Državna riznica

Pomoćnica ministra i glavna državna rizničarka: Ivana Jakir-Bajo
tel: 4591 249, fax: 4591 248
e-mail kontakt

Sektor za pripremu proračuna države i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
tel: 4591 367, fax 4591 368
e-mail kontakt

Sektor za izvršavanje državnog proračuna
tel: 4591 040, fax: 4591 368
e-mail kontakt

Sektor za upravljanje javnim dugom
tel: 4591 389, fax: 4591 388
e-mail kontakt 

Sektor za podršku Državnoj riznici
tel: 4591 395, fax: 4591 025
e-mail kontakt

Sektor za poslove Nacionalnog fonda
tel: 4591 243, fax: 4591 122
e-mail kontakt

Pitanja investitora - e-mail kontakt

U Državnoj riznici obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu i konsolidaciju proračuna, izvršavanje državnog proračuna, upravljanje javnim dugom, državno računovodstvo, normativno-pravni poslovi i poslovi razvoja i podrške poslovno-informacijskom sustavu Državne riznice, te poslovi financijskog upravljanja sredstvima pomoći Europske unije putem Nacionalnog fonda.

U Državnoj riznici, ustrojavaju se:

Sektor za pripremu proračuna države i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

• Služba za pripremu i izradu proračuna države i pripremu financijskih planova izvanproračunskih korisnika
• Odjel za pripremu i izradu državnog proračuna
• Odjel za pripremu financijskih planova izvanproračunskih korisnika i konsolidaciju proračuna
• Služba za proračunske analize i ocjenu kapitalnih projekata
• Odjel za procjenu fiskalnog učinka i proračunske analize
• Odjel za ocjenu kapitalnih projekata
• Služba za financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
• Odjel za sustav evidencija i fiskalno izravnanje
• Odjel za analize fiskalnog kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Sektor za izvršavanje državnog proračuna

• Služba za upravljanje likvidnošću državnog proračuna i financijske analize
• Odjel za planiranje i upravljanje financijskim tokovima državnog proračuna
• Odjel za financijske analize izvršavanja državnog proračuna
• Služba za platni promet
• Odjel za kunski platni promet
• Odjel za devizni platni promet
• Služba za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija
• Odjel za uređenje računovodstvenog sustava proračuna i analizu financijskih izvještaja
• Odjel za državno knjigovodstvo
• Odjel za neprofitno računovodstvo

Sektor za upravljanje javnim dugom

• Služba za upravljanje javnim dugom
• Odjel za zaduživanja
• Odjel za upravljanje javnim dugom i rizicima
• Odjel za evidenciju javnog duga
• Služba za državna jamstva, financijske obveze i potraživanja po javnom dugu
• Odjel za izdavanje i evidenciju državnih jamstava
• Odjel za naplatu državnih jamstava, potraživanja po javnom dugu i ovrhu

Sektor za podršku Državnoj riznici

• Služba za normativno-pravne poslove
• Odjel za normativne poslove
• Odjel za pravne poslove
• Služba za razvoj i podršku poslovno-informacijskom sustavu Državne riznice
• Odjel za razvoj i implementaciju projekata sustava Državne riznice
• Odjel za informatičku i operativnu podršku sustavu Državne riznice

Sektor za poslove Nacionalnog fonda

• Služba za financijsko upravljanje
• Služba za financijske kontrole
• Služba za računovodstvene poslove i praćenje sustava financijskog upravljanja i kontrola pretpristupnim programima.