Lokalni proračuni

Pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iz državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu

Županije, gradovi i općine prve i druge skupine područja posebne državne skrbi koje primaju pomoći iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu, temeljem članka 36. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu (Narodne novine, broj 139/12), dužne su dostaviti:

  • pregled izvršenja rashoda od primljenih pomoći iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu - Obrazac PIR. Podaci se dostavljaju tromjesečno i to za razdoblja: I.-III. 2013., I.-VI. 2013., I.-IX. 2013. i I.-XII. 2013. Podaci za prva tri razdoblja dostavljaju se najkasnije 20 dana od završetka obračunskog razdoblja, a podaci za razdoblje I-XII. 2013. najkasnije do 15. siječnja 2014.,
  • raspored dijela pomoći iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu općinama i gradovima koji nisu izravni korisnici pomoći iz Državnog proračuna u skladu s člankom 36. stavkom 4. - Obrazac ŽRP. Podatke dostavljaju samo županije jednom godišnje, najkasnije do 30. ožujka 2013. i
  • kriterije za raspodjelu dijela pomoći iz članka 36. stavka 4. koje donosi županijska skupština u roku od 15 dana od donošenja, sukladno stavku 5. istoga članka.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Obrazac PIR 2013. 46.5 KB
EXCEL DOCUMENT Obrazac ŽRP 2013. 29.5 KB

 

Zaduživanje te davanje jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (županije, gradovi i općine) ostvaruju prihode iz vlastitih izvora, od zajedničkih poreza koji se dijele između države, općine/grada i županije te od pomoći iz državnog i lokalnih proračuna. Uz navedeno Zakonom o proračunu (Narodne novine, broj 87/08) omogućeno je i ostvarivanje primitaka po osnovi zaduživanja i to kreditima, zajmovima i izdavanjem vrijednosnih papira.

Postupak dobivanja suglasnosti za zaduživanje županije, grada i općine, te davanja jamstva i suglasnosti županije, grada i općine ustanovama i pravnim osobama u njihovom izravnom ili neizravnom vlasništvu, kao i obvezni sastojci zahtjeva, obvezni prilozi i dokumentacija te način izvještavanja o zaduživanju, danim jamstvima i suglasnostima uređeni su Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 55/09 i 139/10).

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S - pročišćeni tekst 46.83 KB
TEXT DOCUMENT Obrazac ZJS 55 KB
TEXT DOCUMENT Obrazac IZJS 63 KB
EXCEL DOCUMENT Obrazac FPP 34.5 KB

  

Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2014. - 2016.

U skladu s odredbama članaka 26. i 27. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08 i 136/12) ministar financija dostavlja Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2014. - 2016.

Na temelju dostavljenih Uputa upravno tijelo županije, grada i općine nadležno za proračunskog korisnika dužno je izraditi svoje upute za izradu financijskog plana za razdoblje 2014. - 2016. i dostaviti ih proračunskim i izvanproračunskim korisnicima proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao podlogu za izradu njihovog prijedloga financijskog plana.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Prilog 1 Financijski plan 26 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 1 Financijski plan proračunskog korisnika 91.5 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 2 Obrazac financijski plan projekta (Obrazac FPP) 71.5 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 2 Obrazac financijski plan projekta - Uputa za popunjavanje 103 KB
ARCHIVE Komprimirani dokumenti (upute i prilozi) 663.95 KB
PDF Uputa za izradu proračuna JLP(R)S 2014. - 2016. godine 656.85 KB

 

Primjena načela transparentnosti na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini

Jačanje načela transparentnosti kao elementa djelotvornijeg upravljanja javnim resursima istaknuto je kao jedan od prioritetnih izazova Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012.-2013.

U skladu s Akcijskim planom predlaže se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da, zbog dostupnosti sadržaja svojih proračuna javnosti, na svojim internet stranicama objave, ne samo proračun s projekcijama koji je donesen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, već i sam prijedlog proračuna s projekcijama koji gradonačelnik, načelnik odnosno župan dostavlja predstavničkom tijelu na donošenje (najkasnije, kako je to Zakonom o proračunu propisano, do 15. studenoga tekuće godine). Uz to Akcijskim planom predlaže se i objava prijedloga polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kad ga gradonačelnik, načelnik odnosno župan dostavi predstavničkom tijelu.

Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave predlaže se, također u skladu s Akcijskim planom, objavljivanje vodiča za građane.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Jedinstveni format vodiča za građane uz proračune JLP(R)S 59.5 KB