Izjava o fiskalnoj odgovornosti

 Od 1. siječnja 2019. na snazi je novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18).

Ovim je Zakonom propisana obveza davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (u daljnjem tekstu: Izjava), kao godišnje izjave za čelnika proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnika trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Čelnik Izjavom potvrđuje:

1. zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,
2. učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.
Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15) propisan je izgled i sadržaj Izjave, postupak i rokovi sastavljanja i predaje Izjave te način i rokovi izvještavanja Ministarstva financija o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama sadržaja izjava.

Čelnik Izjavu daje na temelju:
• Upitnika o fiskalnoj odgovornosti (dalje u tekstu: Upitnik) koji su obveznici davanja Izjave dužni prethodno popuniti,
• raspoloživih informacija o radu tijela,
• rezultata rada unutarnje i vanjske revizije i
• vlastite procjene.

Važno je istaknuti da se Izjava može dati i u slučaju uočenih slabosti i nepravilnosti ako uočene slabosti i nepravilnosti ne utječu na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te na učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava (Prilog 1b).
Na sve će upite biti odgovoreno u najkraćem mogućem roku. Odgovori na sve upite bit će objavljeni na web stanicama Ministarstva financija www.mfin.hr.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Registar trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti 529.5 KB
PDF Dopis ministarstvima za ažuriranja podataka u Registru, od 10. veljače 2017. 1.81 MB
PDF Dopis Ministarstva financija od 9. listopada 2015. godine 2.28 MB
EXCEL Obveznici i rokovi predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti 14.86 KB

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu 

lziava za 2018. godinu predaje se sukladno posljednjim izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji lzjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, broj 119/2015).

Posebno ističemo da su sukladno članku 35. stavku 14. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, broj 111/18) obveznici predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. i predsjednici uprave trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i jedne ili više JLP(R)S odnosno čelnici drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska i jedna ili više JLP(R)S, a koji će biti utvrđeni u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Isti po prvi puta sastavljaju Izjavu i dostavljaju je do 1. travnja 2019. nadležnom tijelu.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Uputa proračunskim i izvanproračunskim korisnicima za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu 4.49 MB
EXCEL Prilog 1a - Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako nisu uočene slabosti i nepravilnosti 15.36 KB
EXCEL Prilog 1b - Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako su uočene slabosti i nepravilnosti 15.41 KB
EXCEL Prilog 2a - Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za obveznike utvrđene u registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika 48.75 KB
EXCEL Prilog 2b - Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe 36.81 KB
EXCEL Dodatak 1 - Tablica Testiranje uz pitanje 28. Upitnika 129.72 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 3 - Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti 37 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 4 - Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine 41.5 KB
EXCEL Prilog 5 - Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola 25.61 KB

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2017. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Dopis JLP(R)S za provjeru sadržaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2017. 1.53 MB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Dopis RAZDJELIMA za provjeru sadržaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2017. 324.68 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Uputa proračunskim i izvanproračunskim korisnicima za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2017. godinu 3.3 MB
PDF NOVO - Uputa - sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2017. 761.91 KB
PDF NOVO - Uputa-Trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama obveznicima davanja Izjave 312.76 KB

ELEKTRONIČKA PREDAJA IZJAVE I PRILOGA ZA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE - obavezno do 3. travnja 2018.
Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za 2017. dostavlja se popunjavanjem elektroničkog Upitnika prijavom korisnika na link:
https://e-upitnik.gov.hr/index.php/436289/lang-hr
Popunjenom Upitniku potrebno je priložiti potpisani i ovjereni te skenirani obrazac Izjave (obrazac 1.a ili 1.b) te priloge u PDF formatu.
ELEKTRONIČKA PREDAJU IZJAVE I PRILOGA ZA MINISTARSTVA I DRUGA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE NA RAZINI RAZDJELA - obavezno do 3. travnja 2018.
Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za 2017. dostavlja se popunjavanjem elektroničkog Upitnika prijavom korisnika na link:
https://e-upitnik.gov.hr/index.php/467924/lang-hr
Popunjenom Upitniku potrebno je priložiti potpisani i ovjereni te skenirani obrazac Izjave (obrazac 1.a ili 1.b) te priloge u PDF formatu.

