Informacija za građane - primanja i naknade izuzeti od ovrhe

Postupanje ovršenika u vezi s primanjima, naknadama i iznosima izuzetim od ovrhe, određeno je člankom 212. Ovršnog zakona i Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima.

U uvjetima ovrhe ovršenik je dužan Financijskoj agenciji (dalje u tekstu: FINA) dostaviti Obavijest za svako primanje, naknadu ili iznos koji su izuzeti od ovrhe (primanja, naknade i iznosi koji su izuzeti od ovrhe na temelju članka 172. i članka 173. Ovršnog zakona, primanja, naknade i iznosi izuzeti od ovrhe koji se uplaćuju iz inozemstva, primanja i naknade koji su izuzeti od ovrhe na temelju posebnog zakona i dr.), a uplaćuju se ovršeniku na račun u banci.

Obavijest mora sadržavati sljedeće podatke:

  • ime i prezime, adresu i OIB ovršenika,
  • vrstu primanja ili naknade iz članka 172. Ovršnog zakona i iznosa koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, uključujući i uplate iz inozemstva,
  • naziv, adresu i OlB uplatitelja primanja izuzetih od ovrhe (dalje u tekstu: uplatitelj), a za uplate iz inozemstva: naziv uplatitelja i državu uplatitelja,
  • broj računa na koji se uplaćuju primanja, naknade ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe, te naziv banke u kojoj je taj račun otvoren,
  • podatak kako se radi o uplati iz inozemstva, naziv banke i broj računa na koji se uplaćuje, dokaz (dokumentacija) o postojanju tog primanja, naknade ili iznosa izuzetog od ovrhe i ovjereni prijevod tog dokaza na hrvatski jezik te iznos, valutu i dinamiku uplata (primjerice, mjesečno, tromjesečno i sl.),
  • podatke o osnovi za plaćanje kojom se nalaže plaćanje u rentama za primanja izuzeta od ovrhe iz članka 172. Ovršnog zakona (broj osnove za plaćanje, njezin izdavatelj, ime i prezime, adresu i OIB ovršenika iz te osnove za plaćanje), ako je ovršenik koji podnosi ovu Obavijest Agenciji ovrhovoditelj po toj osnovi za plaćanje;
  • mjesto i datum,
  • potpis ovršenika.

Obrazac obavijesti

Ovršenik mora za svako primanje, naknadu ili iznos izuzet od ovrhe, dostaviti zasebnu Obavijest FINA-i, a isto tako je dužan dostaviti promjene podataka u vezi s prethodno dostavljenom Obavijesti.

Popis jedinica Agencije u koje se osnove za plaćanje dostavljaju poštom i neposrednom dostavom

Popis jedinica Agencije u koje se osnove za plaćanje dostavljaju neposrednom dostavom

Nakon primitka obavijesti od ovršenika, FINA je dužna bez odgode uplatitelju iz Obavijesti dostaviti podatke o ovršeniku i vrsti tražbine za koju je ovrha određena, a radi uskrate uplata izuzetih od ovrhe, te prema banci radi otvaranja posebnog računa ovršenika. Uplatitelj je dužan, odmah po primitku podataka, bez odgode uskratiti uplatu na ovršenikov račun primanja, naknada ili iznosa koji su izuzeti od ovrhe.

Radi veće zaštite ovršenika omogućeno je da ovršenik može u FINA-i zatražiti otvaranje posebnog računa ovršenika i u slučaju kada još u FINA-i nije zaprimljena niti jedna osnova za plaćanje temeljem koje bi FINA provodila ovrhu na novčanim sredstvima, ali uz dostavu preslike osnove za plaćanje iz koje je vidljivo da je određena ovrha na novčanim sredstvima.

Novost je da ovršenik može ispuniti obrazac suglasnosti u FINA-i kako bi na temelju članka 206. odnosno članka 209. Ovršnog zakona dao suglasnost da FINA izvrši prijenos zaplijenjenih novčanih sredstava i prije proteka roka od 60 dana od dana kada je FINA-i dostavljeno rješenje o ovrsi, pri čemu ovršenik obvezno predočuje osobnu ispravu kojom dokazuje svoj identitet. FINA postupa na temelju suglasnosti koju je ovršenik ili osoba koju je ovršenik ovlastio za potpisivanje suglasnosti osobno dao u FINA-i.

Suglasnost ovršenika iz članka 206. odnosno članka 209. Ovršnog zakona

Sukladno članku 212. stavku 5. Ovršnog zakona, ovršenik može FINA-i dostaviti pisani zahtjev kojim traži da FINA naloži banci prijenos zaplijenjenih novčanih sredstava izuzetih od ovrhe na poseban račun uz Potvrdu uplatitelja o iznosu novčanih sredstava koja su izuzeta od ovrhe prema članku 173. Ovršnog zakona. Za iznos prenesenih novčanih sredstava FINA ažurira podatke u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje. Radi potrebe prilagodbe, navedena odredba stupa na snagu 1. ožujka 2013.

Potvrda uplatitelja iz članka 212. stavka 5. Ovršnog zakona

Iznos izuzet od ovrhe prema članku 173. Ovršnog zakona, uplatitelj primanja dužan je uplatiti na poseban račun i u slučaju kada sam provodi ovrhu na plaći. Ovrha se može provesti isključivo na dijelu primanja sukladno članku 173. Ovršnog zakona bez obzira na prethodno dane isprave o suglasnosti zaplijene plaće. Cilj navedene odredbe je sprječavanje provedbe ovrhe na cjelokupnoj plaći ovršenika radi osiguravanja egzistencijalnog minimuma ovršenicima.

Uprava FINA-e cjenikom određuje iznos naknada u vezi s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima, a ministar financija daje suglasnost na cjenik. FINA cjenik objavljuje na službenim internet stranicama.

Poseban račun zatvara se na temelju pisanog zahtjeva ovršenika. Nalog za zatvaranje posebnog računa FINA šalje banci elektronički potpisanom porukom za tu namjenu. Banka po primitku naloga FINA-e zatvara poseban račun, a preostala novčana sredstva isplaćuje ovršeniku.

Banka ne naplaćuje naknadu za otvaranje, vođenje i zatvaranje posebnog računa ovršenika.