Javna rasprava

Prijedlog Odluke o povećanju najniže osigurane svote temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti 

Sukladno Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o Prilagodbi minimalnih iznosa pokrića utvrđenih u Direktivi 2009/103/EZ u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti u skladu s inflacijom (COM(2016) 246 final), povećava se najniža osigurana svota temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti, u skladu s člankom 26. stavkom 9. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (Narodne novine, br. 151/05, 36/09, 75/09, 76/13 i 152/14). Vlada Republike Hrvatske može donijeti odluku o povećanju ili sniženju najniže osigurane svote temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti, sukladno obavijesti Europske komisije o promjeni iznosa najniže osigurane svote temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti (kod tjelesne ozljede odnosno kod oštećenja stvari) koji su preispitani u 2015. godini kako bi se uzele u obzir promjene Europskog indeksa potrošačkih cijena. Cilj savjetovanja je upoznavanje i omogućavanje zainteresiranoj javnosti da da svoje sugestije, komentare i prijedloge.

Javna rasprava traje do 18. kolovoza 2016.

više

_____________________________________________________________________________________

Nacrt pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

Važećim Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Narodne novine, broj 96/15) koji će se početi primjenjivati na godišnje financijske izvještaje za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2016. godine ili kasnije, proširen je sadržaj bilance u dijelu koji se odnosi na potraživanja i obveze poduzetnicima unutar grupe i sudjelujućim interesima temeljem zahtjeva „Računovodstvene direktive“.

Naime, predloženo je da se financijski izvještaji dopune s pozicijama koje definiraju potraživanja, obveze, prihode i rashode s poduzetnicima unutar grupe i ostalim povezanim poduzetnicima, a što predstavlja dodatni zahtjev u odnosu na zahtjeve „Računovodstvene direktive“ koja propisuje nešto manji opseg zasebnog iskazivanja potraživanja, obveza, prihoda i rashoda i to samo s poduzetnicima unutar grupe i sudjelujućim interesima, dok se isto ne traži za ostale povezane poduzetnike.

S obzirom na dugogodišnju praksu u načinu izvještavanja i praćenja navedenih pozicija temeljem i posljedično činjenicu da poduzetnici navedene zahtjeve vrlo teško mogu u cijelosti ispuniti bez velikih zahvata u računalnim sustavima što iziskuje značajne troškove i nove velike organizacijske promjene te uzimajući u obzir činjenicu da je Porezna uprava u međuvremenu uvela obvezno izvještavanje na obrascu PD-IPO koji djelomično pokriva tražene podatke, predlaže se brisanje opisanih pozicija u cilju rasterećenja poduzetnika, a što je i osnovni cilj „Računovodstvene direktive“.

Javna rasprava traje do 27. srpnja 2016.

više