Pri popunjavanju elektroničkog Upitnika za 2017. treba obratiti pažnju kod davanja odgovora NE i DJELOMIČNO na pitanja iz Upitnika, jer je u tom slučaju potrebno navesti podatke iz Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti (opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka, očekivani datum otklanjanja slabosti i nepravilnosti, odgovoriti na pitanje prenosi li se slabost ili nepravilnost iz prethodnih godina - ako je odgovor DA potrebno je navesti godinu u kojoj se prvi puta navedena slabost ili nepravilnost iskazuje).

Napominjemo da je u uputi o sastavljanju i predaji Izjave za 2017. detaljno opisano postupanje za elektroničku predaju Izjave i priloga kod primopredaje

Obrasci Izjave za 2017. godinu jednaki su obrascima Izjave za 2015. i 2016. godinu.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Prilog 1a - Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako nisu uočene slabosti i nepravilnosti 17.21 KB
EXCEL Prilog 1b - Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako su uočene slabosti i nepravilnosti 17.14 KB
EXCEL Prilog 2a - Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za obveznike utvrđene u registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika 48.75 KB
EXCEL Dodatak 1 - Tablica Testiranje uz pitanje 28. Upitnika 129.72 KB
EXCEL Prilog 2b - Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe 36.81 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 3 - Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti 37 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 4 - Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine 41.5 KB
EXCEL Prilog 5 - Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola 25.61 KB

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF NOVO -Uputa o predaji izjava o fiskalnoj odgovornosti povjerenika Vlade Republike Hrvatske 1.58 MB
PDF NOVO -Uputa za sastavljanje i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu 4.94 MB
PDF NOVO-Dopuna upute za sastavljanje i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu 2.52 MB
EXCEL Uputa o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu u postupku primopredaje 2.04 MB

ELEKTRONIČKA PREDAJA IZJAVE I PRILOGA ZA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE - obavezno do 31. ožujka 2017.     
U slučaju kada nije bilo primopredaje u 2016. Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za 2016. dostavlja se popunjavanjem elektroničkog Upitnika prijavom korisnika na link: 
https://e-upitnik.gov.hr/index.php/148687/lang-hr
Popunjenom Upitniku potrebno je priložiti potpisani i ovjereni te skenirani obrazac Izjave (obrazac 1.a ili 1.b) te priloge u PDF formatu.
U slučaju kada je bila primopredaja Upitnik za 2016. dostavlja se popunjavanjem elektroničkog Upitnika prijavom korisnika na link: https://e-upitnik.gov.hr/index.php/229193/lang-hr
Navedeni elektronički Upitnik prilagođen je unosu odgovora iz dva popunjena Upitnika (Upitnik sastavljen za razdoblje od 1. siječnja 2016. do datuma primopredaje i Upitnik sastavljen za razdoblje od datuma primopredaje do 31. prosinca 2016.).
Popunjenom Upitniku potrebno je priložiti potpisane i ovjerene te skenirane obrasce Izjava (obrazac 1.a i/ili 1.b) te priloge u PDF formatu.
ELEKTRONIČKA PREDAJU IZJAVE I PRILOGA ZA MINISTARSTVA I DRUGA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE NA RAZINI RAZDJELA - obavezno do 31. ožujka 2017.
U slučaju kada nije bilo primopredaje ili promjene djelokruga ili nadležnosti u 2016. Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za 2016. dostavlja se popunjavanjem elektroničkog Upitnika prijavom korisnika na link:
https://e-upitnik.gov.hr/index.php/853358/lang-hr
Popunjenom Upitniku potrebno je priložiti potpisani i ovjereni te skenirani obrazac Izjave (obrazac 1.a ili 1.b) te priloge u PDF formatu.
U slučaju kada je bila primopredaja ili, uslijed zakonodavnih promjena, promjene djelokruga ili nadležnosti u 2016. Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za 2016. dostavlja se popunjavanjem elektroničkog Upitnika prijavom korisnika na link:
https://e-upitnik.gov.hr/index.php/323659/lang-hr
Navedeni elektronički Upitnik prilagođen je unosu odgovora iz dva popunjena Upitnika (Upitnik sastavljen za razdoblje od 1. siječnja 2016. do datuma primopredaje ili promjene djelokruga ili nadležnosti i Upitnik sastavljen za razdoblje od datuma primopredaje ili promjene djelokruga ili nadležnosti do 31. prosinca 2016.).
Popunjenom Upitniku potrebno je priložiti potpisane i ovjerene te skenirane obrasce Izjava (obrazac 1.a i/ili 1.b) te priloge u PDF formatu.

