Javna rasprava

Nacrt prijedloga Zakona o reviziji 

Zakon o reviziji (Narodne novine, br. 146/05, 139/08 i 144/12) donesen je u 2005. godini, a stupio na snagu 1. siječnja 2006. godine. Novelom iz 2008. godine provedeno je usklađivanje s Direktivom 2006/43/EZ o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja.

S obzirom na promjene u pravnoj stečevini Europske unije, predlaže se donijeti novi Zakon o reviziji, a koji se usklađuje s:
- Direktivom 2014/56/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Direktive 2006/43/EZ o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja (u daljnjem tekstu: Direktive 2014/56/EU).
Također, ovim Zakonom omogućuje se provedba:
- Uredbe (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekta od javnog interesa i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2005/909/EZ (u daljnjem tekstu: Uredbe (EU) br. 537/2014).

Zakonom se uređuje obavljanje revizorskih usluga, osobe ovlaštene za obavljanje revizorskih usluga, uvjeti za obavljanje revizorskih usluga, izdavanje i ukidanje odobrenja za rad osobama ovlaštenim za obavljanje revizorskih usluga, registri, revizijski odbor, nadzor nad osobama ovlaštenim za obavljanje revizorskih usluga i drugim subjektima nadzora te se utvrđuje nadležno tijelo i njegove ovlasti.

Javna rasprava traje do 15. rujna 2016.

više

_____________________________________________________________________________________

Nacrt prijedloga Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Važeći Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ br. 87/08, 25/12) usklađen je s odredbama Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma (Dalje u tekstu: Treća direktiva) i Direktive Komisije 2006/70/EZ.

Novim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u pravni poredak Republike Hrvatske prenijet će se Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. godine o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (dalje u tekstu: Četvrta direktiva).

Nadalje, Zakonom će se urediti način provođenja Uredbe (EU) 2015/847 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1781/2006.

Javna rasprava traje do 1. rujna 2016.

više

_____________________________________________________________________________________

Prijedlog Odluke o povećanju najniže osigurane svote temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti 

Sukladno Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o Prilagodbi minimalnih iznosa pokrića utvrđenih u Direktivi 2009/103/EZ u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti u skladu s inflacijom (COM(2016) 246 final), povećava se najniža osigurana svota temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti, u skladu s člankom 26. stavkom 9. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (Narodne novine, br. 151/05, 36/09, 75/09, 76/13 i 152/14). Vlada Republike Hrvatske može donijeti odluku o povećanju ili sniženju najniže osigurane svote temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti, sukladno obavijesti Europske komisije o promjeni iznosa najniže osigurane svote temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti (kod tjelesne ozljede odnosno kod oštećenja stvari) koji su preispitani u 2015. godini kako bi se uzele u obzir promjene Europskog indeksa potrošačkih cijena. Cilj savjetovanja je upoznavanje i omogućavanje zainteresiranoj javnosti da da svoje sugestije, komentare i prijedloge.

Javna rasprava traje do 18. kolovoza 2016.

više