Dobrovoljna mirovinska štednja

Dobrovoljna mirovinska štednja ili tzv. treći mirovinski stup predstavlja individualnu kapitaliziranu štednju putem dobrovoljnih mirovinskih fondova, u kojoj član samostalno određuje visinu i učestalost uplate sredstava.
Dobrovoljna mirovinska štednja pruža mogućnost samostalnog preuzimanja odgovornosti za vlastita mirovinska primanja jer se njom ostvaruje pravo na dodatnu mirovinu iz trećeg stupa.

Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne novine, br. 19/1429/18 i 115/18)

Država potiče ulaganje u dobrovoljnu mirovinsku štednju isplaćujući članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova poticajna sredstva iz državnog proračuna. Državna poticajna sredstva iznose 15% od ukupno uplaćenog doprinosa pojedinog člana fonda u prethodnoj  kalendarskoj godini, ali najviše do uloga od 5.000,00 kuna po članu fonda tijekom jedne kalendarske godine.
To znači da maksimalni iznos državnih poticajnih sredstava koje član fonda može ostvariti  u jednoj godini (uz pretpostavljeni ulog od 5.000,0 kuna) -  iznosi 750.00 kuna.

Osoba može istodobno biti član jednog ili više dobrovoljnih mirovinskih fondova, no državna poticajna sredstava odobravaju joj se za članstvo, odnosno uplate izvršene samo u jednom dobrovoljnom mirovinskom fondu.

U slučaju istodobnog članstva i ostvarivanja prava na državna poticajna sredstva u više dobrovoljnih mirovinskih fondova, pod upravljanjem jednog ili više mirovinskih društava, član fonda je obvezan svake godine (najkasnije do 1. veljače) prema svojem odabiru izvijestiti mirovinsko društvo u korist kojeg računa želi ostvariti upis državnih poticajnih sredstava.

Ako u navedenom slučaju član ne izvrši odabir fonda, državna poticajna sredstva odobrit će mu se na osobni račun u fondu na kojem je uplaćen najveći iznos godišnjeg mirovinskog doprinosa za koji se traže državna poticajna sredstva.

Ako je član uplatio u više fondova – isti iznos doprinosa (a nije obavijestio mirovinsko društvo o izboru računa u fondu na koji želi da mu se upišu poticaji), državna poticajna sredstva odobrit će mu se na osobni račun u fondu u kojem ima najviši iznos sredstava na osobnom računu prema stanju na dan 31. prosinca prethodne godine.

Mirovinski program koji proizlazi iz članstva u dobrovoljnom mirovinskom fondu može se ostvariti najranije s 55 godina života.

U Republici Hrvatskoj posluju četiri društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima koja upravljaju s ukupno 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova i 22 zatvorena dobrovoljna mirovinska fonda.

Ukupno isplaćena državna poticajna sredstva (DPS) članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova  za 2017. godinu iznose 65.548.496,25 kuna.

Državna poticajna sredstva za 2018.

Sukladno članku 135. stavku 1. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, državna poticajna sredstva članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova odobravaju se na osnovi dokumentiranih podataka mirovinskog društva o prikupljenim uplatama na osobne račune članova fonda u prethodnoj kalendarskoj godini.

Članak 137. određuje da su mirovinska društva dužna do 1. ožujka tekuće godine podnijeti Ministarstvu financija skupno za sve članove fonda pisani zahtjev za isplatu državnih poticajnih sredstava za prethodnu godinu.

Ministarstvo financija dužno je, nakon što se međusobno usklade podneseni zahtjevi, u roku od 60 dana od dana podnošenja korigiranog zahtjeva, isplatiti mirovinskom društvu državna poticajna sredstva, a mirovinsko društvo je dužno primljeni iznos državnih poticajnih sredstava evidentirati u poslovnim knjigama i upisati ga na osobne račune članova fonda u roku od osam radnih dana od primitka iznosa.

Sukladno navedenim zakonskim odredbama, sva mirovinska društva su do 1. ožujka 2019. podnijela Ministarstvu financija, skupno za sve članove dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravljaju, pisani zahtjev za isplatu državnih poticajnih sredstava za 2018. godinu.

Nakon provjere, usklađenja i kontrole dostavljenih zahtjeva mirovinskih društava, Ministarstvo financija isplatit će državna poticajna sredstva za 2018. godinu sukladno odredbama članka 137. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.