Lokalna samouprava

Isplata pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao kompenzacijske mjere

Dana 15. siječnja 2018. isplaćena je pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave planirana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu, na razdjelu Ministarstva financija, temeljem članka 52. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Kompenzacijske mjere 144.17 KB

Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020.-2022.

Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020. - 2022. izrađene su u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15).

Na temelju dostavljenih Uputa upravno tijelo županije, grada i općine nadležno za proračunskog korisnika, dužno je izraditi svoje upute za izradu financijskog plana za razdoblje 2020. - 2022. i dostaviti ih proračunskim i izvanproračunskim korisnicima proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao podlogu za izradu njihovog prijedloga financijskog plana. 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020. - 2022. 310.44 KB
TEXT DOCUMENT Prilog - Financijski plan 27.5 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog - Obrasci (Prijedlog financijskog plana) 66 KB

Jedinstveni format vodiča za građane uz proračune JLP(R)S

Jačanje načela transparentnosti kao elementa djelotvornijeg upravljanja javnim resursima istaknuto je kao jedan od prioritetnih izazova Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012.-2013.

U skladu s Akcijskim planom predlaže se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da, zbog dostupnosti sadržaja svojih proračuna javnosti, na svojim internet stranicama objave, ne samo proračun s projekcijama koji je donesen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, već i sam prijedlog proračuna s projekcijama koji gradonačelnik, načelnik odnosno župan dostavlja predstavničkom tijelu na donošenje (najkasnije, kako je to Zakonom o proračunu propisano, do 15. studenoga tekuće godine). Uz to Akcijskim planom predlaže se i objava prijedloga polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kad ga gradonačelnik, načelnik odnosno župan dostavi predstavničkom tijelu.

Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave predlaže se, također u skladu s Akcijskim planom, objavljivanje vodiča za građane.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Jedinstveni format vodiča za građane uz proračune JLP(R)S 59.5 KB

Preporuke za definiranje programa prilikom izrade proračuna

• Razvoj civilnog društva
• Zaštita prava nacionalnih manjina
• Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom
• Javna uprava i administracija
• Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja
• Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda
• Potpora poljoprivredi
• Razvoj i sigurnost prometa
• Održavanje komunalne infrastrukture
• Upravljanje imovinom
• Jačanje gospodarstva
• Visoko obrazovanje
• Poticanje razvoja turizma
• Zaštita okoliša
• Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
• Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja
• Predškolski odgoj
• Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje
• Razvoj sporta i rekreacije
• Promicanje kulture
• Socijalna skrb
• Zdravstvo