Državni proračun 2012. godina

Odluka o privremenom financiranju u prvom tromjesečju 2012. godine

Hrvatski sabor na svojoj sjednici od 28. listopada 2011. godine donio je Odluku o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2012. godine i Odluke o davanju suglasnosti na Privremene financijske planove izvanproračunskih korisnika za prvo tromjesečje 2012. Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 131 od 17. studenoga 2011. godine.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog prpračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesječju 2012. godine 683.41 KB

Odluke o davanju suglasnosti na privremene financijske planove izvanproračunskih korisnika

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Odluka o davanju suglasnosti na privremeni financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo tromjesječje 2012. 16.78 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na privremeni financijski plan Agencije za upravljanje državnom imovinom za prvo tromjesječje 2012. 16.73 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na privremeni financijski plan Fonda za zaštitu okoliša za prvo tromjesječje 2012. 16.66 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na privremeni financijski plan Hrvatskih cesta za prvo tromjesječje 2012. 16.36 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na privremeni financijski plan Hrvatskih voda za prvo tromjesječje Hrvatskih voda za prvo tromjesječje 2012. 16.36 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
ARCHIVE Privremeni financijski planovi izvanproračunskih korisnika za prvo tromjesječje 2012. godine 207.79 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazloženje odluka o privremenom financiranju državnih tijela i izvanproračunskih korisnika za prvo tromjesječje 2012. 59.87 KB

Uredba o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2012. godine

Radi provedbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 150/11) Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom
financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2012. godine. Uredba je objavljena u Narodnim novinama, broj 3. od 5. siječnja 2012. godine.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Opći dio 22.13 KB
PDF Posebni dio 584.94 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazloženje Uredbe 59.87 KB

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu

Opći dio Državnog proračuna RH za 2012. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja 38 KB
EXCEL DOCUMENT A. Račun prihoda i rashoda za 2012. godinu 112 KB
EXCEL DOCUMENT B. Račun financiranja za 2012. godinu 62.5 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja za 2012. godinu - analitika 99 KB

Posebni dio Državnog proračuna RH za 2012. godinu po proračunskim korisnicima

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Organizacijska klasifikacija 952 KB
EXCEL DOCUMENT Ekonomska klasifikacija 877.5 KB
EXCEL DOCUMENT Programska klasifikacija (programi, aktivnosti i projekti) 1.79 MB

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2012. godini

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2012. godini 191.5 KB
EXCEL DOCUMENT Stanje obveza 122.5 KB

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2012. godini

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2012. godini 23 KB

Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u 2012. godini

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u 2012. godini 56 KB
EXCEL DOCUMENT Jamstva 118 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja u 2012. godini 110.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna RH u 2012. godini 396 KB
TEXT DOCUMENT Deficit općeg proračuna u 2012. godini 40.5 KB

Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika u 2012. godini

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana za 2012. DAB 133 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana za 2012. Hrvatske vode 247 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana za 2012. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 232.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana za 2012. Hrvatske ceste 167.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana za 2012. AUDIO 136 KB

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika u 2012. godini

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika u 2012. godini 54.5 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2012. godinu 50.5 KB
EXCEL Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2012. godini 1.32 MB

  

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna

Opći dio Državnog proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2012

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka 26 KB
EXCEL DOCUMENT Račun prihoda i rashoda 195.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 100 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja 49.5 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja - analitika 49.5 KB

Posebni dio Državnog proračuna RH po proračunskim korisnicima za razdoblje siječanj – lipanj 2012. 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji 955 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje po razdjelima, glavama i ekonomskoj klasifikaciji 2.38 MB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje po programima, aktivnostima i projektima 6.12 MB

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje siječanj – lipanj 2012.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Izvješće o zaduživanju 38.5 KB
EXCEL DOCUMENT Kratkoročno zaduživanje 34 KB

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj – lipanj 2012.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 31 KB

Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima za razdoblje siječanj – lipanj 2012.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Izvještaj o jamstvima 45 KB
EXCEL DOCUMENT Izdana jamstva 35 KB
EXCEL DOCUMENT Plaćanja po jamstvima 121.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja 125 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje prihoda državnog proračuna 126 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje rashoda i račun financiranja 98.5 KB
TEXT DOCUMENT Manjak državnog proračuna 25.5 KB

Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika za razdoblje siječanj – lipanj 2012.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana - Hrvatske vode 226.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 210.5 KB
EXCEL Izvršenje financijskog plana - Hrvatske ceste 62.91 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana - DAB 114 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana - AUDIO 103 KB

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika za razdoblje siječanj – lipanj 2012.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Obrazloženje ostvarenja izvanproračunskih korisnika 53 KB

 

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 27.11. 2012. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu, Izmjene i dopune financijskih planova  izvanproračunskih korisnika za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 132. od 30.11.2012. godine.

Opći dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT A. Račun prihoda i rashoda 41 KB
EXCEL DOCUMENT Prihodi poslovanja i Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 64.5 KB
EXCEL DOCUMENT Rashodi poslovanja i Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.08 MB
EXCEL DOCUMENT B. Račun financiranja 81.5 KB

Posebni dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Poseban dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. 1.45 MB
PDF Završne odredbe 11.49 KB

Financijski planovi izvanproračunskih korisnika

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2012. 10.07 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2012. 291 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2012. 16.79 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2012. godinu 223.5 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2012. 9.94 KB
EXCEL Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2012. 66.82 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Državne agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2012. 10.35 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Državne agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2012. 122.5 KB

Obrazloženje izmjena i dopuna državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2012. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazloženje izmjena i dopuna državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2012. godinu 107.15 KB

Zakon o izmjenama zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o izmjenama zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu 41.54 KB

Državni proračun Republike Hrvatske za 2012. godinu i projekcije za 2013. 2014. 

Hrvatski sabor na svojoj sjednici od 24. veljače. godine donio je Državni proračun Republike Hrvatske za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu, Prijedloge financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu. Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 24 od 27. veljače 2012. godine.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Opći dio 34.5 KB
EXCEL DOCUMENT Prihodi poslovanja 59.5 KB
EXCEL DOCUMENT Rashodi poslovanja 4.06 MB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja 39 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Posebni dio 6.27 MB
PDF Završne odredbe 11.46 KB

Financijski planovi izvanproračunskih korisnika

Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove izvanproračunskih korisnika

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Agencije za upravljanje državnom imovinom za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu 10.37 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu 10.48 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu 16.97 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih cesta za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu 10.16 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na finacijski plan Hrvatskih voda za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu 10.17 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Hrvatskih voda za 2012. godinu i projekcije za 2013.i 2014. godinu 226.5 KB
TEXT DOCUMENT Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu 32 KB
EXCEL Financijski plan Hrvatskih cesta za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. 64.33 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. 119.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Agencije za upravljanje državnom imovinom za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. 113 KB
EXCEL DOCUMENT Konsolidirani državni proračun i financijski planovi izvanproračunskih korisnika za 2012. godinu 27 KB

Obrazloženja Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazloženje državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu 226.21 KB
PDF Obrazloženje prijedloga financijskih planova korisnika državnog proračuna za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu 5.46 MB

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske 2012. godine 83.69 KB