Priopćenje za javnost

14. siječnja 2014.

Tumačenje primjene članka 3. kojim se mijenja članak 11.a., stavak 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju

Dana 1. siječnja 2014. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (Narodne novine, broj: 143/13 i 147/13) (dalje u tekstu: ZID Zakona).

Sukladno odredbi članka 3. kojim se mijenja članak 11.a stavak 5. ZID Zakona, za sve postojeće ugovore o kreditu sklopljene do stupanja na snagu ZID Zakona, u kojima nisu definirani parametri i njihove uzročno posljedične veze, vjerovnik mora do stupanja na snagu ZID Zakona (1. siječnja 2014.) definirati parametar temeljem čije promjene će vršiti promjenu kamatne stope i to jednu od sljedećih varijabli: referentnu kamatnu stopu (EURIBOR, LIBOR), NRS, prinos na Trezorske zapise Ministarstva financija, prosječnu kamatnu stopu na depozite građana u odnosnoj valuti. Pored toga, vjerovnik mora utvrditi fiksni dio kamatne stope koji se neće mijenjati do kraja otplatnog razdoblja.

S ciljem otklanjanja različite primjene iste odredbe u praksi dajemo sljedeće tumačenje.

Vezano uz definiranje, odnosno izbor parametra temeljem čije promjene će se vršiti promjena kamatne stope, pojašnjavamo da vjerovnici nisu u obvezi postići dogovor sa svakim pojedinim dužnikom oko izbora parametra i utvrđivanja fiksnog dijela kamatne stope te zaključivati pojedinačne dodatke ugovorima o kreditu u kojima će biti ugovoreni elementi na temelju kojih se izračunava promjenjiva kamatna stopa.

Vjerovnici su ovlašteni samostalno definirati parametar promjenjivosti promjenjive kamatne stope izborom između Zakonom definiranih i taksativno navedenih parametara te utvrditi fiksni dio kamatne stope i o istome izvijestiti dužnike. Izbor između Zakonom propisanih parametara te ovisnost promjene kamatne stope isključivo o promjeni izabranog parametra, jamči transparentnsot objema ugovornim stranama.