Samostalna služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara

Zadaće i odgovornosti Samostalne službe za suzbijanje nepravilnosti i prijevara određene su Uredbom Vlade Republike Hrvatske br. 32/12 o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine br. 43/05, 114/05, 14/06, 138/06, 127/07, 14/08 i 29/09).

Zadaće Samostalne službe određene su također člankom 8. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o upravljanju programima CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD (Narodne novine br. 187/07) i člankom 7. Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom predpristupne pomoći (IPA).

Samostalna služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara nadležna je za:

 • koordinaciju zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti između tijela u AFCOS sustavu s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije, a s tim u vezi i za neposrednu suradnju s Uredom Europske komisije za borbu protiv prijevara (OLAF),
 • razmjenu informacija s tijelima u AFCOS sustavu i OLAF-om o nepravilnostima i prijevarama,
 • osiguravanje provođenja neposrednih inspekcija i istraga OLAF-ovih stručnjaka na području Republike Hrvatske,
 • razvijanje programa stručnog usavršavanja zaposlenika tijela u AFCOS sustavu u suradnji s OLAF-om i pružanje organizacijske potpore u njihovoj realizaciji,
 • davanje uputa nadležnim tijelima iz AFCOS mreže za postupanje u svrhu prikupljanja dokaza,
 • utvrđenja činjenica te pokretanja postupaka sankcioniranja, pokretanje odgovarajućih postupaka na temelju dojava prikupljenih na elektroničkoj adresi, posebno otvorenoj samo za prijave nepravilnosti,
 • razmjenu informacija s drugim tijelima javne vlasti u slučaju sumnje ili prijave sumnje na prijevaru, korupciju ili drugi oblik nepravilnosti u sustavu te podnošenje odgovarajućih prijava nadležnim tijelima iz AFCOS mreže,
 • praćenje tijeka istražnih postupaka u vezi s protuzakonitim korištenjem sredstava pomoći Europske unije,
 • izvješćivanje Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje o poduzetim mjerama i rezultatima postupaka pokrenutima u svrhu sankcioniranja otkrivenih nepravilnosti,
 • primanje, kontroliranje i objedinjavanje izvješća o nepravilnostima u upravljanju i korištenju sredstava pomoći Europske unije te njihovo dostavljanje Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje,
 • praćenje povrata nezakonito isplaćenih sredstava pomoći Europske unije,
 • vođenje registra o utvrđenim nepravilnostima.

U Samostalnoj službi za suzbijanje nepravilnosti i prijevara ustrojavaju se:
1. Odjel za prikupljanje i analizu podataka i izvještavanje o nepravilnostima,
2. Odjel za praćenje postupanja po prijavljenim nepravilnostima i koordinaciju s nadležnim tijelima,
3. Odjel za izobrazbu i upravljanje rizicima.

1. Odjel za prikupljanje i analizu podataka i izvještavanje o nepravilnostima
Odjel za prikupljanje i analizu podataka i izvještavanje o nepravilnostima zadužen je za izradu i modifikaciju procedura za sprječavanje, otkrivanje, izvještavanje, postupanje i praćenje postupanja s nepravilnostima uključujući i obrasce za izvještavanje o nepravilnostima; kontrolu usklađenost poglavlja "Nepravilnosti" priručnika za postupanje tijela u Sustavu izvještavanja s procedurama koje je izradio Odjel; prikupljanje i analizu podataka o prijavljenim nepravilnostima i/ili prijevarama; razmjenu informacija o prijavljenim nepravilnostima i/ili prijevarama s predstavnicima tijela u Sustavu izvještavanja o nepravilnostima i predstavnicima OLAF-a; zaprimanje, kontroliranje, objedinjavanje i slanje izvještaja o nepravilnostima relevantnim Općim upravama Europske komisije i OLAF-u; aktivno sudjelovanje u procesu konzultacija s predstavnicima tijela u AFCOS mreži s ciljem utvrđivanja nadležnosti za postupanje u konkretnom slučaju; analizu kvalitete radnih procesa i aktivnosti tijela u Sustavu izvještavanja o nepravilnostima vezanih uz sprječavanje, otkrivanje, izvještavanje, postupanje i praćenje postupanja s nepravilnostima; suradnju s nadležnim tijelima za nadzor nad prikupljanjem vlastitih sredstava Europske unije; praćenje povrata nepravilno ili nezakonito isplaćenih sredstava pomoći Europskoj uniji; uspostavu i razvoj Informatičkog sustava za upravljanje nepravilnostima (IMS sustav); izradu godišnjih i polugodišnjih izvještaja o prijavljenim nepravilnostima i prijevarama; vođenje registra nepravilnosti, sazivanje i vođenje sastanaka s predstavnicima tijela u Sustavu izvještavanja o nepravilnostima; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