Obrasci Izjave jednaki su obrascima Izjave za 2015. godinu.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Prilog 1a - Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako nisu uočene slabosti i nepravilnosti 17.21 KB
EXCEL Prilog 1b - Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako su uočene slabosti i nepravilnosti 17.14 KB
EXCEL Prilog 2a - Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za obveznike utvrđene u registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika 48.75 KB
EXCEL Dodatak 1 - Tablica Testiranje uz pitanje 28. Upitnika 129.72 KB
EXCEL Prilog 2b - Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe 36.81 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 3 - Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti 37 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 4 - Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine 41.5 KB
EXCEL Prilog 5 - Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola 25.61 KB

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu

Posljednjim izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila koje su objavljene u Narodnim novinama br. 119/15

Odredbe Uredbe su usklađene sa:

- Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 15/15),

- Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 121/14),

- Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, broj 78/15) i

- Odlukom o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine (Narodne novine, broj 109/15)

Izmijenjen je naziv i sadržaj obrasca Mišljenja unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana, a zbog toga je izmijenjen i Prilog 5. u kojem je dan predložak tog obrasca

Također je izmijenjen i Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunske i izvanproračunske korisnike utvrđene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika te su pitanja iz Upitnika usklađena s odredbama propisa koji su se mijenjali, odnosno donosili tijekom 2015. godine.

Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti koji je dan u Prilogu 2.b Uredbe nije se mijenjao.

Uredba je objavljena 30. listopada 2015. godine te je stupila na snagu 31. listopada 2015. godine.

Sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Prilog 1a - Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako nisu uočene slabosti i nepravilnosti 17.21 KB
EXCEL Prilog 1b - Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako su uočene slabosti i nepravilnosti 17.14 KB
EXCEL Prilog 2a - Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za obveznike utvrđene u registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika 48.75 KB
EXCEL NOVO Dodatak 1 - Tablica Testiranje uz pitanje 28. Upitnika 129.72 KB
EXCEL Prilog 2b - Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe 36.81 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 3 - Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti 37 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 4 - Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine 41.5 KB
EXCEL NOVO Prilog 5 - Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola 25.61 KB
PDF Sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu - uputa, daje se za ministarstva i tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije 1.01 MB
PDF Pitanje i odgovor 85.91 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu - poziv za elektroničku dostavu ministarstvima i drugim tijelima državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije 2.14 MB
PDF Sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu - poziv za elektroničku dostavu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 2.16 MB

Ministarstvo financija do 31. ožujka 2016. godine isključivo elektronskim putem zaprima Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu kao i priloge prijavom na link:

https://e-upitnik.gov.hr/index.php/421231/lang-hr
UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2015. GODINU - JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

https://e-upitnik.gov.hr/index.php/392456/lang-hr
UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2015. GODINU - MINISTARSTVA I DRUGA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE NA RAZINI RAZDJELA ORGANIZACIJSKE KLASIFIKACIJE

Sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Uputa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i trgovačkim društvima u vlasništvu jedne ili više JLP(R)S i pravnim osobama kojima je osnivač jedna ili više JLP(R)S 1017.55 KB
PDF Uputa ministarstvima i drugim tijelima državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije i trgovačkim društvima u vlasništvu RH i pravnim osobama kojima je osnivač RH 849.38 KB

Ministarstvo financija do 31. ožujka 2015. godine isključivo elektronskim putem zaprima Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu kao i priloge prijavom na link:

https://e-upitnik.gov.hr/index.php/444591/lang-hr
UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2014. GODINU - JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

https://e-upitnik.gov.hr/index.php/828975/lang-hr
UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2014. GODINU - MINISTARSTVA I DRUGA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE NA RAZINI RAZDJELA ORGANIZACIJSKE KLASIFIKACIJE

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. veljače 2015. godine donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila. Uredba je  objavljena u Narodnim novinama, br. 19/15 i stupila je na snagu 21. veljače 2015.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL NOVO Prilog 1.a Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako nisu uočene slabosti i nepravilnosti 17.21 KB
EXCEL NOVO Prilog 1.b Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako su uočene slabosti i nepravilnosti 17.14 KB
EXCEL NOVO Prilog 2.a UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2014. ZA OBVEZNIKE UTVRĐENE U REGISTRU PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 49.74 KB
TEXT DOCUMENT Dodatak 1 Tablica Testiranje uz pitanje 24. Upitnika 2.a 597 KB
EXCEL NOVO Prilog 2.b UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORSNOTI ZA 2014. ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA I DRUGE PRAVNE OSOBE 36.83 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 3 Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti 37 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 4 Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine 41 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 5 Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola 37 KB

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2013. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Prilog 1a Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako nisu uočene slabosti i nepravilnosti 27 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 1b Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako su uočene slabosti i nepravilnosti 27.5 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 2 NOVO! Upitnik o fiskalnoj odgovornosti - prilog Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2013. godinu 197 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 3 Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti 37 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 4 Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine 41 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 5 Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola 37 KB
TEXT DOCUMENT Dodatak 1 Tablica: Testiranje uz pitanje 24. 597 KB
PDF Uputa o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2013. godinu 47.79 KB
PDF Dopis Ministarstva financija od 14. veljače 2014. 199.79 KB

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2012. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2012. godinu 3.1 MB
TEXT DOCUMENT Prilog 1a Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako nisu uočene slabosti i nepravilnosti 27 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 1b Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako su uočene slabosti i nepravilnosti 27.5 KB
PDF Prilog 2 Upitnik o fiskalnoj odgovornosti - prilog Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2012. godinu 215.67 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 3 Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti 37 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 4 Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine 41 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 5 Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola 37 KB
TEXT DOCUMENT Dodatak 1 Tablica: Testiranje uz pitanje 24. 597 KB

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2011. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Prilog 1a Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako nisu uočene slabosti i nepravilnosti 27 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 1b Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako su uočene slabosti i nepravilnosti 27.5 KB
PDF Prilog 2 Upitnik o fiskalnoj odgovornosti - prilog Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2011. godinu 86.4 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 3 Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti 37 KB
TEXT DOCUMENT Prilog 5 Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola 37 KB
PDF Uputa Ministarstva financija o popunjavanju upitnika o fiskalnoj odgovornosti za 2011. godinu 66.49 KB
PDF Pitanja i odgovori vezani uz sastavljanje i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2011. godinu 328.39 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Final draft act on the amendments to the Fiscal Responsibility Act 121.89 KB
PDF Fiscal Responsibility Act 28.14 KB
PDF Decree on the Fiscal Responsibility Statement and the Fiscal Rules Application Report Production and Submission 177.01 KB