Državni proračun 2018. godina

Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.

Hrvatski sabor donio je na sjednici 30. studenoga 2017. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu, Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 124 od 13. prosinca 2017. godine.

Opći dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Opći dio 51 KB
EXCEL Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine 38.53 KB
EXCEL Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 115.41 KB
EXCEL Račun financiranja 28 KB

Posebni dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 2.98 MB

Financijski planovi izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih voda za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 29.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Hrvatskih voda za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 167 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih cesta za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 29 KB
EXCEL Financijski plan Hrvatskih cesta za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 99.27 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu 29 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 111 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan FZOEU za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 29 KB
EXCEL Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 89.53 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 29 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Državne agencije za osiguranje stednih uloga i sanaciju banaka za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 143.5 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu 29 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 169.5 KB
EXCEL DOCUMENT Konsolidirani državni proračun i financijski planovi izvanproračunskih korisnika za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu 42 KB

Obrazloženja Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazloženje državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu 523.68 KB
PDF Obrazloženje prijedloga financijskih planova korisnika državnog proračuna za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 11.83 MB

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu 224.87 KB