2. Odjel za praćenje postupanja po prijavljenim nepravilnostima i koordinaciju s nadležnim tijelima
Odjel za praćenje postupanja po prijavljenim nepravilnostima i koordinaciju s nadležnim tijelima zadužen je za koordinaciju zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti između tijela u AFCOS sustavu te s tim u vezi neposrednu suradnju s OLAF-om; osiguravanje i koordinaciju provođenja administrativnih istraga OLAF-a na teritoriju Republike Hrvatske; izradu strateških dokumenata i drugih odgovarajućih akata vezanih uz funkcioniranje AFCOS sustava i zaštitu financijskih interesa Europske unije; praćenje i izvještavanje nadležnih tijela o provedbi ciljeva i mjera iz Strategije i Akcijskog plana; kontrolu usklađenosti nacionalnih propisa s propisima Europske unije u području zaštite financijskih interesa Europske unije; izradu stručnih mišljenja i prijedloga za poboljšanje administrativnih postupanja po prijavljenim nepravilnostima; izradu prijedloga za poboljšanje postojeće pravne osnove za otvaranje administrativnih postupaka u slučajevima nepravilnosti; sazivanje i vođenje sastanaka s predstavnicima tijela u AFCOS mreži s ciljem utvrđivanja nadležnosti za postupanje; praćenje tijeka istražnih postupaka pokrenutih zbog nezakonitog upravljanja i/ili korištenja sredstava pomoći EU; analizu kvalitete radnih procesa i aktivnosti tijela u AFCOS mreži vezanih uz postupanje po prijavljenim nepravilnostima i/ili prijevarama; suradnju s OLAF-om vezano uz provedbu edukacije za tijela u AFCOS mreži; vođenje registra postupaka pokrenutih pred nadležnim sudovima vezano uz zaštitu financijskih interesa EU; praćenje tijeka i konačnog ishoda postupaka pokrenutih radi zaštite financijskih interesa EU; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

3. Odjel za izobrazbu i upravljanje rizicima
Odjel za izobrazbu i upravljanje rizicima zadužen je za izradu strateških dokumenata za provođenje izobrazbe tijela u AFCOS sustavu u području upravljanja nepravilnostima i prijevarama i zaštite financijskih interesa Europske unije; izradu analize potreba za edukacijom u tijelima AFCOS sustava; izradu godišnjeg plana edukacije za tijela u AFCOS sustavu; pružanje pomoći predstavnicima tijela u AFCOS sustavu vezano uz provedbu i praćenje provedbe planiranih edukacija; provođenje testiranja znanja u području upravljanja nepravilnostima; vođenje registra edukacija; vođenje registra predstavnika tijela u Sustavu izvještavanja o nepravilnostima i zaposlenika uključenih u poslove vezane uz upravljanje i korištenje sredstava pomoći Europske unije; vođenje registra predstavnika tijela u AFCOS mreži i zaposlenika uključenih u poslove vezane uz postupanje po nepravilnostima i/ili prijevarama; izradu strateških dokumenta za analizu rizika u tijelima AFCOS sustava vezano uz pojavu nepravilnosti i prijevara; pružanje pomoći predstavnicima tijela u AFCOS sustavu u provedbi i praćenju provedbe analize rizika u tijelima AFCOS sustava; identifikaciju rizika funkcioniranja AFCOS sustava i predlaganje mjera za njihovo otklanjanje; izradu cjelokupne analize rizika za tijela u AFCOS sustavu i praćenje provedbe mjera za otklanjanje utvrđenih rizika; vođenje registra rizika; izradu uputa za komunikaciju između tijela u AFCOS sustavu i javnosti; suradnju i koordinaciju s tijelima u AFCOS sustavu vezano uz osiguranje prikladnih uvjeta za prijavu nepravilnosti i prijevara; planiranje procesa informiranja i odnosa s javnošću u području upravljanja nepravilnostima i prijevarama; suradnju s mrežom osoba zaduženih za informiranje javnosti o programima i projektima Europske unije (publicity officer-ima); organiziranje seminara i radionica u području upravljanja nepravilnostima i prijevarama za predstavnike medija i s tim u vezi suradnja s nadležnim nacionalnim institucijama i OLAF-om; izradu promotivnog materijala s ciljem prezentiranja uloge Službe i AFCOS sustava u svrhu zaštite financijskih interesa Europske unije; izradu i provođenje projekata s ciljem jačanja AFCOS sustava u Republici Hrvatskoj, redovno održavanje internet stranice Samostalne službe; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Kontakti:

Mirjana Jurić, voditeljica Samostalne službe
tel: +385 1 4591 - 385 fax: +385 1 4591 - 248
e-mail link: mirjana.juric@mfin.hr

Ivan Vinšćak, Odjel za prikupljanje i analizu podataka i izvještavanje o nepravilnostima
tel: +385 1 4591 - 326 fax: +385 1 4591 - 248
e-mail link: ivan.vinscak@mfin.hr

Ivana Ramljak, Odjel za prikupljanje i analizu podataka i izvještavanje o nepravilnostima
tel: +385 1 4591 - 369 fax: +385 1 4591 - 248
e-mail link: ivana.ramljak@mfin.hr