Lokalni proračuni

Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018.-2020.

Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. - 2020. izrađene su u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15).

Na temelju dostavljenih Uputa upravno tijelo županije, grada i općine nadležno za proračunskog korisnika dužno je izraditi svoje upute za izradu financijskog plana za razdoblje 2017. - 2019. i dostaviti ih proračunskim i izvanproračunskim korisnicima proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao podlogu za izradu njihovog prijedloga financijskog plana.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. - 2020. 342.47 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 1. Financijski plan 26 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 1. Model financijskog plana proračunskog korisnika 95.5 KB

Uputa povjerenicima Vlade RH

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Uputa povjerenicima Vlade Republike Hrvatske o davanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti 1.58 MB

Isplata pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao kompenzacijske mjere

Dana 15. siječnja 2018. isplaćena je pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave planirana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu, na razdjelu Ministarstva financija, temeljem članka 52. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Kompenzacijske mjere 144.17 KB

Isplata pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Dana 29. studenoga 2017. isplaćena je pomoć jedinicama lokalne samouprave planirana Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu na razdjelu Ministarstva financija, a temeljem članka 40. stavka 4. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (Narodne novine, br. 119/16 i 113/17).

Zaduživanje te davanje jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (županije, gradovi i općine) ostvaruju prihode iz vlastitih izvora, od zajedničkih poreza koji se dijele između države, općine/grada i županije te od pomoći iz državnog i lokalnih proračuna. Uz navedeno Zakonom o proračunu (Narodne novine, broj 87/08) omogućeno je i ostvarivanje primitaka po osnovi zaduživanja i to kreditima, zajmovima i izdavanjem vrijednosnih papira.

Postupak dobivanja suglasnosti za zaduživanje županije, grada i općine, te davanja jamstva i suglasnosti županije, grada i općine ustanovama i pravnim osobama u njihovom izravnom ili neizravnom vlasništvu, kao i obvezni sastojci zahtjeva, obvezni prilozi i dokumentacija te način izvještavanja o zaduživanju, danim jamstvima i suglasnostima uređeni su Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 55/09 i 139/10).

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S - pročišćeni tekst 46.83 KB
TEXT DOCUMENT Obrazac ZJS 55 KB
TEXT DOCUMENT Obrazac IZJS 63 KB
EXCEL DOCUMENT Obrazac FPP 34.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazac FPP - Uputa za popunjavanje 103 KB

Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016. - 2018.

Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016. - 2018. izrađene su u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)

Na temelju dostavljenih Uputa upravno tijelo županije, grada i općine nadležno za proračunskog korisnika dužno je izraditi svoje upute za izradu financijskog plana za razdoblje 2016. - 2018. i dostaviti ih proračunskim i izvanproračunskim korisnicima proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao podlogu za izradu njihovog prijedloga financijskog plana.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Prilog 1 Financijski plan 26 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 1 Financijski plan proračunskog korisnika 91.5 KB
PDF Uputa za izradu proračuna JLP(R)S 2016. - 2018. godine 728.33 KB
PDF Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016. - 2018. 279.87 KB

Primjena načela transparentnosti na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini

Jačanje načela transparentnosti kao elementa djelotvornijeg upravljanja javnim resursima istaknuto je kao jedan od prioritetnih izazova Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012.-2013.

U skladu s Akcijskim planom predlaže se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da, zbog dostupnosti sadržaja svojih proračuna javnosti, na svojim internet stranicama objave, ne samo proračun s projekcijama koji je donesen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, već i sam prijedlog proračuna s projekcijama koji gradonačelnik, načelnik odnosno župan dostavlja predstavničkom tijelu na donošenje (najkasnije, kako je to Zakonom o proračunu propisano, do 15. studenoga tekuće godine). Uz to Akcijskim planom predlaže se i objava prijedloga polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kad ga gradonačelnik, načelnik odnosno župan dostavi predstavničkom tijelu.

Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave predlaže se, također u skladu s Akcijskim planom, objavljivanje vodiča za građane.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Jedinstveni format vodiča za građane uz proračune JLP(R)S 59.5 KB