Javna rasprava

Nacrt prijedloga Pravilnika o načinu priopćavanja povjerljivih informacija u sažetom ili zbirnom obliku

Cilj savjetovanja je upoznati zainteresiranu javnost s namjerom donošenja Pravilnika o načinu priopćavanja povjerljivih informacija u sažetom ili zbirnom obliku. Navedeni Pravilnik donosi ministar financija na temelju članka 98. stavka 8. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (Narodne novine, br. 19/15). Pravilnikom se propisuje način na koji se mogu priopćiti povjerljive informacije, koje se saznaju tijekom obavljanja profesionalnih aktivnosti propisanih Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (Narodne novine, br. 19/15), bilo kojoj drugoj osobi ili tijelu. Navedeni Pravilnik je usklađen sa Smjernicama o pružanju informacija u sažetom ili zbirnom obliku za potrebe članka 84. stavka 3. Direktive 2014/59/EU Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA/GL/2016/03) od 19. srpnja 2016. godine.

Javna rasprava traje do 25. prosinca 2016.

više

____________________________________________________________________________________________________ 

Nacrt prijedloga Zakona o dopunama zakona o platnom prometu

Cilj savjetovanja je upoznati zainteresiranu javnost s namjerom dopune Zakona o platnom prometu. Zakon o platnom prometu potrebno je dopuniti kako bi se kreditnim institucijama (pružateljima platnih usluga) omogućilo prijenos podataka s potpisanih suglasnosti od pružatelja platnih usluga prema primateljima plaćanja. Navedenim se omogućava kontinuitet pružanja ranije ugovorenih usluga izravnog terećenja u kunama, prema novim Pravilima osnovne HRK SDD sheme prema uzoru na Pravila SEPA sheme za izravno terećenje, uz istovremeno poštivanje instituta bankovne tajne.

Javna rasprava traje do 16. prosinca 2016.

više

____________________________________________________________________________________________________

Nacrt prijedloga Pravilnika o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti

Pravilnikom se uređuje dostava Ministarstvu financija prijedloga programa državne potpore i pojedinačne državne potpore, podataka o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti te analize učinkovitosti dodijeljenih državnih potpora kao i vođenje i funkcioniranje registra državnih potpora i potpora male vrijednosti.

Prijedlog programa državne potpore, odnosno pojedinačne državne potpore davatelji državnih potpora dostavljaju Ministarstvu financija u elektroničkom obliku u Internet aplikaciji registra državnih potpora i potpora male vrijednosti, uz popunjen Obrazac Prijava državne potpore te popratni dopis potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe davatelja državne potpore.

Podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti davatelji državnih potpora i potpora male vrijednosti dostavljaju Ministarstvu financija u elektroničkom obliku u Internet aplikaciji registra državnih potpora i potpora male vrijednosti, uz popratni dopis potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe davatelja državne potpore, odnosno davatelja potpore male vrijednosti.

Analizu učinkovitosti dodijeljenih državnih potpora iz svoje nadležnosti davatelji državnih potpora dostavljaju Ministarstvu financija na obrascu koji se preuzima na Internet stranici Ministarstva www.mfin.hr, uz popratni dopis potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe davatelja državne potpore. Analiza i dopis dostavljaju se Ministarstvu financija poštom.

Javna rasprava traje do 13. prosinca 2016.

više

____________________________________________________________________________________________________ 

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu

Javna rasprava traje do 12. prosinca 2016. 

više