IPA

Paralelno sa radom sustava za programe pomoći CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD uspostavlja se i sustav za novi, jedinstveni instrument predpristupne pomoći IPA koji će zamijeniti pretpristupne programe pomoći PHARE, ISPA i SAPARD.

IPA program je novi program Europske unije, a sastoji se od pet komponenti:

  1. Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija,
  2. Prekogranična suradnja,
  3. Regionalni razvoj,
  4. Razvoj ljudskih potencijala i
  5. Ruralni razvoj.
Više o programu