Izjava o fiskalnoj odgovornosti

Od 1. siječnja 2019. na snazi je novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18).

Ovim je Zakonom propisana obveza davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (u daljnjem tekstu: Izjava), kao godišnje izjave za čelnika proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnika trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Čelnik Izjavom potvrđuje:

1. zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,
2. učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.
Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15) propisan je izgled i sadržaj Izjave, postupak i rokovi sastavljanja i predaje Izjave te način i rokovi izvještavanja Ministarstva financija o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama sadržaja izjava.

Čelnik Izjavu daje na temelju:
• Upitnika o fiskalnoj odgovornosti (dalje u tekstu: Upitnik) koji su obveznici davanja Izjave dužni prethodno popuniti,
• raspoloživih informacija o radu tijela,
• rezultata rada unutarnje i vanjske revizije i
• vlastite procjene.

Važno je istaknuti da se Izjava može dati i u slučaju uočenih slabosti i nepravilnosti ako uočene slabosti i nepravilnosti ne utječu na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te na učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava (Prilog 1b).
Na sve će upite biti odgovoreno u najkraćem mogućem roku. Odgovori na sve upite bit će objavljeni na web stanicama Ministarstva financija www.mfin.hr.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Registar trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti 189.35 KB
PDF Dopis ministarstvima za ažuriranje podataka u Registru od 13. veljače 2019. 67.25 KB
PDF Dopis ministarstvima za ažuriranja podataka u Registru, od 10. veljače 2017. 1.81 MB
PDF Dopis Ministarstva financija od 9. listopada 2015. godine 2.28 MB
PDF Obveznici i rokovi predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti 493.08 KB

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu 

lziava za 2018. godinu predaje se sukladno posljednjim izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji lzjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, broj 119/2015).

Posebno ističemo da su sukladno članku 35. stavku 14. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, broj 111/18) obveznici predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. i predsjednici uprave trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i jedne ili više JLP(R)S odnosno čelnici drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska i jedna ili više JLP(R)S, a koji će biti utvrđeni u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Isti po prvi puta sastavljaju Izjavu i dostavljaju je do 1. travnja 2019. nadležnom tijelu.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Provjera sadržaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. po razdjelima 255.71 KB
PDF Provjera sadržaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. za JLPRS 1.18 MB
EXCEL Prilog 1a - Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako nisu uočene slabosti i nepravilnosti 15.36 KB
EXCEL Prilog 1b - Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako su uočene slabosti i nepravilnosti 15.41 KB
EXCEL Prilog 2a - Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za obveznike utvrđene u registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika 48.75 KB
EXCEL Prilog 2b - Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe 36.81 KB
EXCEL Dodatak 1 - Tablica Testiranje uz pitanje 28. Upitnika 129.72 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 3 - Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti 37 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 4 - Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine 41.5 KB
EXCEL Prilog 5 - Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola 25.61 KB

PROVJERA SADRŽAJA IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2018. ZA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE - obavezno do 31. kolovoza 2019.    
Dokaze za provjeru podataka Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. potrebno je dostaviti isključivo elektroničkim putem, prijavom korisnika na link:
https://e-upitnik.gov.hr/index.php/681187/lang-hr
gdje je za navedena pitanja iz Upitnika potrebno priložiti skenirane dokumente u PDF formatu (maksimalna dopuštena veličina datoteke je 51200KB).

PROVJERA SADRŽAJA IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2018. ZA MINISTARSTVA I DRUGA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE NA RAZINI RAZDJELA - obavezno do 31. kolovoza 2019.
Dokaze za provjeru podataka Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. potrebno je dostaviti isključivo elektroničkim putem, prijavom korisnika na link:
https://e-upitnik.gov.hr/index.php/282571/lang-hr
gdje je za navedena pitanja iz Upitnika potrebno priložiti skenirane dokumente u PDF formatu (maksimalna dopuštena veličina datoteke je 51200KB). 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Primopredaja - Izjava o fiskalnoj odgovornosti - uputa 2.04 MB
PDF Izjava o fiskalnoj odgovornosti povjerenika Vlade RH - uputa 1.58 MB
PDF Pitanja i odgovori vezani uz sastavljanje i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti 328.39 KB
PDF Pitanje i odgovor 85.91 KB

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2017. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Dopis JLP(R)S za provjeru sadržaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2017. 1.53 MB
 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Dopis RAZDJELIMA za provjeru sadržaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2017. 324.68 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Uputa proračunskim i izvanproračunskim korisnicima za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2017. godinu 3.3 MB
PDF NOVO - Uputa - sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2017. 761.91 KB
PDF NOVO - Uputa-Trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama obveznicima davanja Izjave 312.76 KB