Lokalni proračuni

Uputa povjerenicima Vlade RH

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Uputa povjerenicima Vlade Republike Hrvatske o davanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti 1.58 MB

Isplata pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao kompenzacijske mjere

Dana 13. srpnja 2017. isplaćena je pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave planirana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu, na razdjelu Ministarstva financija, temeljem članka 52. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Kompenzacijske mjere - lipanj 134.11 KB

Isplata pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Dana 10. srpnja 2017. isplaćena je treća četvrtina pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu na razdjelu Ministarstva financija, a temeljem članaka 39. i 40. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. - 2019.

Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. - 2019. izrađene su u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15).

Na temelju dostavljenih Uputa upravno tijelo županije, grada i općine nadležno za proračunskog korisnika dužno je izraditi svoje upute za izradu financijskog plana za razdoblje 2017. - 2019. i dostaviti ih proračunskim i izvanproračunskim korisnicima proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao podlogu za izradu njihovog prijedloga financijskog plana.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Nadopuna Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. - 2019. 250.03 KB
PDF Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. - 2019. 167.38 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 1. Financijski plan (naslovna strana) 26 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 2. Financijski plan proračunskog korisnika. 91.5 KB

Zaduživanje te davanje jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (županije, gradovi i općine) ostvaruju prihode iz vlastitih izvora, od zajedničkih poreza koji se dijele između države, općine/grada i županije te od pomoći iz državnog i lokalnih proračuna. Uz navedeno Zakonom o proračunu (Narodne novine, broj 87/08) omogućeno je i ostvarivanje primitaka po osnovi zaduživanja i to kreditima, zajmovima i izdavanjem vrijednosnih papira.

Postupak dobivanja suglasnosti za zaduživanje županije, grada i općine, te davanja jamstva i suglasnosti županije, grada i općine ustanovama i pravnim osobama u njihovom izravnom ili neizravnom vlasništvu, kao i obvezni sastojci zahtjeva, obvezni prilozi i dokumentacija te način izvještavanja o zaduživanju, danim jamstvima i suglasnostima uređeni su Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 55/09 i 139/10).

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S - pročišćeni tekst 46.83 KB
TEXT DOCUMENT Obrazac ZJS 55 KB
TEXT DOCUMENT Obrazac IZJS 63 KB
EXCEL DOCUMENT Obrazac FPP 34.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazac FPP - Uputa za popunjavanje 103 KB

Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016. - 2018.

Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016. - 2018. izrađene su u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)

Na temelju dostavljenih Uputa upravno tijelo županije, grada i općine nadležno za proračunskog korisnika dužno je izraditi svoje upute za izradu financijskog plana za razdoblje 2016. - 2018. i dostaviti ih proračunskim i izvanproračunskim korisnicima proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao podlogu za izradu njihovog prijedloga financijskog plana.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Prilog 1 Financijski plan 26 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 1 Financijski plan proračunskog korisnika 91.5 KB
PDF Uputa za izradu proračuna JLP(R)S 2016. - 2018. godine 728.33 KB
PDF Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016. - 2018. 279.87 KB

Primjena načela transparentnosti na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini

Jačanje načela transparentnosti kao elementa djelotvornijeg upravljanja javnim resursima istaknuto je kao jedan od prioritetnih izazova Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012.-2013.

U skladu s Akcijskim planom predlaže se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da, zbog dostupnosti sadržaja svojih proračuna javnosti, na svojim internet stranicama objave, ne samo proračun s projekcijama koji je donesen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, već i sam prijedlog proračuna s projekcijama koji gradonačelnik, načelnik odnosno župan dostavlja predstavničkom tijelu na donošenje (najkasnije, kako je to Zakonom o proračunu propisano, do 15. studenoga tekuće godine). Uz to Akcijskim planom predlaže se i objava prijedloga polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kad ga gradonačelnik, načelnik odnosno župan dostavi predstavničkom tijelu.

Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave predlaže se, također u skladu s Akcijskim planom, objavljivanje vodiča za građane.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Jedinstveni format vodiča za građane uz proračune JLP(R)S 59.5 KB