Financijski sustav

Aktivnosti:

 • stručni je nositelj izrade nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja: bankarskog sustava, platnog sustava, sustava osiguranja i reosiguranja, provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, financijskog izvještavanja, računovodstva i revizije, tržišta kapitala, otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, alternativnih investicijskih fondova, financijskih usluga leasing i faktoring, potrošačkog kreditiranja 
 • predlaže mjere za poboljšanje tih sustava
 • daje mišljenja u vezi s primjenom propisa iz djelokruga rada Sektora
 • surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama vezanim uz pitanja iz djelokruga rada Sektora
 • priprema stručna mišljenja o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih akata s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga rada Sektora
 • sudjeluje na sastancima radnih skupina tijela Europske unije vezano uz usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga rada Sektora
 • obavlja poslove vezane za isplatu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju i dobrovoljnu mirovinsku štednju 
 • izdaje suglasnosti za brisanje tereta za založna prava upisana u zemljišnim knjigama
 • izdaju potvrde u postupku otpisa kredita za obnovu stambenih zgrada, stanova i gospodarskih objekata u ratom razrušenim područjima
 • izdaje odobrenja za maloprodaju obrazaca mjenice
 • izdaje odobrenja za obavljanje poslova potrošačkog kreditiranja
 • izrađuje i koordinira provedbu Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti
 • obavlja nadzor Financijske agencije prilikom provedbe ovrhe na novčanim sredstvima
 • obavlja nadzor isplate državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju i dobrovoljnu mirovinsku štednju
 • obavlja nadzor štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji 
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Sektora

Informacije

Informacija izdavateljima ili povezanim trećim osobama vezano za angažiranje više agencija za kreditni rejting više