Izjava o fiskalnoj odgovornosti

Od 1. siječnja 2011. na snazi je Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 139/10 i 19/14) koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. studenoga 2010. Ovim je Zakonom uvedena obveza davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (dalje u tekstu: Izjava), kao godišnje izjave za čelnika proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Čelnik Izjavom potvrđuje:

1. zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,

2. učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

Vlada Republike Hrvatske je na 134. sjednici održanoj 16. lipnja 2011. donijela Uredbu o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 78/11) kojom je propisan izgled i sadržaj Izjave, postupak i rokovi sastavljanja i predaje Izjave te način i rokovi izvještavanja Ministarstva financija o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama sadržaja izjava.

Čelnik Izjavu daje na temelju:

  • Upitnika o fiskalnoj odgovornosti (dalje u tekstu: Upitnik) koji su obveznici davanja Izjave dužni prethodno popuniti,
  • raspoloživih informacija o radu tijela,
  • rezultata rada unutarnje i vanjske revizije i
  • vlastite procjene.

Važno je istaknuti da se Izjava može dati i u slučaju uočenih slabosti i nepravilnosti ako uočene slabosti i nepravilnosti ne utječu na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te na učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava (Prilog 1b).

Čelnik ne daje samo Izjavu već se uz Izjavu prilaže:

  • popunjeni Upitnik o fiskalnoj odgovornosti (Prilog 2)
  • Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti (Prilog 3)
  • Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine (Prilog 4 - prilaže se uz Izjavu za 2012. godinu koja se predaje u 2013. godini)
  • Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini (Prilog 5) čiji je sadržaj i oblik detaljno propisan Uredbom.

Od 26. rujna 2012. na snazi je Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 106/12) koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 20. rujna 2012. Njome se dopunio članak 12. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 78/11) odnosno pojasnio se način postupanja prilikom primopredaje, a vezano uz obvezu davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Nadalje, izmijenio se obrazac Upitnika o fiskalnoj odgovornosti prvenstveno zbog potrebe usklađivanja s novim Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11). Osim toga, u praksi se pokazala potreba i za izmjenom i dopunom određenih pitanja i referenci iz drugih područja.

Vlada Republike Hrvatske je 24. listopada na 121. sjednici usvojila Uredbu o izmjeni Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 130/13) te je ista stupila na snagu 5. studenoga 2013. Uredbom se propisani obrazac Upitnika zamjenjuje novim Prilogom 2. Ova izmjena je proizašla iz potrebe za usklađivanjem sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 136/12). Naime pitanja su se u području planiranja proračuna/financijskog plana i izvještavanja odnosila na odredbe Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08) koji je bio na snazi kada je donesena Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 78/11 i 106/12). Kako je u međuvremenu na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu, pitanja se u gore navedenim područjima mijenjaju radi usklađivanja s izmijenjenim propisom koji je na snazi u razdoblju za koje se daje Izjava.

Na sve će upite biti odgovoreno u najkraćem mogućem roku. Odgovori na sve upite bit će objavljeni na web stanicama Ministarstva financija www.mfin.hr.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Izvještaj o provjeri izjava o fiskalnoj odgovornosti 568.04 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Registar trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti 301.5 KB

Sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Uputa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i trgovačkim društvima u vlasništvu jedne JLP(R)S i pravnim osobama kojima je osnivač jedna ili više JLP(R)S 1017.55 KB
PDF Uputa ministarstvima i drugim tijelima državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije i trgovačkim društvima u vlasništvu RH i pravnim osobama kojima je osnivač RH 849.38 KB

Ministarstvo financija do 31. ožujka 2015. godine isključivo elektronskim putem zaprima Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu kao i priloge prijavom na link:

https://e-upitnik.gov.hr/index.php/444591/lang-hr
UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2014. GODINU - JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

https://e-upitnik.gov.hr/index.php/828975/lang-hr
UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2014. GODINU - MINISTARSTVA I DRUGA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE NA RAZINI RAZDJELA ORGANIZACIJSKE KLASIFIKACIJE

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu - NOVO

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. veljače 2015. godine donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila. Uredba je  objavljena u Narodnim novinama, br. 19/15 i stupila je na snagu 21. veljače 2015.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL NOVO Prilog 1.a Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako nisu uočene slabosti i nepravilnosti 17.21 KB
EXCEL NOVO Prilog 1.b Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako su uočene slabosti i nepravilnosti 17.14 KB
EXCEL NOVO Prilog 2.a UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2014. ZA OBVEZNIKE UTVRĐENE U REGISTRU PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 49.74 KB
TEXT DOCUMENT Dodatak 1 Tablica Testiranje uz pitanje 24. Upitnika 2.a 597 KB
EXCEL NOVO Prilog 2.b UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORSNOTI ZA 2014. ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA I DRUGE PRAVNE OSOBE 36.83 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 3 Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti 37 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 4 Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine 41 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 5 Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola 37 KB

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2013. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Prilog 1a Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako nisu uočene slabosti i nepravilnosti 27 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 1b Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako su uočene slabosti i nepravilnosti 27.5 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 2 NOVO! Upitnik o fiskalnoj odgovornosti - prilog Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2013. godinu 197 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 3 Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti 37 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 4 Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine 41 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 5 Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola 37 KB
TEXT DOCUMENT Dodatak 1 Tablica: Testiranje uz pitanje 24. 597 KB
PDF Uputa o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2013. godinu 47.79 KB
PDF Dopis Ministarstva financija od 14. veljače 2014. 199.79 KB

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2012. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2012. godinu 3.1 MB
TEXT DOCUMENT Prilog 1a Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako nisu uočene slabosti i nepravilnosti 27 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 1b Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako su uočene slabosti i nepravilnosti 27.5 KB
PDF Prilog 2 Upitnik o fiskalnoj odgovornosti - prilog Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2012. godinu 215.67 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 3 Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti 37 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 4 Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine 41 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 5 Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola 37 KB
TEXT DOCUMENT Dodatak 1 Tablica: Testiranje uz pitanje 24. 597 KB

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2011. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Prilog 1a Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako nisu uočene slabosti i nepravilnosti 27 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 1b Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako su uočene slabosti i nepravilnosti 27.5 KB
PDF Prilog 2 Upitnik o fiskalnoj odgovornosti - prilog Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2011. godinu 86.4 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 3 Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti 37 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 5 Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola 37 KB
PDF Uputa Ministarstva financija o popunjavanju upitnika o fiskalnoj odgovornosti za 2011. godinu 66.49 KB
PDF Pitanja i odgovori vezani uz sastavljanje i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2011. godinu 328.39 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Final draft act on the amendments to the Fiscal Responsibility Act 121.89 KB
PDF Fiscal Responsibility Act 28.14 KB
PDF Decree on the Fiscal Responsibility Statement and the Fiscal Rules Application Report Production and Submission 177.01 KB