Na portalu e-Savjetovanja objavljen Nacrt pravilnika o izmjenama pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

16. siječnja 2018.

Ministar financija propisuje strukturu i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja na prijedlog Odbora za standarde financijskog izvještavanja sukladno članku 19. stavku 5. Zakona o računovodstvu (Narodne novine, br. 78/15 i 120/16).

Predlažu se izmjene u Prilogu I, Izvještaj u novčanim tokovima, Direktna metoda, Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti na način da se dodaju dvije nove pozicije kako bi vidljivo bila prikazana navedena dva međuzbroja: Ukupni novčani primici od poslovnih aktivnosti i Ukupni novčani izdaci od poslovnih aktivnosti.

Dosadašnja pozicija Ostali novčani primici i izdaci razdvojena je sukladno predloženom odvajanju međuzbroja primitaka i izdataka na dvije nove pozicije. U Prilogu II, Izvještaj o promjenama kapitala, sa svrhom poboljšanja i jednostavnijeg korištenja predlaže se dodavanje nove pozicije 19. Unos i uplata imovine, izmjena pozicije 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima i pozicije 22. Prijenos po godišnjem rasporedu. Predlaže se stupanje na snagu Pravilnika 1. siječnja 2019. te da se primjenjuje na godišnje financijske izvještaje za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2019. ili kasnije.

više