Javna rasprava

Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Sporazuma o suradnji RH - Švicarska 

Sastavljen i potpisan 26. listopada 2004. godine u  Luxembourgu te se od 8. travnja 2009. godine primjenjuje između Europske unije i Švicarske Konfederacije - kao dodatak Sporazumu, u obliku Završnog akta, potpisane su i priložene i dvije zajedničke izjave: 1. Zajednička izjava o pranju novca i 2. Zajednička izjava o suradnji Švicarske konfederacije s Eurojustom i s Europskom pravosudnom mrežom.

Pristupanje Republike Hrvatske Sporazumu o suradnji u skladu je s člankom 6. stavkom 2. Akta o uvjetima pristupanja Republike Hrvatske i prilagodbama Ugovora o Europskoj uniji, Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, kojim je predviđeno da se Republika Hrvatska ulaskom u Europsku uniju obvezuje pristupiti sporazumima koje su države članice i Europska unija sklopile ili potpisale s jednom ili više trećih zemalja ili s međunarodnom organizacijom.

Slijedom navedenog, Stalno predstavništvo Republike Hrvatske pri EU je 16. ožujka 2015. godine, na prijedlog Ministarstva financija, uputilo obavijest Glavnom tajništvu Vijeća Europske unije kojom je iskazana namjera Republike Hrvatske da pristupi Sporazumu o suradnji te je također, sukladno članku 47. Sporazuma o suradnji, zatraženo utvrđivanje i dostava vjerodostojne inačice teksta Sporazuma o suradnji na hrvatskom jeziku radi pokretanja unutarnjeg postupka.

Tekst Sporazuma o suradnji na hrvatskom jeziku odobren je 13. srpnja 2015. godine na sastanku Vijeća Europske unije za poljoprivredu i ribarstvo te je slijedom toga razmjenom pisama Vijeća Europske unije od 7. listopada 2015. godine i Švicarske Konfederacije od 22. listopada 2015. godine ovjeren tekst Sporazuma o suradnji, u skladu s njegovim člankom 47. stavkom 2., kako bi se mogao smatrati jednako vjerodostojnim u smislu članka 48. istog Sporazuma.

Donošenjem i stupanjem na snagu Zakona o potvrđivanju Sporazuma o suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, u borbi protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje štete njihovim financijskim interesima ispunjavaju se uvjeti za pristupanje Republike Hrvatske Sporazumu o suradnji.

Cilj koji se želi postići donošenjem zakona o potvrđivanju predmetnog Sporazuma je potvrđivanje istog kako bi postao obvezan za Republiku Hrvatsku, osobito uzevši u obzir njegovu pozitivnu svrhu, odnosno pružanje administrativne i uzajamne pravne pomoći u kaznenim stvarima između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, radi borbe protiv prijevara i drugih nezakonitih aktivnosti koje štete financijskim interesima država koje su ugovorne strane Sporazuma.
Osnovna pitanja koja se predlažu urediti ovim Zakonom odnose se na borbu protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje štete financijskim interesima ugovornih stranaka, jačanje administrativne pomoći u tim područjima te pružanje uzajamne pravne pomoći, koja obuhvaća traganja i privremena oduzimanja, osobito u slučajevima krijumčarenja i utaje  u području neizravnog oporezivanja, posebno poreza na dodanu vrijednost, carina i trošarina.

Nadalje, kako Sporazum o suradnji još nije stupio na snagu obzirom da sve države članice nisu provele unutarnji pravni postupak, isti se primjenjuje sukladno članku 44. stavku 3. predmetnog Sporazuma  u kojem stoji kako ugovorna stranka može do stupanja na snagu Sporazuma izjaviti kako smatra da je obvezuje Sporazum u njezinim odnosima sa svakom drugom ugovornom strankom koja je dala istu izjavu.

Prilikom slanja obavijesti iz članka 44. stavka 2. (odnosno prilikom pristupanja Sporazumu),  objavljuje se koja se tijela smatraju središnjim službama, odnosno središnjim tijelima ovlaštenima za obradu zahtjeva za:

- administrativnu pomoć  (članak 11. Sporazuma) – Ministarstvo financija, Sektor za EU
- uzajamnu pravnu pomoć – (članak 27. Sporazuma) – Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo unutarnjih poslova

Javna rasprava traje je do 3. ožujka 2017.

više 

____________________________________________________________________________________________________

Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezama kreditne institucije i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja 

Cilj savjetovanja je upoznati zainteresiranu javnost s namjerom izmjena i dopuna Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezama kreditne institucije i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja (dalje: Pravilnik). Izmjenama i dopunama Pravilnika nastoji se olakšati provedba postupka isplate obeštećenja na temelju nedostataka zamijećenih u praksi.

Javna rasprava traje je do 16. ožujka 2017.

više

____________________________________________________________________________________________________

Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu vođenja registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća

Javna rasprava traje do 27. veljače 2017.

više