvješća o kratkoročnim financijskim potrebama, praćenje bilance prihoda, rashoda i gotovinskih sredstava, registrira neposredne i uvjetne obveze po javnom dugu, ugovara kreditna zaduženja i provodi postupak izdavanja vrijednosnih papira na domaćem i inozemnom tržištu sukladno utvrđenom računu financiranja državnog proračuna, upravlja portfeljem javnog duga;
 • pripremu nacrta zakonskih i drugih propisa te osnove za vođenje pregovora iz područja financijskih odnosa s inozemstvom što proizlazi iz multilateralne i bilateralne te kreditne suradnje s međunarodnim i regionalnim financijskim institucijama, inozemnim vladama i poslovnim bankama; operativne poslove u vezi sa članstvom Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim organizacijama;
 • prikupljanje i obradu podataka o štetama nastalim uslijed djelovanja elementarnih nepogoda;
 • vođenje registra koncesija;
 • razvoj, unapređenje i koordinaciju sustava politike koncesija;
 • davanje prijedloga i mjera za unapređenje sustava koncesija;
 • nadzor nad provedbom Zakona o koncesijama;
 • sudjeluje u procedurama i analizira prijedloge različitih koncesijskih i modela javno-privatnog partnerstva, davanje prijedloga i mišljenja na prijedloge ugovora o javno-privatnom partnerstvu s osnove proračunskih rizika, ocjene projekata i procjenu rizika u području javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva i u skladu s procedurama izrade i realizacije projekta javno-privatnog partnerstva, davanje prijedloga i mišljenja za poboljšanje i unapređenje sustava javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva;
 • praćenje poslovanja društava od posebnoga državnog interesa;
 • izradu analiza u postupcima restrukturiranja poduzeća;
 • praćenje i analizu državnih potpora, unapređenje sustava projiciranja i intenziteta dodjele državnih potpora;
 • izradu analiza i praćenje ekonomskih kretanja iz područja financijskog sustava, predlaganje i provođenje mjera za unapređenje sustava kreditnih institucija i osiguranja depozita, sustava osiguranja, sustava tržišta kapitala, investicijskih fondova i zaštite ulagatelja, platnih sustava i sustava nadzora financijskih institucija, nadzor financijskih institucija sukladno zakonskim ovlastima;
 • porezni sustav i poreznu politiku, carinski sustav i politiku carinske i izvancarinske zaštite, nadzor i inspekcijske poslove u području poreza, carina i drugih javnih prihoda, deviznog i vanjskotrgovinskog poslovanja, priređivanja igara na sreću i nagradnih igara;
 • poduzimanje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma; izgradnju i održavanje graničnih prijelaza.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, na državnoj i lokalnim razinama.

Ministarstvo obavlja poslove financijskog upravljanja u okviru decentraliziranog sustava provedbe pomoći Europske zajednice u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Informacije o planiranim rashodima za zaposlene, materijalnim i financijskim rashodima za Ministarstvo financija - Uži dio za 2014. godinu

Katančićeva 5
10000 Zagreb
Hrvatska

Telefon: 01/ 4591 333
Faks: 01/ 4922 583

Matični broj poslovnog subjekta: 3205991

Osobni identifikacijski broj: 18683136487

Žiro račun: 1001005-1863000160 

Banka: Hrvatska narodna banka, Trg hrvatskih velikana 3, Zagreb 10000, Hrvatska

SWIFT CODE: NBHRHR2X

IBAN CODE: HR12 1001 0051 8630 00160

Polica osiguranja osoba od nezgode od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019.
Polica osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) od 30. lipnja 2018. do 31. prosinca 2018.
Polica osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) od 23. veljače 2018. do 30. lipnja 2018.
Polica osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) od 1. siječnja 2018. do 22. veljače 2018.
Polica osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017.
Polica osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) od 1. travnja 2016. do 31. prosinca 2016.
Polica osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) od 1. siječnja 2016. do 31. ožujka 2016.
Polica osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015.

Opći uvjeti za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja
Dopunski uvjeti za kombinirano kolektivno osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja
Posebni uvjeti

Tablica za određivanje postotka trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja
Klauzula o obaviještenosti ugovaratelja osiguranja/osiguranika