Započelo je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

12. rujna 2018.

Nacrt prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava izrađen je radi usklađivanja s Direktivom (EU) 2017/2399 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2014/59/EU u pogledu rangiranja neosiguranih dužničkih instrumenata u insolvencijskoj hijerarhiji (SL L 345, 27. 12. 2017).

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za ovaj Nacrt prijedloga zakona trajat će od 11.9.2018. do 11.10.2018.

U raspravu se možete uključiti putem mrežnih stranica e-Savjetovanja.