Institucionalni okvir

  • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu – pročišćeni tekst (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)
  • Računski plan
  • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu – pročišćeni tekst (Narodne novine, br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18)
  • Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika – pročišćeni tekst (Narodne novine, br. 128/09, 142/14 i 23/19)
  • Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna – pročišćeni tekst (Narodne novine, br. 24/13 i 102/17)
  • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama – pročišćeni tekst (Narodne novine, br. 26/10 i 120/13)
  • Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2019. godini (Narodne novine, broj 12/19). 

Za sve upite vezano uz proračunsko računovodstvo, obratite se na e-mail kontakt.