Izjava o fiskalnoj odgovornosti

Od 1. siječnja 2019. na snazi je novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18).

Ovim je Zakonom propisana obveza davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (u daljnjem tekstu: Izjava), kao godišnje izjave za čelnika proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnika trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Čelnik Izjavom potvrđuje:

1. zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,
2. učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 95/19) propisan je izgled i sadržaj Izjave i prateće dokumentacije, postupak i rokovi sastavljanja i predaje Izjave te način i rokovi izvještavanja Ministarstva financija o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama sadržaja izjava. Uredbom je također propisan način vođenja Registra trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave.

Čelnik Izjavu daje na temelju:

• Upitnika o fiskalnoj odgovornosti (dalje u tekstu: Upitnik) koji su obveznici davanja Izjave dužni prethodno popuniti,
• naloga i preporuka Državnog ureda za reviziju, odnosno vanjske revizije i
• raspoloživih informacija o radu tijela.

Ako se u postupku utvrdi da su sredstva korištena zakonito, namjenski i svrhovito te da sustav unutarnjih kontrola funkcionira učinkovito i djelotvorno u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava Izjava se daje na obrascu (Prilog 1.a).

Ako se u postupku utvrde slabosti i nepravilnosti koje su utjecale ili mogu utjecati na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava čelnik daje Izjavu na obrascu (Prilog 1b).

Izjava se daje na obrascu (Prilog 1b) i ako na temelju Upitnika nisu utvrđene slabosti i nepravilnosti koje su utjecale ili mogu utjecati na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava, ali nalozi i preporuke koje je utvrdio Državni ured za reviziju ili vanjska revizija iz ranijih godina još nisu provedeni.

Izjava se daje na obrascu (Prilog 1b) i ako na temelju Upitnika nisu utvrđene slabosti i nepravilnosti koje su utjecale ili mogu utjecati na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava, ako su nalozi i preporuke koje je utvrdio Državni ured za reviziju ili vanjska revizija iz ranijih godina provedeni, ali na temelju raspoloživih informacija (postupci pred nadležnim tijelima i druga saznanja) nije moguće potvrditi da su sredstva korištena zakonito, namjenski i svrhovito te da sustav unutarnjih kontrola funkcionira učinkovito i djelotvorno u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

Molimo da sva pitanja vezana za primjenu Uredbe dostavite na e-mail kontakt, a na iste će biti odgovoreno u najkraćem mogućem roku. Odgovori na sve upite bit će objavljeni na web stanicama Ministarstva financija www.mfin.hr.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Registar trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti 192.13 KB
EXCEL Prilog 6a - Zahtjev za upis podataka u Registar 14.23 KB
EXCEL Prilog 6b - Zahtjev za izmjenu podataka u Registar 14.11 KB
PDF Obveznici i rokovi predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti 493.08 KB

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu 

Svi obveznici Izjavu temeljem nove Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, broj 95/19) prvi put sastavljaju za 2019. u 2020. godini.

Napomena: Prilikom sastavljanja Izjave za 2019. godinu u 2020. godini na pitanja vezana uz postojanje određenih procedura i internih akata potvrdan odgovor može se dati ako su procedure, odnosno interni akti usvojeni do 31. listopada 2019. godine.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Prilog 1a - Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako nisu uočene slabosti i nepravilnosti 15.34 KB
EXCEL Prilog 1b - Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako su uočene slabosti i nepravilnosti 15.28 KB
EXCEL Prilog 2a - Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za obveznike utvrđene u registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika 47.83 KB
EXCEL Prilog 2b - Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe 31.57 KB
EXCEL Dodatak 1 - Tablica Testiranje uz pitanje 21. Upitnika 79.35 KB
EXCEL Prilog 3 - Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti 12.44 KB
EXCEL Prilog 4 - Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine 12.49 KB
EXCEL Prilog 5 - Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola 14.32 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Primopredaja - Izjava o fiskalnoj odgovornosti - uputa 2.04 MB
PDF Izjava o fiskalnoj odgovornosti povjerenika Vlade RH - uputa 1.58 MB
PDF Pitanja i odgovori vezani uz sastavljanje i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti 328.39 KB
PDF Pitanje i odgovor 85.91 KB