Direktive

1. Direktiva 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja, kojom se mijenjaju direktive Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 84/253/EEZ

Poveznica na predmetnu Direktivu:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1547200328972&uri=CELEX:32006L0043

2. Direktiva 2008/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Direktive 2006/43/EZ o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja, vezano uz provedbene ovlasti dodijeljene Komisiji

Poveznica na predmetnu Direktivu:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex:32008L0030


3. Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ

Poveznica na premetnu Direktivu:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex:32013L0034


4. Direktiva 2014/56/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Direktive 2006/43/EZ o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja
Poveznica na premetnu Direktivu:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=celex:32014L0056


5. Pročišćeni tekst direktiva (1.-4.):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1547200328972&uri=CELEX:02006L0043-20140616