Sastanak ECOFIN-a

06. prosinca 2016.

Sastanak ECOFIN-a

Državni tajnik Željko Tufekčić sudjelovat će na sastanku Vijeća ministara EU za ekonomska i financijska pitanja (ECOFIN) koji će se održati u utorak, 6. prosinca 2016., u Bruxellesu.

Na radnom doručku, neposredno prije sastanka ECOFIN-a, euro skupina će izvijestiti o svom radu te će ukratko raspraviti o gospodarskoj situaciji.

U zakonodavnom dijelu sastanka ECOFIN-a očekuje se postizanje općeg pristupa o izmjeni Uredbe o EFSU (Europski fond za strateška ulaganja). U rujnu ove godine Komisija je predstavila zakonodavni prijedlog o produljenju trajanja EFSU-a do 2020., odnosno do kraja trenutačnog višegodišnjeg financijskog okvira (VFO), koji Republika Hrvatska u potpunosti podržava. Vijeće bi potom trebalo usvojiti zaključke o rješavanju ograničavajućih faktora za ulaganja utvrđenih u trećem stupu Investicijskog plana Komisije. Vezano uz porezna pitanja, očekuje se donošenje općeg pristupa o Prijedlogu direktive u pogledu hibridne neusklađenosti s trećim zemljama u sklopu Direktive o izbjegavanju plaćanja poreza, čiji daljnji napredak Republika Hrvatska podupire.

Vezano uz Prijedlog direktive o provedbi pojačane suradnje u području poreza na financijske transakcije, bit će predstavljena trenutna situacija, nakon čega se očekuje razmjena mišljenja među ministrima (RH nije u sustavu pojačane suradnje). Nadalje, Predsjedništvo će izvijestiti o postignutom napretku u pogledu prijedloga za uspostavu Europskog sustava za osiguranje depozita (EDIS), a potom se očekuje prezentacija Komisije i razmjena mišljenja o novim zakonodavnim prijedlozima Komisije u ovom području. Republika Hrvatska podržava uspostavu trećeg stupa bankovne unije - EDIS koji bi uz jedinstveni nadzor i mehanizam za sanaciju institucija dalje smanjivao povezanost banaka i država. Nakon toga, Predsjedništvo će izvijestiti ministre o trenutnom stanju vezanom uz Direktivu protiv pranja novca, kao i o trenutnim zakonodavnim prijedlozima u području financijskih usluga.

U nezakonodavnom dijelu sastanka, Komisija će izvijestiti Vijeće o trenutnom stanju produbljivanja Ekonomske i monetarne unije. Vezano uz Europski semestar, Komisija će predstaviti Godišnje izvješće o rastu za 2017., Izvješće o mehanizmu ranog upozoravanja za 2017. te Preporuku Vijeća o gospodarskoj politici euro područja, nakon čega se očekuje rasprava među ministrima. Također, Komisija će izvijestiti o trenutnom stanju primjene inicijativa iz Akcijskog plana za borbu protiv financiranja terorizma, a vezano uz carinska pitanja, Predsjedništvo će izvijestiti ministre o ishodu pilot-sastanka Grupe na visokoj razini za carinska pitanja. Očekuje se usvajanje dokumenata o poboljšanju predvidljivosti i transparentnosti Pakta o stabilnosti i rastu. Naposljetku, Komisija će ukratko izvijestiti ministre o trenutnom stanju i planiranim inicijativama vezanima uz Uniju tržišta kapitala.