Javna rasprava

Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2017. godini

Ova Odluka donesena je sukladno članku 21. stavku 6. Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (u daljnjem tekstu: Zakon), a gdje je propisano da Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva financija do 31. listopada tekuće godine, propisuje Odlukom postotak državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju u sljedećoj kalendarskoj godini, odnosno za stambenu štednju prikupljenu u 2017. godini, a sukladno formuli iz članka 21. stavka 2. Zakona.

Javna rasprava traje do 14. listopada 2016.

više

_____________________________________________________________________________________

Nacrt prijedloga Zakona o reviziji

Zakon o reviziji (Narodne novine, br. 146/05, 139/08 i 144/12) donesen je u 2005. godini, a stupio na snagu 1. siječnja 2006. godine. Novelom iz 2008. godine provedeno je usklađivanje s Direktivom 2006/43/EZ o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja.

S obzirom na promjene u pravnoj stečevini Europske unije, predlaže se donijeti novi Zakon o reviziji, a koji se usklađuje s:
- Direktivom 2014/56/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Direktive 2006/43/EZ o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja (u daljnjem tekstu: Direktive 2014/56/EU).
Također, ovim Zakonom omogućuje se provedba:
- Uredbe (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekta od javnog interesa i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2005/909/EZ (u daljnjem tekstu: Uredbe (EU) br. 537/2014).

Zakonom se uređuje obavljanje revizorskih usluga, osobe ovlaštene za obavljanje revizorskih usluga, uvjeti za obavljanje revizorskih usluga, izdavanje i ukidanje odobrenja za rad osobama ovlaštenim za obavljanje revizorskih usluga, registri, revizijski odbor, nadzor nad osobama ovlaštenim za obavljanje revizorskih usluga i drugim subjektima nadzora te se utvrđuje nadležno tijelo i njegove ovlasti.

Javna rasprava traje do 15. rujna 2016.

više