Korištenje sredstava - PHARE - 2005.

Iz PHARE programa za 2005 godinu financiraju se 23 projekta vrijednosti 71,5 milijuna eura nepovratnih sredstava. Rok za ugovaranje navedenih projekata bio je 30. studeni 2007. godine, a stopa ugovorenih sredstava iznosila je 88,3% u odnosu na odobrena sredstva za financiranje.

Rok za provedbu projekata financiranih iz PHARE programa za 2005. godinu je sukladno Sporazum o financiranju, 30. studeni 2009. godine.

  • Za program PHARE - Prekogranična suradnja između Hrvatske, Slovenije i Mađarske ugovoreni su projekti u iznosu 2,7 milijuna eura ili 90,7% decentraliziranih sredstava, rok za plaćanje je 30. studeni 2009., a do 31. prosinca 2007. za projekte je isplaćeno 1,9 milijuna eura ili 68,3% ugovorenog iznosa.
  • Za program PHARE - Jadranska prekogranična suradnja između Hrvatske i Italije ugovoreni su projekti u iznosu 1,8 milijun eura ili 60,4% decentraliziranih sredstava, rok za plaćanje je 30. studeni 2009., a do 31. prosinca 2007. za projekte je isplaćeno 0,7 milijuna eura ili 37,9% ugovorenog iznosa.
  • Za PHARE - Program pomoći u području nuklearne sigurnosti ugovoreni su projekti u iznosu 0,4 milijuna eura ili 66,5% decentraliziranih sredstava, rok za plaćanje je 30. studeni 2009. godine.

Pregled po programima PHARE 2005 dodijeljenih, ugovorenih i isplaćenih sredstava, od početka provedbe do 31. prosinca 2007, s rokovima za provedbu ugovora i rokovima za plaćanja

Sustav provedbe predpristupnih programa pomoći
(u milijunima eura)

 


PHARE

2005

Nacionalni program

PHARE

2005 Prekogranična suradnja RH-SLO-MAĐ

PHARE

2005 Prekogranična suradnja RH-ITALIJA

PHARE

2005

Nuklearna sigurnost

PHARE

2005

Sudjelovanje u Programima Zajednice **

UKUPNO

DODJELJENA SREDSTVA RH (decentralizirano)

71,500 *

3,000

3,000

0,641

0,362

78,503

BROJ PROJEKATA

23

1

1

2

6

27 + 6

UGOVORENO

88,34 %

90,72%

60,39%

66,53%

96,12 %

87,48 %

ROK ZA UGOVARANJE

30.11.2007.

30.11.2007.

30.11.2007.

30.11.2007.

30.11.2007.


BROJ UGOVORA

103

25

35

2

6 MoU

165

BROJ ZAVRŠENIH UGOVORA

0

0

0

0

6 MoU

0

ROK ZA ZAVRŠETAK UGOVORA

30.11.2009.

30.11.2008.

30.11.2008.

30.11.2008.PLAĆENO OD UGOVORENOGA

15,76 %

68,25 %

37,91 %

0,00 %

100 %

23,09 %

ROK ZA PLAĆANJE

30.11.2010.

30.11.2009.

30.11.2009.

30.11.2009.Izvor: Ministarstvo financija, Državna riznica, Nacionalni fond

* 5 milijuna eura odnosi se na program TEMPUS koji se ugovara i plaća direktno u Bruxellesu, dok se 0,4 milijuna eura odnosi na Sudjelovanje u Programima zajednice
** Dio su PHARE Nacionalnog programa