Dobrovoljna mirovinska štednja

Dobrovoljna mirovinska štednja ili tzv. treći mirovinski stup predstavlja mogućnost samostalnog preuzimanja odgovornosti za vlastita mirovinska primanja jer se ulaganjem u dobrovoljnu mirovinsku štednju, pri čemu član samostalno određuje visinu i dinamiku uplate sredstava, ostvaruje pravo na dodatnu mirovinu iz trećeg stupa. 

Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 19/14 i 29/18)

Država potiče ulaganje u dobrovoljnu mirovinsku štednju isplaćujući članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova poticajna sredstva iz državnog proračuna. Državna poticajna sredstva iznose 15% od ukupno uplaćenog doprinosa pojedinog člana fonda u prethodnoj kalendarskoj godini, ali najviše do uloga od 5.000,00 kuna po članu fonda tijekom jedne kalendarske godine.

To znači da maksimalni iznos državnih poticajnih sredstava koje član fonda može ostvariti u jednoj godini (uz pretpostavljeni ulog od 5.000,0 kuna) - iznosi 750.00 kuna.

Osoba može istodobno biti član jednog ili više dobrovoljnih mirovinskih fondova, no državna poticajna sredstava odobravaju joj se za članstvo samo u jednom dobrovoljnom mirovinskom fondu. U slučaju istodobnog članstva i ostvarivanja prava na državna poticajna sredstva u više dobrovoljnih mirovinskih fondova, član fonda je obvezan svake godine (do 1. veljače) obavijestiti mirovinsko društvo o izboru osobnog računa u fondu na koji želi da mu se upišu državna poticajna sredstva. Ako u navedenom slučaju član ne izvrši odabir fonda, državna poticajna sredstva pripisat će mu se na onaj osobni račun u fondu - po kojemu, temeljem uplaćenog doprinosa prethodne godine, ostvaruje veći iznos državnih poticajnih sredstava.

Ako je član uplatio prethodne godine u više fondova – isti iznos doprinosa (a nije obavijestio mirovinsko društvo o izboru računa u fondu na koji želi da mu se upišu poticaji), državna poticajna sredstva odobrit će mu se na osobni račun u fondu u kojem ima najviši iznos sredstava na osobnom računu prema stanju na dan 31. prosinca prethodne godine.

Prava iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (ostvarivanje prava na mirovinu) član fonda može ostvariti najranije s navršenih 55 godina života.

U Republici Hrvatskoj posluju četiri društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima koja upravljaju s ukupno 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova i 21 zatvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondom.

Ukupno isplaćena državna poticajna sredstva (DPS) članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova za 2017. godinu iznose 65.548.496,25 kuna.

Državna poticajna sredstva za 2018.

Sukladno članku 135. stavku 1. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, državna poticajna sredstva članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova odobravaju se na osnovi dokumentiranih podataka mirovinskog društva o prikupljenim uplatama na osobne račune članova fonda u prethodnoj kalendarskoj godini.

Članak 137. određuje da su mirovinska društva dužna do 1. ožujka tekuće godine podnijeti Ministarstvu financija skupno za sve članove fonda pisani zahtjev za isplatu državnih poticajnih sredstava za prethodnu kalendarsku godinu.

Ministarstvo financija dužno je, nakon što se međusobno usklade podneseni zahtjevi, u roku od 60 dana od dana podnošenja korigiranog zahtjeva, isplatiti mirovinskom društvu državna poticajna sredstva, a mirovinsko društvo je dužno primljeni iznos državnih poticajnih sredstava evidentirati u poslovnim knjigama i upisati ga na osobne račune članova fonda u roku osam radnih dana od primitka iznosa.

Dakle, sva mirovinska društva dužna su do 1. ožujka 2019. podnijeti Ministarstvu financija, skupno za sve članove dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima upravljaju, pisani zahtjev za isplatu državnih poticajnih sredstava za 2018. godinu.